23 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 11/11/2013
Αρ. πρωτ.:Γ31/484

ΘΕΜΑ: Εξόφληση ιδιωτικών κλινικών μέχρι 30/09/2011 με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

ΣΧΕΤΙΚΟ: «Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ32/332/18.07.2013 έγγραφο μας»

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο μας, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του N. 4163/28.06.2013 (άρθρο 2 παρ. 2.Α.1,2 και 3) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν αυτές του N. 4038/2012 [ΦΕΚ τ. Α΄ 14/2012], όπως είχαν τροποποιηθεί με τον N. 4132/2013 [ΦΕΚ τ. Α΄ 59/2013].
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού.
Με τις ίδιες διατάξεις προβλέφθηκε είτε οι οφειλές αυτές να εξοφλούνται με πλήρη λογιστικό έλεγχο, είτε ως προκαταβολή, με τη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.
Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού και της καθυστέρησης στην εκκαθάριση του οφειλόμενου ποσού (ενδεχομένως από το 2008), προς τις ιδιωτικές κλινικές, να καταβληθούν κατά προτεραιότητα στους δικαιούχους τα οφειλόμενα (έως 30/09/2011) ποσά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται και σας κοινοποιήθηκε με το ως άνω σχετικό έγγραφο μας.
Στην κατηγορία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου, δύναται να υπαχθούν οι ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες αρχικώς δεν είχε δοθεί προκαταβολή ενενήντα τοις εκατό (90%), του οφειλόμενου ποσού σ΄ αυτές.
Τα Υποκαταστήματα τα οποία δεν έχουν δώσει προκαταβολή στις ιδιωτικές κλινικές αφού ενημερώσουν τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής και εφόσον αυτοί υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά (πιστωτικά τιμολόγια) , να μεριμνήσουν μέχρι τις 15/11/2013 να έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα για τη χορήγηση της προκαταβολής με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Το κάθε Υποκατάστημα μέχρι την Παρασκευή 15/11/2013, να μας αναφέρει ποσά και δικαιούχο.

Σχετικά άρθρα