Open menu
02 | 07 | 2020

ΙΚΑ 22/07/2008
Α11/185

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 65

 

Θέμα: Ένταξη του κλάδου ασθένειας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του Ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ.58/3-4-08 τεύχος Α’).
β) Το Φ40021/16493/1495/27-6-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.


Σας κοινοποιούμε τις παραπάνω σχετικές διατάξεις και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08, τεύχος Α’) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον Α.Ν.394/1936 (Φ.Ε.Κ. 558, τεύχος Α’), εντάσσεται από 1η Αυγούστου στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Από την ίδια ημερομηνία (1η Αυγούστου 2008) οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.
Από την παραπάνω ημερομηνία και προκειμένου για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας, των εν λόγω ασφαλισμένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος θα
υπολογισθεί διαδοχικά, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του τ.ΤΑΞΥ.
Το ασφ/κό έτος του τ.ΤΑΞΥ αφορά τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.
Αντίθετα το ασφ/κό έτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά τη χρονική περίοδο από 1η Μαρτίου τρέχοντος έτους έως 28ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
Οι ασφ/νοι του τ.ΤΑΞΥ προς το παρόν δεν θα αντικαταστήσουν τα βιβλιάρια υγείας με βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γιατί είναι θεωρημένα μέχρι τέλους του έτους 2008 από το τ.ΤΑΞΥ. Συνεπώς θα γίνονται δεκτοί από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το βιβλιάριο υγείας θα το θεωρήσουν όσοι έχουν τις απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις πενήντα (50) ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο βάσει δεκαπενταμήνου από 1/1/2009 - 28/2/2010, τόσο οι άμεσα ασφ/νοι όσο και τα μέλη οικογένειάς τους από τις υπηρεσίες του ΤΑΞΥ – όσον αφορά την Αθήνα – στο κτίριο Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους και για την υπόλοιπη Ελλάδα από τις υπηρεσίες του τ.ΤΑΞΥ όπου υπάρχουν σήμερα.
Όσοι ασφ/νοι του τ. ΤΑΞΥ ζητούν παροχές σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα απευθύνονται στο Τμήμα Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών του Ιδρύματος και των ασφ/νων, από το ΟΠΣ θα πραγματοποιηθούν δυο μαζικές ροές χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας (Α.Ι) χωρίς εκτύπωση ετικέτας, οι οποίες θα ενημερώσουν την Ασφαλιστική Ικανότητα των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ .Οι ροές αυτές αφορούν τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένο ΚΑΔ και Πακέτο Κάλυψης ( ΚΑΔ 5512-5522 και πακέτα κάλυψης 109, 111, 115, 116, 114, 112, 482, 447 ) .Η πρώτη μαζική ροή αφορά χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας από 1/8/2008 έως 31/12/2008. Η δεύτερη μαζική ροή αφορά χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας από 1/1/2009 έως 28/2/2010.
Στο Τμήμα Μητρώου των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσέρχονται οι παραπάνω ασφ/νοι μόνο στην περίπτωση που η Ασφαλιστική τους Ικανότητα δεν έχει για οποιοδήποτε λόγο καταχωρηθεί στο σύστημα. Αναλυτικές οδηγίες θα διαβιβασθούν στις Μονάδες μετά την τροποποίηση του Λογισμικού διαμορφώνοντας ανάλογα τις σχετικές σελίδες του Εγχειριδίου Διαδικασίων.
Οι ασφ/νοι και οι συνταξιούχοι του τ.ΤΑΞΥ μετά την ένταξή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (1/8/08) θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας τ.ΤΑΞΥ που μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μία πενταετία τους ασφ/νους του εντασσόμενου κλάδου.
Οι παροχές σε είδος που δικαιούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφ/νοι και οι συντ/χοι του τ.ΤΑΞΥ είναι:
Ιατρική Περίθαλψη
Βοήθημα Τοκετού
Ειδικές Παροχές Φυματικών
Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Αποκλειστική Αδελφή Νοσοκόμα ή Νοσοκόμο
Όσον αφορά τις παροχές σε είδος και ειδικότερα για τα πρόσθετα είδη π.χ. χορήγηση οπτικών ειδών οι ασφ/νοι του τ. ΤΑΞΥ που ο τόπος κατοικίας τους είναι στο νομό Αττικής μπορούν να προσφεύγουν και στα πολυιατρεία και ιατρεία του τ. ΤΑΞΥ, όπου απαιτείται γνωμάτευση ΑΥΕ (αλλαγή οπτικής οξύτητας κ.λ.π.) θα πρέπει να πηγαίνουν στις υγειονομικές Επιτροπές του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας τους, όπως επίσης και για τα πρόσθετα είδη π.χ. ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια κ.λ.π. θα πρέπει να ακολουθούν την διαδικασία που έχει προβλεφθεί με τις οδηγίες της εγκυκλίου 16/08. Για τα είδη υψηλού κόστους θα πρέπει να μας γνωρίζει το τ. ΤΑΞΥ πότε δόθηκε το είδος και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν αποδοθεί η δαπάνη θα καταχωρούν το είδος στο βιβλιάριο υγείας του ασφ/νου.
Για τις περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό που βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. επανέλεγχος) και δεν έχουν διεκπεραιωθεί μέχρι 31/7/2008 θα διαβιβαστούν οι φάκελοι στα Περ/κά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των ασφ/νων, όμως το τ. ΤΑΞΥ πρέπει να εκκαθαρίσει τους λογ/σμούς νοσηλείας στο εξωτερικό και τις εκκρεμότητες μέχρι 31/7/2008.
Η έκτακτη νοσοκομειακή και η έκτακτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα αντιμετωπίζεται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ελεγκτής γιατρός για το επείγον ή όχι) και στη συνέχεια θα αποδίδεται η σχετική δαπάνη από τα Τμήματα Παροχών του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επίσης όταν οι ασφ/νοι του ΤΑΞΥ επιθυμούν να προσφύγουν στα ένδικα μέσα θα γίνεται στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.2 του Ν.3655/08 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνίσταται από 1/8/2008 Λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με πλήρη οικονομική κα λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.
Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα
Επίδομα Ασθένειας
κυοφορίας και λοχείας
αεροθεραπεία
λουτροθεραπεία
έξοδα κηδείας και
δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις
καθώς και το Ατύχημα
στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών.
Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο δε λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
«Ο Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» θα διεκπεραιώνεται για μεν τους κατοίκους της Αττικής από το Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Υποδ/νση Παροχών του ειδικού λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων που οι υπηρεσίες του θα στεγάζονται στο κτίριο Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους, για δε τις υπόλοιπες περιοχές από τις 36 περιφερειακές υπηρεσίες του τ.ΤΑΞΥ των οποίων οι υπάλληλοι θα στεγάζονται για ένα μεταβατικό στάδιο στις κτηριακές εγκαταστάσεις του τ.ΤΑΞΥ και θα έχουν ως αντικείμενο και την εξυπηρέτηση των ασφ/νων του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων», δηλαδή θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής και οι ασφ/νοι θα μεταβαίνουν στο Λογιστήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να τους καταβληθεί το ποσό.
Το ΤΑΞΥ θα πρέπει να ενημερώσει τους ασφ/νους του για τις παραπάνω αλλαγές και τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παραπάνω αναφερόμενου νόμου, εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης.
Οι δε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 


 


Ν. 3655/08

(Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08) τεύχος Α’


¶ρθρο 4
Ένταξη στον κλάδο ασθένειας


1. Ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν.394/1936 (Φ.Ε.Κ. 558 Α΄), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.
Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μία πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.
2. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστάται από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την
ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.
Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων,
συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm