19 | 08 | 2019
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 12/08/2013
Αρ. πρωτ.: Ε33/625/2013


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 37/20.6.2013 εγκυκλίου μας , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.
Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής των περιπτώσεων α, β, γ & δ της παραγράφου 3.1 της ως άνω εγκυκλίου, οικονομικά στοιχεία εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται εντός εξαμήνου, από την υποβολή της αίτησης, εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς τόσο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, όσο και οι δόσεις της ρύθμισης των οφειλών.

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όσον αφορά τα στοιχεία της παραγράφου Β (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών σε περίπτωση καταφατικής απάντησης για όλες τις περιπτώσεις.

Σχετικά άρθρα