19 | 08 | 2019

ΙΚΑ 16/05/2008
Σ61/411
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34

 

Θέμα: Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ & ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ.

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2084/92 ορίζεται ότι οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΕΤΕΑΜ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ αναπροσαρμόζονται κάθε φορά και από την ίδια ημερομηνία, κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Επειδή με την αρ. Φ.11321/9825/799/5-5-08 απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2606/98, χορηγείται αύξηση στις συντάξεις και τα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92 για το έτος 2008 κατά ποσοστό 3% από 1-1-2008 και κατά ποσοστό 2% από 1-10-2008.
Ύστερα από αυτά οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ θα αυξηθούν από 1-1-2008, κατά ποσοστό 3%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-12-2007 και, από 1-10-2008, κατά ποσοστό 2%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 30-9-2008.
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τα νέα πλήρη κατώτατα όρια συντάξεων ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ για τους ήδη αλλά και νέους συνταξιούχους είναι:
Από 1-1-2008

α) Γήρατος – Αναπηρίας 119,17 ευρώ

β) Θανάτου 95,33 ευρώ

Από 1-10-2008

α) Γήρατος – Αναπηρίας 121,55 ευρώ
β) Θανάτου 97,24 ευρώ

Τα παραπάνω κατώτατα όρια ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ καθώς επίσης και για τους προερχόμενους από συγχωνευθέντα Ταμεία, πλην των συνταξιούχων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Τα κατώτατα όρια αυτής της κατηγορίας συνταξιούχων (τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ) που απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα έως 31-12-85 διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1-1-2008

α) Γήρατος – Αναπηρίας 217,62 ευρώ

β) Θανάτου 198,64 ευρώ

Από 1-10-2008

α) Γήρατος – Αναπηρίας 221,97 ευρώ
β) Θανάτου 202,61 ευρώ

Τέλος, οι αυξήσεις θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Οι συνταξιούχοι αυτοί μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές, όπως και στη κύρια σύνταξη.

Σχετικά άρθρα