03 | 04 | 2020

Αθήνα 13/11/2014
Αρ. πρωτ.: Τ01/681/2

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ - τ.ΕΤΕΑΜ.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. Φ20021/9815/387/13-5-2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 187698/17-10-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Μετά την ένταξη από 1-6-2008 του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ ( άρθρο 52 του Ν. 3655/2008 ), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες, οι οποίοι είχαν υπαχθεί προαιρετικά, μέχρι τις 31-5-2008, στην ασφάλιση του τ.ΤΕΑΗΕ (Π.Δ. 344/1991), νομιμοποιούνταν να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση στο τ.ΕΤΕΑΜ.
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3655/2008 , μετά την ένταξη του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ, οι ασφαλισμένοι του καθίστανται ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΕΑΜ νυν Ε.Τ.Ε.Α. και η ασφαλιστική τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008).
Με αφορμή ερωτήματα - αιτήματα που τέθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής (1-12-2013) των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014 , από αυτοαπασχολούμενους ηλεκτροτεχνίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν να διακόψουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στο Ε.Τ.Ε.Α., δόθηκαν οδηγίες από την Γ.Γ.Κ.Α και το Ε.Τ.Ε.Α., με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα τους τα οποία σας διαβιβάζουμε προς γνώση και εφαρμογή, περί της δυνατότητας διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτροτεχνιτών.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, οι αυτοαπασχολούμενοι ηλεκτροτεχνίτες και εγκαταστάτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να διακόψουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης τους στο Ε.Τ.Ε.Α., υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Η εν λόγω αίτηση θα κατατίθεται, από τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Μητρώο του οποίου έχει απογραφεί, μετά την ένταξη του τ.ΤΕΑΗΕ στο τ,ΕΤΕΑΜ (1-6-2008).
Η διακοπή της ασφάλισης θα αρχίζει από την πρώτη ημέρα (1η) του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης διακοπής και θα διενεργείται, άμεσα, τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος και εν συνεχεία Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη, μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με επιλογή της οθόνης «Κοινές Επιχειρήσεις - Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη», Οριστική Διακοπή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες περί υπαγωγής ή μη των ανωτέρω προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α., παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, Πειραιώς 9-11, Αθήνα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm