24 | 02 | 2020

ΙΚΑ 09/12/2008
Α23/593

Εγκύκλιος 115

 

Θέμα: Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση με εξαγορά χρόνου ασφάλισης για τους αλλοδαπούς που υπάγονται στην παρ.5 του άρθρ. 18 του ν.3536/07.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.3613/07, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Ως γνωστόν, με την εγκ. 74/07, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 18 παρ. 4,5 και 19 του ν.3536/07, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών να αναγνωρίσουν με εξαγορά χρόνο ασφάλισης, όταν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωση αυτής.
Για τους ανήκοντες στην παρ.5 του άρθρ. 18 του ν.3536/07, δηλαδή όσους ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους, η προθεσμία για την ως άνω αναγνώριση είχε ορισθεί η 30/9/07.
Στη συνέχεια, με το Α23/592/1-10-07 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσής μας, έγινε γνωστό ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για απάλειψη της ως άνω προθεσμίας (30-9-07) και συνεπώς για την κατηγορία αυτή συνεχίζεται η παραλαβή αιτήσεων αναγνώρισης και η έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.1 του αρθ. 28 του ν.3613/07, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3536/07 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται».
Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ 21/08, με τις νέες διατάξεις δεν υφίσταται πλέον αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου διαδικασία.
Συνεπώς, η μεταβατική διάταξη της παρ.5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, σύμφωνα με την οποία, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους με τις διατάξεις του ν.3386/05, παρέχεται η δυνατότητα να προβούν στην εξαγορά (μέρους ή του συνόλου των ημερών ή μηνών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστημα), με καταβολή εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, παραμένει ενεργός, μέχρι να εξετασθεί το σύνολο των αιτήσεων που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν από την ως άνω κατηγορία αλλοδαπών, θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm