Open menu
24 | 09 | 2020

Αθήνα 20/10/2014
Αρ. πρωτ.: Α30/472/31

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ίδιου φορέα στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής της στους τέως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν.3163/55 και του Ν.Δ.4277/62 καθώς και στους συνταξιούχους τέως Τ.Σ.Π. - Α.Τ.Ε.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ.40021/30823/1086/21-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας (Τμήμα Α΄) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικό με το ανωτέρω θέμα γνωρίζοντας σας τα ακόλουθα:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, του Ν.1902/1990 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/17-10-1990) και των άρθρων 2 , 3 παρ.6 και 9 του Ν.1976/1991 (Φ.Ε.Κ.184/τ.Α΄/4-12-91) οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., κ.λ.π., οι οποίοι συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά όχι και το απαιτούμενο όριο ηλικίας, μπορούν να αποχωρίσουν από την υπηρεσία τους οποτεδήποτε, η σύνταξη τους όμως θα τους καταβληθεί μετά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση με ταυτόχρονη αναστολή καταβολής του ποσού της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται ότι θα χορηγηθεί με την συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, προσαυξημένο με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές που δόθηκαν μέχρι τότε (σχετικές Εγκύκλιοι : 88/1992 και 55/1997 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων).
Περαιτέρω, με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.1976/91, ο αποχωρών υπάλληλος και τα προστατευόμενα, σύμφωνα με το καταστατικό κάθε ταμείου, μέλη, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίζουν την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ίδιο φορέα, εφόσον δεν υπαχθεί εξ ιδίου δικαιώματος στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου υγείας.
Για την συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται από τον αποχωρούντα υπάλληλο η εισφορά συνταξιούχου του κλάδου υγείας.
Είναι γνωστό ότι, μέχρι 31/5/2013, για παροχές ασθενείας οι συνταξιούχοι του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε. υπάγονταν στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Α.Τ.Ε. (Τ.Υ.Π.- Α.Τ.Ε.), ενώ από 1/6/2013, με τις διατάξεις της παρ. 5, του δεύτερου άρθρου, του Ν.4158/2013 , δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που αφορούν τους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ως προς την ασφάλιση, το ύψος των εισφορών και την χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας (σχετική Εγκύκλιος 45/2013 των Διευθύνσεων Ασφάλισης -Εσόδων & Παροχών).
Συνεπώς κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το κοινοποιούμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το τέως Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε. με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους, δύναται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα με τους λοιπούς συνταξιούχους του τέως Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε., που δεν τελούν σε αναστολή, ήτοι στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..
Η ανωτέρω ασφάλιση άρχεται από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι οφείλουν να καταβάλλουν την εισφορά συνταξιούχου 4% για υγειονομική κάλυψη, επί του ποσού της χορηγούμενης σε αναστολή σύνταξής τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, η διεκπεραίωση σχετικού αιτήματος προσωρινά θα ακολουθήσει την χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης απόφασης, υπαγωγής και παρακολούθησης των μηνιαίων καταβολών, μέχρι την ένταξή της εν λόγω προαιρετικής στο μηχανογραφικό σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Τέλος, είναι προφανές ότι η ανωτέρω εισφορά, όπως και οι κρατήσεις 4% των λοιπών συνταξιούχων, θα αποδίδεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως τον πάροχο των υπηρεσιών υγείας, μέσω χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm