24 | 02 | 2020

ΙΚΑ 09/10/2008
Αριθμ. Πρωτ. Σ95/1

 

Θέμα: Κατάργηση της υποχρέωσης κοινοποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης σε Δημοτική και Αστυνομική Αρχή.

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σχετική απόφασή της, μας γνώρισε τα ακόλουθα:
Μετά την ισχύ του Ν.2472/97 (Φ.Ε.Κ 50/τ.Α’10/4/97) και της αριθ.3021/19/53/18-10-05 (Φ.Ε.Κ. 1440/τ.Β’) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει εξουσιοδότησης, παρεχόμενης από το αρθ.4 του Ν.Δ.127/69, στα δελτία ταυτότητας δεν αναγράφεται πλέον – εκτός των άλλων – η ιδιότητα του κατόχου ως συν/χου.
Συνεπώς – έχει σιωπηρά καταργηθεί το αρθ.2 του Ν.Δ. 127/1969 καθώς και η προβλεπόμενη από το αρθ.6 του Ν.Δ127/1969 υποχρέωση της διοικητικής αρχής που καταρτίζει την απόφαση συνταξιοδότησης, να αποστέλλει αντίγραφο αυτής στην αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του κατόχου του δελτίου ταυτότητας προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάλογη μεταβολή του δελτίου ταυτότητας.
Το ίδιο ισχύει και ως προς την επίσης προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Ν.Δ127/1969 υποχρέωση της διοικητικής αρχής να αποστέλλει αντίγραφο της συνταξιοδοτικής απόφασης στη δημοτική αρχή, στα δημοτολόγια της οποίας φέρεται εγγεγραμμένος ο κάτοχος του δελτίου ταυτότητας, καθόσον σύμφωνα με το αρθ.18 του Ν.3463/06 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στα δημοτολόγια κάθε Δήμου δεν αναφέρεται η ιδιότητα του εγγεγραμμένου ως συνταξιούχου.
2. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθ.2 περ.α’ του Ν.2472/1997, τα στοιχεία που κατά το άρθ.2 του Ν.Δ.127/1969, περιλαμβάνονται στα δελτία ταυτότητας αποτελούν πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι εργασίες των αστυνομικών αρχών που αφορούν τα στοιχεία αυτά, δηλ. η συλλογή και η καταχώρισή τους στα δελτία ταυτότητας συνιστούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2472/1997, η δε κοινοποίησή τους σε αστυνομική ή δημοτική αρχή αντίκειται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης να μην κοινοποιείτε αυτή σε δημοτική και αστυνομική αρχή.
Στην περίπτωση δε που χρησιμοποιείτε τα έντυπα αποφάσεων στα οποία είναι προτυπωμένες οι ανωτέρω κοινοποιήσεις, θα πρέπει να τις διαγράφετε.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm