03 | 06 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 5/08/2013
Αρ. πρωτ.: Α20/251/97/2013


ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ή και του ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών και των Αιρετών Προέδρων Κοινοτήτων, Δημάρχων και Νομαρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 περ. β΄ του Ν.3863/2010 , όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ.Ζ΄ του Ν.4052/2012»

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθμ. 21/2011 εγκύκλιος της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ . Ζ΄ περ.1 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ.Α΄) ο οποίος αποτελεί τον εφαρμοστικό Νόμο για την «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος , του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» καθώς επίσης και τις υπ΄ αριθμ. Φ.80000/ΟΙΚ.6680/474/11-4-2012 και Φ.11221/24140/1595/8-2-2013 ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τις οποίες δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών και των Αιρετών, Προέδρων Κοινοτήτων , Δημάρχων και Νομαρχών και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την υπ΄αριθμ. 21/2011 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρ.8 εδ. β΄ του Ν.3863/2010 ( ΦΕΚ115/τ.Α72010), σύμφωνα με την οποίες προβλέπεται ότι, πρόσωπα που κατέχουν θέση Υπουργού ή Υφυπουργού, ή έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθώς και οι αιρετοί, Πρόεδροι Κοινοτήτων , Δήμαρχοι και Νομάρχες του προϊσχύσαντος καθεστώτος, δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους Κλάδους Κύριας , Επικουρικής και Πρόνοιας στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους, οποτεδήποτε στους συγκεκριμένους αυτούς κλάδους, το σύνολο δε των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη βαρύνει τα πρόσωπα αυτά.
Με τον ανωτέρω νόμο ενώ δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ή και του ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) του χρόνου που αντιστοιχεί στη θητεία των ανωτέρω αναφερθέντων πρόσωπων, δεν είχε όμως προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εν λόγω αναγνώριση (δηλ. ο προσδιορισμός των οφειλουμένων ασφαλιστικών εισφορών για την εξαγορά , η βάση υπολογισμού, ο τρόπος καταβολής των εισφορών κλπ.).

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Με τις διατάξεις του άρθρου 138 « Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » παρ. Ζ, περ.1 , του Ν.4052/1-3-2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α72012) συμπληρώθηκε η διάταξη του άρθρου 5 της παρ.8 εδ. β΄ του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α72010) ως εξής :

 

« Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα -τομέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόνοιας , ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης ή προκειμένου για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά , επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόμενο χρόνο γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης , οπότε παρέχεται έκπτωση 15% , είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης .Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.»

 

3. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοποιούμενου νόμου και τα οποία δύνανται να αναγνωρίσουν κατόπιν εξαγοράς τους χρόνους που αντιστοιχούσαν ή αντιστοιχούν στη θητεία τους είναι:

• Οι κατέχοντες τη βουλευτική ιδιότητα
• Οι κατέχοντες θέση Υπουργού - Υφυπουργού
• Και οι Αιρετοί
• Πρόεδροι Κοινοτήτων
• Δήμαρχοι και
• Νομάρχες προϊσχύσαντος καθεστώτος (δηλ. πριν την εφαρμογή του Ν.3852/2012 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, και να υποβάλλουν:

• αίτηση ( σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό έντυπο υπόδειγμα αίτησης) στην οποία θα προσδιορίζουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της θητείας τους (συνολικό ή μέρος αυτού) που επιθυμούν να αναγνωρίσουν καθώς επίσης και τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς ( εφάπαξ ή σε δόσεις).
• βεβαίωση χρόνου θητείας, εκδοθείσα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (π.χ. Βουλή, Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρεια) προκειμένου να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας η συνολική χρονική διάρκεια της θητείας τους.
• Ασφαλιστικά βιβλιάρια / εκκαθαριστικά μισθοδοσίας από τα οποία θα προκύπτει ο ασφαλιστέος μισθός των ενδιαφερομένων κατά το χρονικό διάστημα πριν τη θητεία τους.

Επισημαίνουμε ότι , το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικό αίτημα αναγνώρισης δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό , είναι δηλ. απρόθεσμο.

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι, πληρούνται οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναφέρεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό της εξαγοράς καθώς και ο τρόπος καταβολής του, εφάπαξ ή σε δόσεις, θα κοινοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.


5. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρ.8 εδ. β ΄του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α72010), αρμόδιος φορέας για την εν λόγω αναγνώριση ορίζεται ο Ασφαλιστικός Φορέας Κύριας/Επικουρικής Ασφάλισης στον οποίο υπήγετο ο ενδιαφερόμενος πριν την εκλογή του.
Γενικά , για να είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της σχετικής αναγνώρισης, θα πρέπει να είναι ο φορέας στον οποίο είχε χωρήσει ασφάλιση του ενδιαφερόμενου κατά το πρότερο χρονικό διάστημα της θητείας του και η οποία διεκόπη λόγω της εκλογής του ως βουλευτή ή αιρετού ή λόγω της τοποθέτησής του σε θέση Υπουργού ή Υφυπουργού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ), εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν καλύπτεται από άλλο Επικουρικό Φορέα.
Περιπτώσεις προσώπων - ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , που για το αμέσως πριν την έναρξη της θητείας τους χρονικό διάστημα δεν υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΕΤΕΑ επειδή ήταν άνεργοι, τα εν λόγω πρόσωπα εμπίπτουν στις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 5 παρ.β΄ του Ν.3863/2010 και συνεπώς δύνανται να αναγνωρίσουν το χρόνο της θητείας τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΕΤΕΑ. (Σχετ. το υπ΄αριθμ. Φ.11221/24140/1595/8-2-2013 έγγραφο τηςΓΓΚΑ).


6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ


Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης , ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω συνέχιζαν , κατά περίπτωση να απασχολούνται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Διευκρινίζεται ότι, ο κατά τα ανωτέρω ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, όπως κατά κανόνα εφαρμόζεται στις αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης. (Σχετ. το υπ΄αριθμ. Φ.11221/24140/1595/8-2-2013 έγγραφο τηςΓΓΚΑ).
Για καλύτερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε ένα παράδειγμα.
Π.χ ο ενδιαφερόμενος για αναγνώριση αιρετός, κατά το πρότερο χρονικό διάστημα της θητείας του, απασχολήθηκε με την ειδικότητα του λογιστή σε μία επιχείρηση και ελάμβανε έναν Χ ασφαλιστέο μισθό, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιδομάτων (τέκνων, προϋπηρεσίας, κλπ.) σύμφωνα με τη συλλογική - κλαδική σύμβαση εργασίας που αντιστοιχούσε στην ειδικότητά του.
Προκειμένου να βρεθεί η βάση υπολογισμού για την αναγνώριση του χρόνου της θητείας του θα πρέπει να ερευνηθεί πως ο εν λόγω ασφαλιστέος αυτός μισθός θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημέρα υποβολής του αιτήματος για αναγνώριση. Δηλ. πως θα έχει διαμορφωθεί, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο ασφαλιστέος μισθός του λογιστή , κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, βάσει των ισχυουσών συμβάσεων εργασίας (συλλογικών, κλαδικών κλπ.), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου θητείας του και τυχόν επιδομάτων .
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Προκειμένου για «νέους» ασφαλισμένους ( από 1/1/1993 και μετά) η εν λόγω αναγνώριση γίνεται επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/1992, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων ( το ποσό αυτό σήμερα έχει διαμορφωθεί σε 5.543,55 ευρώ).
Διευκρινίζεται ότι εάν ο ενδιαφερόμενος για αναγνώριση αιρετός, βουλευτής, κλπ. είναι «παλαιός » ασφαλισμένος και κατά το πρότερο χρονικό διάστημα της θητείας του απασχολήθηκε σε μία επιχείρηση και ελάμβανε αποδοχές οι οποίες υπερβαίνουν τον ασφαλιστέο μισθό που αντιστοιχεί στην 28η κλάση ,τότε η αναγνώριση θα γίνει με βάση τον ασφαλιστέο μισθό της κλάσης αυτής, εφόσον βέβαια το χρονικό διάστημα της θητείας του διανύθηκε πριν την 1/1/2013.
Για θητεία που διανύθηκε ή θα διανυθεί μετά την 1/1/2013 για τον υπολογισμό των εισφορών θα ληφθεί υπόψη το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ημερομηνία αυτή δηλ. σε 5.543,55 ευρώ ( Εγκ. 13/2013 ).
Στις περιπτώσεις προσώπων που κατά το παρελθόν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ΕΤΕΑ πλην όμως κατά την ημερομηνία που υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση είναι άνεργοι, οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλουν να καταβάλλουν είναι εκείνες που αντιστοιχούν στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης ( προκειμένου για «παλαιούς» ασφαλισμένους) ή επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του Ν.2084/92 , οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν κατά μήνα το οκταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου για «νέους» ασφαλισμένους.

(Σχετ. το υπ΄αριθμ. Φ.11221/24140/1595/8-2-2013 έγγραφο της ΓΓΚΑ).
Ευνόητο είναι ότι, και στην περίπτωση των ανέργων οι οποίοι είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, για θητεία που διανύθηκε ή θα διανυθεί μετά την 1/1/2013 θα ισχύσουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.


7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αναγνωρίζεται γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης , οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης , ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης επιβάλλονται τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ή προσαυξήσεις.


8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.
Σημειώνουμε τέλος ότι, στην περίπτωση που όλα τα ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εξής , με βάση τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου , συνυπολογίζεται και ο χρόνος που τυχόν θα αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν.3863/2010 ,όπως ισχύει , καθώς , σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 40 παρ.6 του Ν.3996/2011 , στο συνολικό χρόνο που αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης συνυπολογίζεται και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος που τυχόν έχει αναγνωριστεί ή αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης με βάση άλλες διατάξεις.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm