Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 31/07/2013
Αρ. πρωτ.:  Π51/92/2013


ΘΕΜΑ: «Υπόχρεοι καταβολής παραβόλου 46,14 ευρώ για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ-61 παρ.5β του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18-4-2013), σε αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115A΄)».

Σχετ.:α) Γενικό Έγγραφο αρ. Π51/14/22-5-2013 Δ/νσης Αναπηρίας & I.E.
β) Γενικά Έγγραφα αρ. Γ32/261/25-5-2012, Γ32/444/9-11-2012 και Γ32/54/4-2-2013 Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 61 του Ν.4144/2013 , με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3863/2010 , όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία βάσει της οποίας θα αποδίδεται ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους υπόχρεους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή το Δημόσιο, το ποσό της αποζημίωσης των 46,14 ευρώ, για κάθε εξεταζόμενη στο διάστημα αυτό περίπτωση από τις Α΄ θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους, χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι το ανωτέρω ποσό κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης ή προσφυγής (Α΄θμιες ή Β΄θμιες Υγειονομικές Επιτροπές), εξαιρουμένων των κατόχων βιβλιαρίου απόρου σε ισχύ.
Τέλος, επεκτείνεται η υποχρέωση απόδοσης του ως άνω ποσού αποζημίωσης από όλους τους εξυπηρετούμενους από τα ΚΕ.Π.Α. φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που διενεργούνται για λογαριασμό τους επανέλεγχοι της υγειονομικής κρίσης για περιστατικά που είχαν εξεταστεί πριν από τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και μάλιστα αναδρομικά, για τις περιπτώσεις επανελέγχων που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω διατάξεων.
Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή από τις συναρμόδιες υπηρεσίες σας των κοινοποιούμένων διατάξεων, αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προβλεπόμενου παραβόλου στις ως άνω περιπτώσεις, σας έχουν δοθεί με τα ανωτέρω σχετικά (α΄και β΄) Γενικά Έγγραφα.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν από την Πολιτεία αναγκαίες για την εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.,τα οποία από 1/9/2011 εξυπηρετούν το σύνολο των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών της χώρας, που αιτούνται πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους για τη λήψη των πάσης φύσεως παροχών συντάξεων, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και διευκολύνσεων που χορηγεί η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, χωρίς να επιχορηγείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το αποδιδόμενο παράβολο ανά εξεταζόμενη περίπτωση συνιστά τη μοναδική συμμετοχή των φορέων και των εξεταζόμενων και καλύπτει μερικώς το κόστος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων μετακίνησης των συμμετεχόντων στις υγειονομικές επιτροπές ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των ιατρών προελέγχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και για την στοιχειώδη κάλυψη των πάγιων λειτουργικών και διοικητικών εξόδων που συνεπάγεται ο τεράστιος όγκος των εργασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕ.Π.Α. καθημερινά.
Σημειωτέον ότι οι φορείς που χορηγούν τις εν λόγω παροχές, εξοικονομούν σημαντικά ποσά στους προϋπολογισμούς τους από τις δαπάνες που δεν πραγματοποιούν πλέον για τη λειτουργία οικείων υγειονομικών επιτροπών.
Επιπροσθέτως, εξαιτίας επανελέγχων ήδη χορηγηθέντων επιδομάτων, που στοχευμένα πραγματοποιούνται πλέον από τη Δ/νση Αναπηρίας & I.E., υπάρχει εξοικονόμηση ενός πολύ σημαντικού ποσού λόγω της καταγεγραμμένης παραβατικότητας.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι η συστηματική παρακολούθηση των σχετικών οικονομικών στοιχείων και η επιβεβλημένη αναζήτηση των ανά μήνα οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών, συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα συνέχισης ή μη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., συνιστά δε για τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απόλυτη προτεραιότητα.
Κατόπιν τούτου, εντέλλονται οι Δ/ντές των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α. (α) να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη τήρηση της ανά μήνα προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις διαδικασίας, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες τους (γραμματείες ΚΕ.Π.Α. και Τμήματα Οικονομικού), με ορισμό υπευθύνου και (β) να επιστατούν οι ίδιοι σε μηνιαία βάση την πρόοδο των σχετικών εργασιών.
Επίσης, με ευθύνη τους θα πρέπει έως 30/9/2013 να έχουν καταγραφεί και συστηματοποιηθεί προς οριστική διεκπεραίωση, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, όλες οι υφιστάμενες εκκρεμότητες των προηγούμενων μηνών, αποστέλλοντας αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα στις συναρμόδιες Δ/νσεις Αναπηρίας & I.E. και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εφιστούμε την προσοχή στην απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών διατάξεων για την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων στο Ίδρυμα ποσών που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α..

1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 

1

Αλεξ/πολης

ΤΟΠΙΚΟ

ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 58

2

κομοτηνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2

3

Ξανθης

ΤΟΠΙΚΟ

ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

4

Καβαλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6

5

Δραμας

ΤΟΠΙΚΟ

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2

6

Σερρων

ΤΟΠΙΚΟ

ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25

7

Κιλκις

ΤΟΠΙΚΟ

ΓΙΑΛΑΜΙΔΗ 3

8

Κατερινη

ΤΟΠΙΚΟ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1

9

Πολυγυρος

ΤΟΠΙΚΟ

ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 4

10

Πυλης Αξιου

ΤΟΠΙΚΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1

11

Περιφ. υποκ/μα θεσσαλονικης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17

12

Εδεσσας

ΤΟΠΙΚΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2

13

Βεροιας

ΤΟΠΙΚΟ

EMM. ΠΑΠΠΑ 22

14

Κοζανη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ

15

Καστοριας

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΑΠΕΤΑΝ 2

16

Ιωαννινων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Π. ΜΕΛΑ 34

17

Αρτας

ΤΟΠΙΚΟ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΟΔΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1

18

Αγρινιο

ΤΟΠΙΚΟ

Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ 47

19

Κερκυρας

ΤΟΠΙΚΟ

9η ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗ

20

Ηγουμενιτσας

ΤΟΠΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

21

Πρεβεζας

ΤΟΠΙΚΟ

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 9

22

Καρδιτσας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38Α

23

Τρικαλα

ΤΟΠΙΚΟ

ΟΜΗΡΟΥ 13

24

Βολος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΘΡΑΚΩΝ 20 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

25

Λαμια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 72

26

Λαρισας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22

27

Χαλκιδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

28

Θηβας

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΑΔΜΟΥ 47

29

Ελευσινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ

30

Αμαρουσιου

ΤΟΠΙΚΟ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15

31

Νεας Φιλαδ/ειας

ΤΟΠΙΚΟ

ΜΗΔΕΙΑΣ 10

32

Καλλιθεας

ΤΟΠΙΚΟ

ΓΡΥΠΑΡΗ 147

33

Νικαιας

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΑΥΚΑΣΟΥ 37 & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 7

34

Πατησιων

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12-14

35

Αλεξανδρας

ΤΟΠΙΚΟ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ 7

36

Περιστεριου

ΤΟΠΙΚΟ

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 105 & ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2

37

Γλυφαδας

ΤΟΠΙΚΟ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45Α

38

Πειραια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1

39

Κορινθου

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΥ 2ΙΑ

40

Τριπολης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

2ο χλμ Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Σπάρτης

41

Σπαρτης

ΤΟΠΙΚΟ

ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 137 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

42

Καλαματας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 38

43

Πυργος

ΤΟΠΙΚΟ

ΜΥΣΤΡΑ 7

44

Ζακυνθος

ΤΟΠΙΚΟ

ΦΩΣΚΟΛΟΥ 83

45

Πατρων αγ. αλεξιου

ΤΟΠΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14

46

Ερμούπολης (σύρου)

ΤΟΠΙΚΟ

NIK. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1

47

Μυτιληνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΠΛ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ

48

Σαμος

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

49

Ροδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

3ο ΧΙΛ. ΕΟ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ

50

Αγιου Νικολαου

ΤΟΠΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12

51

Ηρακλειου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

30 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

52

Χανιων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 99 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΙΚΑΣ)

53

Κορωπιου

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΥΠΡΟΥ 62

54

Αθηνων

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181

55

Αργοστολιου

ΤΟΠΙΚΟ

Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ & ΑΝΤΙΝΩΡΟΣ

56

Κω

ΤΟΠΙΚΟ

ΠΛΑΤΑΝΙ

57

Λερου

ΤΟΠΙΚΟ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22

58

Μυρινας Λημνου

ΤΟΠΙΚΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8

59

Ναξου

ΤΟΠΙΚΟ

ΝΑΞΟΣ

60

Ρεθυμνου

ΤΟΠΙΚΟ

ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 89

61

Χιου

ΤΟΠΙΚΟ

ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ & ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2013
Εμφανίσεις: 2105