21 | 08 | 2019

ΙΚΑ 07/10/2008
Α30/472

 

Θέμα: Διακοπή από την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) καθώς και των συν/χων που προέρχονται από αυτό, λόγω υπαγωγής τους στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου.

 

Με το αριθ. πρωτ. Α30/472/14-9-90 έγγραφό μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1877/90, σύμφωνα με τις οποίες στο τακτικό προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) που υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν.3163/55 και σε όσους συνταξιοδοτηθούν από την ισχύ του νόμου και μετά, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο.
Στη συνέχεια, με τον ν.2938/01 συγχωνεύεται το Ταμείο Εθνικής οδοποιίας και η Εταιρεία «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία» σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.).
Στη παρ.1 του αρ.12 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που υπηρετεί με σχέση δημοσίου δικαίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης που ίσχυε πριν από την με το νόμο αυτόν μετατροπή και συγχώνευση του «Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας» στην ανώνυμη εταιρεία Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
Επίσης, στον Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου – Ο.Π.Α.Δ. (ΦΕΚ 213/17-2-05), στην παρ. 22 του αρ.3 αναφέρεται ότι το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας κατά το χρόνο της μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και οι συνταξιούχοι και όσοι εκ των ανωτέρω θα συνταξιοδοτηθούν και τα μέλη των οικογενειών τους, είναι δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης από το Δημόσιο.
Κατόπιν τούτων, το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, το οποίο υπάγεται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και οι συνταξιούχοι ή όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το προσωπικό αυτό, θα εξαιρείται από την κράτηση κλάδου ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανεξάρτητα από τις διατάξεις με τις οποίες συνταξιοδοτείται δηλαδή ν.3163/55 ή 1846/51.
Επισημαίνεται ότι ασφάλιση για ασθένεια στο Δημόσιο έχει σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο το προσωπικό του Τ.Ε.Ο. που διέπεται από τον ν.3163/55 και όχι το προσωπικό της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων».
Για τον διαχωρισμό αυτό και προκειμένου το προσωπικό το προερχόμενο από το Τ.Ε.Ο. να εξαιρεθεί από την ασφάλιση για ασθένεια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα προσκομίζει βεβαίωση από τον ΟΠΑΔ περί του ότι ασφαλίζεται στον φορέα αυτό.

Σχετικά άρθρα