10 | 04 | 2020

ΙΚΑ 13/05/2008
Α42/5
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08 και 1/10/08 – 31/12/08.

 

1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων
Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά 3% που ισχύει από 1/1/08 και 2% από 1/10/08 (Υ.Α. Φ11321/9825/799/5-5-08 ΦΕΚ 827/τ.Β΄/9-5-08), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΑΠΟ 1/1/08 - 30/9/08

ΑΠΟ 1/10/08 - 31/12/08

0,00 - 11,52

1

η

10,84

0,00 - 11,75

1

η

11,06

11,53 - 13,70

2

η

13,04

11,76 - 13,97

2

η

13,30

13,71 - 16,30

3

η

15,68

13,98 - 16,63

3

η

15,99

16,31 - 19,16

4

η

18,01

16,64 - 19,54

4

η

18,37

19,17 - 21,91

5

η

20,82

19,55 - 22,35

5

η

21,24

21,92 - 24,74

6

η

23,64

22,36 - 25,23

6

η

24,11

24,75 - 27,38

7

η

26,24

25,24 - 27,93

7

η

26,76

27,39 - 29,78

8

η

28,81

27,94 - 30,38

8

η

29,39

29,79 - 32,56

9

η

31,49

30,39 - 33,21

9

η

32,12

32,57 - 34,93

10

η

34,01

33,22 - 35,63

10

η

34,69

34,94 - 38,39

11

η

36,40

35,64 - 39,16

11

η

37,13

38,40 - 41,61

12

η

39,66

39,17 - 42,44

12

η

40,45

41,62 - 45,27

13

η

43,20

42,45 - 46,18

13

η

44,06

45,28 - 48,79

14

η

46,88

46,19 - 49,77

14

η

47,82

48,80 - 52,12

15

η

50,11

49,78 - 53,16

15

η

51,11

52,13 - 55,44

16

η

53,53

53,17 - 56,55

16

η

54,60

55,45 - 58,57

17

η

56,70

56,56 - 59,74

17

η

57,83

58,58 - 61,79

18

η

59,90

59,75 - 63,03

18

η

61,10

61,80 - 65,14

19

η

63,16

63,04 - 66,44

19

η

64,42

65,15 - 68,12

20

η

66,21

66,45 - 69,48

20

η

67,53

68,13 - 71,02

21

η

69,26

69,49 - 72,44

21

η

70,65

71,03 - 74,20

22

η

72,16

72,45 - 75,68

22

η

73,60

74,21 - 77,70

23

η

75,56

75,69 - 79,25

23

η

77,07

77,71 - 81,29

24

η

79,16

79,26 - 82,92

24

η

80,74

81,30 - 84,82

25

η

82,69

82,93 - 86,52

25

η

84,34

84,83 - 88,34

26

η

86,21

86,53 - 90,11

26

η

87,93

88,35 - 91,73

27

η

89,74

90,12 - 93,56

27

η

91,53

91,74 – 95,38

28

η

93,08

93,57 - 97,29

28

η

94,94

0,00 - 7,87

1

η ΕΙΔΙΚΗ

7,87

0,00 - 8,03

1

η ΕΙΔΙΚΗ

8,03


2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών
Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορφώσεις των τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες :

α) Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισμένους έως 31/12/92 (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 73/93) μέχρι του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές διαμορφώνεται για μεν τη χρονική περίοδο από 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008, για 1 ημέρα ασφάλισης σε 95,38 €, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 190,76 € (2 Χ 95,38) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2.384,50 € (25 Χ 95,38), για δε τη χρονική περίοδο από 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008, διαμορφώνεται για 1 ημέρα ασφάλισης σε 97,29 €, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 194,58 € (2 Χ 97,29) και 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2.432,25 € (25 Χ 97,29).
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους από 1/1/93 θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο.
Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ. 2 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) προσαυξημένο κατά 20%.
Το ανώτατο αυτό όριο για τους ασφαλισμένους έως 31/12/92 διαμορφώνεται για μεν την χρονική περίοδο 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008 σε 114,46 € (95,38 Χ 120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, για δε την χρονική περίοδο 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008 σε 116,75 € (97,29 Χ 120%).
β) Όσον αφορά τους ασφαλισμένους από 1/1/93 θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο.
γ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κ.λ.π.), οι οποίοι αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ. 31/2008).
δ) Οι εισφορές για τα μέλη των Σωματείων Φορτοεκφορτωτών κεφ. Η΄, Εκδοροσφαγέων κεφ. Θ΄, Σωματείων Συνεταιρισμών και Συνεργατικών κεφ. Ι΄, Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών κεφ. ΙΑ΄, Πωλητών Λαϊκών Λαχείων κεφ. ΙΓ΄και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, από 1/1/2008, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί με απόφαση των Τ.Δ.Ε. των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2008 (εγκ. 7/99).

Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ, θα υπολογίζονται στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 117/85) που διαμορφώνεται ως εξής :

α) για τη χρονική περίοδο από 1/1/ - 30/9/2008 σε 36,40 € και
β) για τη χρονική περίοδο από 1/10/31/12/2008 σε 37,13 €.
ε) Σημειώνεται ότι από 1/1/08 οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ υπάγονται στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ – ΤΣΑ (παρ. 10 άρθ. 70 του ν.3518/06) και επομένως υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών σε αυτό.
στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται στο νέο Τ.Η. της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/99) που διαμορφώνεται ως εξής :

α) για τη χρονική περίοδο από 1/1/ - 30/9/2008 σε 18,01 € και
β) για τη χρονική περίοδο από 1/10 - 31/12/2008 σε 18,37 €.
ζ) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1/1/2008 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί με τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί με βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε.), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
η) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1/1/2008 και 1/10/08 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 69/94).
θ) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1/2008 και 1/10/08 - 31/12/2008, θα γίνεται στο ποσό της1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.

3. Καταχώριση αναδρομικών

α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «17», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.
β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.

Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.
Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008.
4. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου και Τ.Η.
Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1/1/2008 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2008 που θα προκύψουν αφ΄ ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ΄ ετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 29/8/2008. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).
5. Αρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/12-2-04), οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον με βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
6. Αρμοδιότητες Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται από 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008 σε 238.450,00 € (2.384,50 Χ 100) για την πρώτη περίπτωση και 1.907.600,00 € (2.384,50 Χ 800) για τη δεύτερη περίπτωση. Από 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008, τα πιο πάνω ποσά θα διαμορφωθούν σε 243.225,00 € και σε 1.945.800,00 € αντίστοιχα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm