27 | 05 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 12/11/2013
Αρ. πρωτ.: Ε40/661

ΘΕΜΑ: Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών.

ΣΧΕΤ.: Τα με αριθμ. Γ99/1/119/15-6-2012 , Γ99/1/153/19-9-11, Γ99/1/161/11-10-11, Γ99/1/192/29-11-11.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρο 17 του Ν.3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α΄) και την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίστηκε η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου επιχειρήσεων λόγω υψηλών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τη τελευταία διετία έχει ξεκινήσει από τη Διεύθυνση Ασφάλισης -Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των ταμειακών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν καταβάλλουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εν λόγω οφειλέτες χαρακτηρίζονται από το ότι:

1.Οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά.
2.Λειτουργούν, υποβάλουν Α.Π.Δ. και δεν καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους.
3.Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν ληφθεί σε βάρος τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς εν τούτοις αυτά να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

Για την κατηγορία των οφειλετών αυτών κρίθηκε σκόπιμη η ενεργοποίηση του άρθρου 17 του Ν.3846/11-05-2010 (ΦΕΚ 66 τ. Α΄) σύμφωνα με το οποίο δύναται να ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και μέχρι την υπαγωγή τους σε ρύθμιση.
Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου είναι η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η καταβολή πρώτης δόσης.
Προκειμένου οι εν λόγω εργοδότες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης θα πρέπει με την αίτηση να συνυποβάλλεται και η Α.Π.Δ. απαιτητής μισθολογικής περιόδου, με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη. Η Α.Π.Δ. θα θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της μέσω διαδικτύου.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι Α.Π.Δ. δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της εξουσιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να αναγράφονται σ΄ αυτή τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθ. ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση με την επιχείρηση εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.
Στη συνέχεια και εφόσον ο εργοδότης - οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή της πρώτης δόσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελέγχου του εργοδότη, θα ενημερώνει με σχετικό έγγραφο την ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πατησίων 12 -Αθήνα, Fax: 210 38 27 794) με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων (Fax: 210 52 23 228) προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Η διαπίστωση της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. των εν λόγω επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) αποκλειστικά για τους χρήστες Η/Υ ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταχώρηση του Α.Μ.Ε. στο Ειδικό Πεδίο και εμφάνιση του αποτελέσματος αναζήτησης στη σχετική ένδειξη.
Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της επιλογής «Αρχείο Αναστολής Δυνατότητας Υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου σχετ. Γεν. Έγγραφο Ε40/661/11-11-2013».
Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταβάλει την πρώτη δόση θα υποβάλουν με μαγνητικό μέσο την/τις επόμενες Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία (εγκ. 14/2013) της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του N.4075/11-04-2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τ.Α).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm