10 | 04 | 2020

ΙΚΑ 13/05/2008
Α42/4
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31

 

Θέμα: Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2008.

Με τις αριθ. 253/Σ40/6-12-07 και 254/Σ40/6-12-07 αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ. 2383/τ.Β΄/17-12-07 καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2008.
Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2008, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2007, με εξαίρεση όσους είχαν καταταγεί στην 8η ασφαλιστική κλάση, οι οποίοι κατατάσσονται αυτόματα στην 9η ασφαλιστική κλάση, στην οποία εμπίπτουν τα κατώτατα ημερομίσθια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με την παρ. δ΄ της παρούσας εγκυκλίου.
Επισημαίνεται ότι, οι αλιεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/04, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις, στις οποίες είχαν καταταγεί το 2007.
Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα :

α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφ/κές κλάσεις της κατάταξής τους.
β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄ αυτήν περιλαμβάνοντια οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες, κ.λ.π.
δ) Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξεραίτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.
ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλλου.
στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι την νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.
ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.
η) Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕ 211/11-2-77).
θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1976/91).
ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά με το ήμισυ (1/2) των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών τους (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 19/96, παρ. 1.6).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2008 & 1/10/2008 και θα ισχύσουν μέχρι 31/12/2008.
Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει :

  • Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).

  • Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2008 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είναι η κατωτέρω :
1. Για ένα γεύμα 4,37 Ευρώ
2. Για πλήρη τροφή 8,75 Ευρώ
3. Για κατοικία (μηνιαία) 68,83 Ευρώ
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 275,36 Ευρώ
(σχετ. απόφαση Δ.Σ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 253/Σ40/6-12-07)
Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλήν των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ (ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ), ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ), ΦΑΣΤ – ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΟ
1/1/08

ΑΠΟ
1/10/08

Μαίτρ
Αρχισερβιτόροι
Σερβιτόροι
Μπάρμαν
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας)
Ντισκ Τζόκεϋ

17
17
15
15
13

14

56,70
56,70
50,11
50,11
43,20

46,88

57,83
57,83
51,11
51,11
44,06

47,82

Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ-ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.   
Μαίτρ
Αρχισερβιτόροι
Σερβιτόροι
Μπάρμαν
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας)
Ντισκ Τζόκεϋ
Μουσικοί α΄
Μουσικοί β΄
Αρτίστες άσματος
Αρτίστες χορού
Διερμηνείς
Θυρωροί
Ιματοφύλακες
Καθαρίστριες
18
18
16
16
14
15
15
14
22
22
13
13
13
12
59,90
59,90
53,53
53,53
46,88
50,11
50,11
46,88
72,16
72,16
43,20
43,20
43,20
39,66
61,10
61,10
54,60
54,60
47,82
51,11
51,11
47,82
73,60
73,60
44,06
44,06
44,06
40,45

 

 

 

Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

ΚΛΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟ
1/1/08

ΑΠΟ
1/10/08

Κομμωτές – Κουρείς
Μανικιουρίστριες – Πεντικουρίστριες
Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας)

10
9
9

34,01
31,49
31,49

34,69
32,12
32,12

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ –ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 
Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες Πωλητές
Εισπράκτορες γενικά
14
13
46,88
43,20
47,82
44,06
Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ) 
Με αλλαγή (Μονοβράρδια)
Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια)
Οδηγοί φορτοταξί
9
10
9
31,49
34,01
31,49
32,12
34,69
32,12
ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Αχθοφόροι πάσης φύσεως931,4932,12
Ζ. ΛΟΥΤΡΑ 
Υπάλληλοι λουτρών γενικά931,4932,12
Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ 
¶νδρες – Γυναίκες931,4932,12
Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ 
Στιλβωτές – Βαφείς931,4932,12
Ι. ΝΑΟΙ 
Νεωκόροι – Καθαριστές931,4932,12
ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ 
Ταξιθέτες931,4932,12
ΙΒ. Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων931,4932,12

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm