Εκτύπωση

Αθήνα 2/04/2013

Αρ. πρωτ.:  Τ01/652/8

ΙΚΑ.  17

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του Ν.3996/2011 και 1 του Ν.4075/2012.

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθμ. 65/2012 και 11/2013 Εγκύκλιοι Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 65/2012 και προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στην Α.Π.Δ. η ασφάλιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3996/2011 και της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012 , σας κοινοποιούμε αναπροσαρμοσμένο τον Πίνακα VII(a), μεταβατικής ισχύος (από 1-8-2011 έως 30-4-2012), στον οποίο έχουν προστεθεί νέοι Κ.Π.Κ., όπως προκύπτουν από τον συνδυασμό των Ειδικών Περιπτώσεων 25-28.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των ανωτέρω προσώπων, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/8/2011 έως 30/4/2012 και 1/5/2012 και εφεξής, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο Β΄ (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.
Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., των εν λόγω προσώπων, μισθολογικής περιόδου 8ος/2011 έως 3ος/2013, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι 30-9-2013.
Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ( άρθρο 27 παρ. 8 Ν. 1846/51 ).
Όσον αφορά την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, που αφορούν τον κλάδο ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α., στις ήδη υποβληθείσες Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης από 1-8-2011 και εφεξής, θα ακολουθείται η περιγραφόμενη διαδικασία στο Κεφάλαιο Β΄ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) της ανωτέρω εγκυκλίου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 65/2012 της Διεύθυνσης μας.
Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 το Ν.3996/2011 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 του Ν.4075/2012 , από 1-5-2012 καταργήθηκαν οι Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης 1-6 και 25-28.

 


 

 photo IotaKappaAlpha_17_2013-1.jpg

 

 photo IotaKappaAlpha_17_2013-2.jpg

 

 photo IotaKappaAlpha_17_2013-3.jpg

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2013
Εμφανίσεις: 1972