21 | 08 | 2019

Αθήνα 11/3/2011
Αρ.Πρωτ.: Α40/5


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλιζομένων του Ν. 2084/92 προερχόμενων από εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, Τομείς και Αυτοτελείς Κλάδους.ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιες ΙΚΑ-ΕΤ AM :50/2004, 61/2008, 74/2008, 75/2008, 76/2008, 77/2008, 78/2008 β) Γενικό Έγγραφο A 40/20/13.6.2008.


Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι:

Όπως είναι γνωστό, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής υπολογίζεται στο οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

To εν λόγω ποσό έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008 σε 5.543,55 ευρώ ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 30.9.2008 σε 5.437,96 ευρώ.

Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζουμε ότι, τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους νεοασφαλιζόμενους από 1 Ιανουαρίου 1993 και εφεξής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία ένταξης των αναφερομένων στις ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές Ταμείων, Τομέων και Αυτοτελών Κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ασφαλισμένοι σε αυτά.

 

Σχετικά άρθρα