04 | 04 | 2020

Αθήνα 24/01/2014
Αρ. πρωτ.:  Σ70/7

IKA 12


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 περί παράτασης χορήγησης ποσού σύνταξης σε συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε και εκκρεμεί εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..


Σχετ. Η Εγκύκλιος 29/2013
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α΄/18.4.2013) ρυθμίστηκε η εξάμηνη παράταση της χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε μέχρι τις 31.10.2013, εφόσον εκκρεμούσε εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητα τους, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη λήξη του δικαιώματος είχαν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288Α΄/31.12.2013), με την οποία η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 28.2.2014. Για την ορθή εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, παραθέτουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Δικαιούχοι

Έχοντας υπόψη την αρχική διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 και τη νεότερη ρύθμιση, δικαίωμα εξάμηνης παράτασης του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας, το οποίο χορηγείτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, έχουν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που πληρούν αθροιστικά (και ανάλογα με την περίπτωση) τις εξής προϋποθέσεις:

α) μέχρι τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης έφεραν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 %,
β) εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητα τους,
γ) το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε από 1.11.2013 ή πρόκειται να λήξει μετά την ημερομηνία αυτή, το αργότερο όμως μέχρι τις 28.2.2014, ενώ παράλληλα πληρούν τις προϋποθέσεις με στοιχεία (α) και (β) ή
δ) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους είχε λήξει μέχρι 31.10.2013 και, παρόλο που είχαν δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, δεν είχε καταστεί εφικτό να παραταθεί επί εξάμηνο η καταβολή του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας,

Επίσης, παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας που χορηγείτο πριν από τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην εξάμηνη παράταση της σύνταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, η οποία παράταση είτε είχε ήδη λήξει ή επρόκειτο να λήξει μέχρι 28.2.2014, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. χωρίς υπαιτιότητα τους.
Δεν εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις:

α) όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων
γ) τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
δ) οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος
ε) όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας

2. Οικονομικά αποτελέσματα (έναρξη-λήξη-διάρκεια-ασφαλιστική κάλυψη-αχρεώστητη χορήγηση και αναζήτηση παροχών)

Δεδομένου ότι η ισχύς του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 παρατείνεται από τότε που έληξε (31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είχε λήξει από 1.11.2013 μέχρι 31.12.2013, τα οικονομικά αποτελέσματα ξεκινούν από τότε που είχε λήξει.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της κοινοποιούμενης διάταξης λήγουν με δύο τρόπους:

α) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης της χορήγησης του ποσού της σύνταξης λόγω αναπηρίας που έληξε,

β) είτε με την αναγγελία της παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Στις 27.2.2014 θα γίνει μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων που δικαιούνται την παροχή κατά τα ανωτέρω, και θα αφορά:

α) Τους συνταξιούχους που θα τη λάβουν για πρώτη φορά (είτε επειδή η σύνταξη λόγω αναπηρίας έληξε από 1.11.2013 είτε επειδή, παρόλο που το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους είχε λήξει μέχρι 31.10.2013 και είχαν δικαίωμα υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, δεν είχε καταστεί εφικτή η πληρωμή τους).
β) Τους συνταξιούχους στους οποίους είχε ήδη λήξει η εξάμηνη παράταση του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013.

Ευνόητο είναι ότι στις 27.2.2014 θα συνεχιστεί κανονικά και η χορήγηση της παροχής στους συνταξιούχους στους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει να καταβάλλεται η εξάμηνη παράταση του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 και δεν έχει συμπληρωθεί το εξάμηνο διάστημα.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας με βάση τη διάταξη αυτή, εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται στους συνταξιούχους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, εξακολουθεί να ισχύει και η διάταξη ότι εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67%, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20% είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.
Επομένως, εάν μετά την οριστική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκτός από τις αχρεωστήτως καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές, θα πρέπει να αναζητηθούν και οι παροχές ασθένειας που χορηγήθηκαν σε άμεσα (και έμμεσα) ασφαλισμένους, οι οποίοι απέκτησαν ασφαλιστική ικανότητα επειδή υπήχθησαν για δεύτερη φορά στις ανωτέρω διατάξεις. Οι παροχές ασθένειας που χορηγήθηκαν σε όσους έλαβαν αχρεωστήτως ποσά μόνο βάσει της αρχικής διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 δεν θα αναζητηθούν μόνο εάν το διάστημα αυτό συμπίπτει (και όπου συμπίπτει) με εκείνο κατά το οποίο είχαν αυτοδικαίως εξάμηνη ασφαλιστική ικανότητα μετά τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

3. Υπηρεσιακές ενέργειες

α) Η εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, όπως και της αρχικής ρύθμισης του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, για τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτή είναι αυτοδίκαιη και αυτεπάγγελτη. Επομένως, κατά τα γνωστά, θα εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα Φυλάσσεται η σχετική ατομική διοικητική πράξη, τόσο στις περιπτώσεις που χορηγείται η εν λόγω παροχή για πρώτη φορά, όσο και στις περιπτώσεις που χορηγείται για δεύτερη φορά, κατά παράταση του αρχικού διαστήματος χορήγησής της.
Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η επιφύλαξη της υπηρεσίας για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών στην περίπτωση που μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι ο ασφαλισμένος φέρει μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο του χορηγήθηκαν τα ποσά των διατάξεων αυτών, καθώς και στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν φέρει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 50%).
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων των υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Σ. θα εκδίδει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά κάθε μήνα όλες τις σχετικές αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.
Επίσης, για τις υπηρεσίες απονομής συντάξεων έχει αναρτηθεί στο intranet (ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) κατά Υποκατάστημα αρχείο των συνταξιούχων που κρίθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό, με συνέπεια να μην δικαιούνται τη χορήγηση της εν λόγω παροχής.
β) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5β της εγκυκλίου 29/2013.
Τα υπόλοιπα θέματα που είχαν ρυθμιστεί με το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 εξακολουθούν να ισχύουν, επομένως και τα αντιστοίχως αναφερόμενα στην εγκύκλιο 29/2013.
γ) Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο κωδικός επαναφοράς των συντάξεων λόγω αναπηρίας που εμπίπτουν στην κοινοποιούμενη διάταξη είναι 38 και ο κωδικός λήξης της παροχής που χορηγείται με την ίδια διάταξη είναι 18. Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχοι κωδικοί της αρχικής διάταξης ήταν 33 και 13.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm