30 | 05 | 2020

Αθήνα 11/1/11

Α. Πρ. Γ30/7

 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση με προσωπικό των θέσεων ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, Θεσσαλονίκης Κρήτης.

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ21/1639/14-10-98 (ΦΕΚ 1129/τ.β’ /29-10-98) Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης-ΙΚΑ» στις ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρετεί αποκλειστικά τακτικό διοικητικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που προβλέπει ο Οργανισμός του Ιδρύματος.
Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών των ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτείται οι υπάλληλοι να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κανονισμού (Κριτήρια επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ):


« Α. Γενικά:


α. Να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία).
β. Να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους (ικανότητα).
γ. Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους (δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών).
δ. Να μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα συλλογικής δράσης και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλες Υπηρεσίες (συμπεριφορά, επικοινωνία, συνεργασία).
ε. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διακρίνονται ιδιαίτερα για την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους και να έχουν ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των αποτελεσμάτων στην Υπηρεσία που προΐστανται.


Β. Ειδικά:
Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που η Υπηρεσία θα μεταθέσει στις ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια στον Έλεγχο Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών έργων και από το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 έως σήμερα.
Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιφέρειας Αττικής και Αυτοτελών Τμημάτων ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λοιπών Περιφερειών οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον για τρία χρόνια σε Υπηρεσίες Εσόδων.
Επισημαίνουμε επίσης, ότι σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 19 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α/11.5.2010) «Στα τμήματα της Διεύθυνσης της ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού...».

Δ. Πηγές των παραπάνω κριτηρίων αποτελούν οι εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, οι εκθέσεις της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης και οι ειδικές εκθέσεις αξιολόγησης των Συντονιστών Διοίκησης.»
Ελλείψει των παραπάνω πηγών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή της μονάδας από την οποία να προκύπτει ο χρόνος υπηρεσίας τους στον έλεγχο εσόδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να μετατεθούν στις ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ' Κρήτης, να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι γνωρίζουν και αποδέχονται το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.
Του παρόντος εγγράφου, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι, με ευθύνη του Προϊσταμένου Δ/νσης κάθε μονάδας.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm