19 | 08 | 2019

ΙΚΑ 07/10/2008
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/252

 

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2008 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2008 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ.

 

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 75/2008 & Γ.Ε. Ε57/42/01-08-2008


Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 4 και 2 του άρθρου 5 του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08 τ.Α΄) «Διοικητική Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» το Τ.Α.Ξ.Υ. εντάχθηκε, από 1/8/2008, στον κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συστάθηκε δε, από την ίδια ημερομηνία, στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με σκοπό τη χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του κλάδου που εντάχθηκε.
Οδηγίες τόσο για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας όσο και για τη συμπλήρωση των Α.Π.Δ. έχουν δοθεί με τα σχετικά έγγραφα μας.
Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες στην προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, ώστε να απεικονίζονται στις Α.Π.Δ. και οι εισφορές υπέρ του εν λόγω ειδικού λογαριασμού (μία επιπλέον εγγραφή ανά εργαζόμενο για κάθε μισθολογική περίοδο) παρατείνεται μέχρι 30/1/2009, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου του 2008. Η υποβολή αυτής της Α.Π.Δ. θα γίνει με μαγνητικό μέσο ή χειρόγραφα (για όσους εργοδότες επιτρέπεται) στο Υποκατάστημα / Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα τους.
Η προαναφερόμενη παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Ιουλίου 2008, Αυγούστου 2008 και Σεπτεμβρίου 2008, η οποία πρέπει να γίνει στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Σχετικά άρθρα