08 | 04 | 2020

Αθήνα 14/3/2011

Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/47

 

ΘΕΜΑ: Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος αυτού.

 

 

ΣΧΕΤ.: Τα Ε33/494/9-12-2008 και Ε33/160/22-4-2010 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


Σε συνέχεια των αναφερομένων στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προβλεπόμενα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 – ΚΕΔΕ και άλλους νόμους, σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών του νόμου 3863/2010, ή αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων.


Στις διατάξεις της επικείμενης προς ψήφιση κατατεθείσας τροπολογίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλετών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με ταυτόχρονη αναστολή μέχρι 31/12/2012, όλων των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης, για τους εργοδότες – οφειλέτες που θα υπαχθούν στις διατάξεις του διακανονισμού αυτού.


Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.
Επισημαίνουμε επίσης ότι αναγκαστικά μέτρα θα λαμβάνονται και στις περιπτώσεις των οφειλετών που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του ν.3863/2010 χωρίς όμως να έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.


Διευκρινίζουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, μετά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, για υπαγωγή σε προσωρινό διακανονισμό, θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για όσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν διενεργηθεί:

• Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους δικαστικούς επιμελητές.
• Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών.
• Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.
• Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού.

Για τη δυνατότητα υπαγωγής στον εν λόγω διακανονισμό και τα εξ αυτής ευεργετήματα πρέπει να ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι υπόχρεοι εργοδότες.
 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm