24 | 01 | 2020

ΙΚΑ 06/10/2008
Σ60/25

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 97

 

Θέμα: Προσαύξηση ποσού σύνταξης των μεχρι 31/12/92 ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει μετά τις 10.500 και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 145 παρ.1 του Ν.3655/08.

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 145 του Ν.3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/τ. Α’/3-4-08) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη θεσπίζεται κίνητρο παραμονής στην εργασία για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συγκεκριμένα, στους ως άνω ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται μετά την 3/4/2008 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3655/08) και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, χορηγείται προσαύξηση για κάθε 300 ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει πάνω από τις 10.500 ημέρες και μέχρι 900 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, κατά ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης κατάταξη, επί το ποσοστό που προκύπτει
από τη διαφορά του ποσοστού του πίνακα β’ του άρθρου 29 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει, της ίδιας κλάσης και του ποσοστού 3,3%.
Η ανωτέρω πριμοδότηση χορηγείται στους ασφαλισμένους που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, ανεξάρτητα με ποια διάταξη συνταξιοδοτούνται.
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν και χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αλλά δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των Βαρέων, το θεσπιζόμενο με την κοινοποιούμενη διάταξη ποσοστό προσαύξησης θα είναι πλέον της δικαιούμενης προσαύξησης για το χρόνο ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Ευνόητο είναι ότι η εν λόγω προσαύξηση θα χορηγείται μόνο στο οργανικό ποσό της σύνταξης και όχι στα κατώτατα όρια.
2. Η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει από τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. δηλαδή από 3/4/2008 και μετά.
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 3/4/2008 θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, ενώ θα πρέπει να αναζητηθούν οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 3/4/08 και πληρούσαν τις ως άνω προϋποθέσεις, προκειμένου να τροποποιήσετε τις αποφάσεις ως προς το ποσό της σύνταξης, από ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.
3. Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τα ποσοστά της ως άνω προσαύξησης ανά ασφαλιστική κλάση και σχετικά παραδείγματα.

Ασφ/κή κλάση            Ποσοστό πιν. Β’               Προσαύξηση αρθρ. 145 παρ. 1
1η και 2η                       1,5%                                (3.3% - 1.5%)=1.8%
3η                                 1,8%                                (3,3% - 1,8%)=1,5%
4η                                 1,9%                                (3,3% - 1,9%)=1,4%
5η                                 2,1%                                (3,3% - 2,1%)=1,2%
6η                                 2,2%                                (3,3% - 2,2%)=1,1%
7η – 11η                        2,3%                                (3,3% - 2,3%)=1%

12η – 28η                      2,5%                                (3,3% - 2,5%)=0,8%

 

Παραδείγματα:

α) Ημέρες εργασίας 11.200 Ασφ. Κλάση 15η

Ποσοστό προσαύξησης 0,8% 25πλάσιο Α.Κ. 1.277,75 3

Υπολογισμός ποσού προσαύξησης

(1.277,75 Χ0,8%) Χ (11.200 – 10.500)= € 10,22 Χ 2* = € 20,44

                                     300

Διαμόρφωση οργανικού ποσού σύνταξης

Βασικό ποσό: €958,31

Προσαύξηση ημερών: €20,44

Σύνολο: €978,75

*πάντα ακέραιος αριθμός γιατί η προσαύξηση δίδεται για κάθε 300 συμπληρωμένες ημέρες

β) Ημέρες εργασίας 11.700 Ασφ. Κλάση 11η

Ποσοστό προσαύξησης 1% 25πλάσιο Α.Κ. 928,25

Δεδομένου ότι η διαφορά των 11.700 – 10.500 ημερών είναι μεγαλύτερη από 900 ημέρες, θα χορηγηθεί προσαύξηση μόνο για τις 900 ημέρες πλέον των 10.500.

Υπολογισμός ποσού προσαύξησης

(928,25 Χ 1%) Χ (900)= € 9,28 Χ 3 = € 27,84

                         300

Διαμόρφωση οργανικού ποσού σύνταξης

Βασικό ποσό: € 735,17

Προσαύξηση ημερών: € 27,84

Σύνολο: € 763,01

4. Η Δ/νση Εκμετάλλευσης σε συνεργασία με τη Δ/νση Α’ Συντ/σης και Ροής Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., παρακαλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μηχανογραφική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης προσαύξησης η οποία διαφοροποιείται της παλαιάς προσαύξησης του Ν.825/78 χρησιμοποιώντας το αρ.4554 πεδίο του ΔΑΝΣ για τις ημέρες εργασίας πλέον των 10.500.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm