21 | 08 | 2019

Αθήνα 11/7/2011

Αρ.Πρωτ.: Α20/251/79

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΡ.: 45

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σχετικά με την υποχρεωτική είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του νόμου 3863/2010, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή Ε.Λ.Τ.Α.

Κατόπιν τούτου για λόγους διευκόλυνσης και προσαρμογής των Επιχειρήσεων στο νέο τρόπο καταβολής, αποφασίστηκε ότι, από 1/8/2011 (για περιόδους απασχόλησης από Ιούλιο 2011 και εφεξής) οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων θα διενεργούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στις Τράπεζες ή στα Ε.Λ.Τ.Α και όχι στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζουμε ότι, στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλονται αποκλειστικά ποσά που αφορούν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και όχι Πρόσθετα Τέλη Πρόστιμα, Προσαυξήσεις κλπ.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους υπόχρεους Εργοδότες θα διενεργείται μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, στα πλαίσια του οποίου, μεταξύ άλλων, παρέχεται και η Διατραπεζική Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυτόματης Εξόφλησης Λογαριασμών ( DIASDEBIT ), η οποία επιτρέπει την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων σε εκτέλεση εντολών πληρωμής ή εντολών άμεσης χρέωσης των υπόχρεων προς την Τράπεζα της επιλογής τους και με πίστωση Τραπεζικών Λογαριασμών των δικαιούχων.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο εργοδότης θα δίδει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ εντολή πληρωμής με συγκεκριμένο το ποσό των εισφορών, την Περίοδο Απασχόλησης, τον ΑΦΜ του και τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ).

Η Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ δεν θα ελέγχουν ούτε θα συσχετίζουν το ποσό της πληρωμής με τις αντίστοιχες εγγραφές των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. Επίσης, δεν θα ελέγχουν τη μισθολογική περίοδο, που αφορά η πληρωμή, ούτε το εμπρόθεσμο ή μη αυτής, αλλά θα δέχονται και θα καταχωρούν στο Σύστημα τις σχετικές εντολές των εργοδοτών ως έχουν.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τη γραμματική διατύπωση, αλλά και από την αιτιολογική έκθεση του Ν.3863/2010 προκύπτει σαφώς ότι, από το πεδίο εφαρμογής του κοινοποιούμενου νόμου εξαιρούνται οι παρακάτω εξής περιπτώσεις:

• Καταβολή εισφορών που αφορούν σε περιπτώσεις Προαιρετικής Ασφάλισης και Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης.

• Καταβολή ποσών για εξόφληση οφειλής από καθυστερούμενες εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις ή καταβολή ποσών δόσεων στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Οι καθυστερούμενες εισφορές,πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ κλπ) για Αθήνα - Πειραιά- Θες/νίκη, εξακολουθούν να εξοφλούνται στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκη, αντίστοιχα, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα η εξόφληση γίνεται στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων. To ίδιο ισχύει και για τα ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών

• Καταβολή προκαταβολής εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου. To ποσό προκαταβολής εισφορών υπολογίζεται κατά την διαδικασία της απογραφής του έργου και απαιτείται άμεσα η καταβολή αυτού στο Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή και η χορήγηση Α.Μ.Ο.Ε.

• Καταβολή εισφορών βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για δημόσια έργα. To ποσό υπολογίζεται από το Υποκ/μα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής των έργων βάσει των προσκομισθέντων λογ/σμών (πιστοποιήσεων εργασιών) από τους αναδόχους των έργων, με χρήση του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ) και είναι απαιτητή άμεσα η καταβολή τους, στα εν λόγω Υποκ/τα ή Παρ/τα, ώστε να χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για είσπραξη των λογ/μών αυτών από τις αναθέτουσες υπηρεσίες.

• Καταβολή τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία).Η καταβολή των εισφορών αυτών εξακολουθεί να γίνεται μόνο σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση Ειδικών Κατηγοριών απασχολουμένων προσώπων, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ. Για τις κατηγορίες αυτές (αποκλειστικές νοσοκόμες, κατ΄ οίκον απασχολούμενες σε πλέον του ενός εργοδότες κλπ.) θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

Μετά την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων δεν θα εισπράττουν από 1/8/2011 και εφεξής τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, ανεξάρτητα σε ποια μισθολογική περίοδο αυτές ανάγονται.

Με ευθύνη των Δ/ντών Υποκ/των θα γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους υπόχρεους Εργοδότες η νέα διαδικασία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και θα κοινοποιηθεί σε αυτούς το συνημμένο Δελτίο Τύπου της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισυνάπτεται πίνακας με τις συμμετέχουσες στην εν λόγω διαδικασία Τράπεζες.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ. ΑΒΕΛΛΑΣ

Σχετικά άρθρα