Open menu
05 | 07 | 2020

ΙΚΑ 21/01/2008

Τ01 /652/7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

 

Θέμα: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. – Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ.8 και 9 του άρθ.2 του Ν.3555/07. – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 2 του Ν.3555/2007 (Φ.Ε.Κ. Α.81/16-4-2007) « Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής κλπ. του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός»…….και λοιπές διατάξεις» με τις οποίες ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης του προσωπικού της Τ.Ε.Ο Α.Ε και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους.


Α.Ρύθμιση – Καλυπτόμενα πρόσωπα

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχεται στο προσωπικό της Τ.Ε.Ο Α.Ε. η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος.
Ειδικότερα:
Δυνατότητα υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις έχουν όσοι υπάλληλοι :

α) υπηρετούσαν στην ΤΕΟ Α.Ε. κατά την 16-4-07 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3555/07)
β) συμπληρώνουν μέχρι την 31/12/2012 οποιαδήποτε από τις ισχύουσες κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις για θεμελίωση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και το αντίστοιχο με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όριο ηλικίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί 37ετίας δεδομένου ότι για τη συμπλήρωση των 11.100 ημερών ασφάλισης δε λαμβάνεται υπ΄όψιν οποιοσδήποτε χρόνος ασφάλισης προέρχεται από αναγνώριση.
γ) όσοι υποβάλλουν, σύμφωνα με την παρ.9 του ιδίου άρθρου, έγγραφη αίτηση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είτε στην Υπηρεσία τους είτε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η αίτηση αυτή δεν ανακαλείται.

Η σύνταξη καταβάλλεται στους ανωτέρω άμεσα ανεξαρτήτως της συμπλήρωσης του απαιτουμένου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, το οποίο όμως πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι 31/12/2012.

Β. Διαδικασία

Οι Υπηρεσίες Συντάξεων θα πρέπει, αφού καταμετρηθούν οι ημέρες ασφάλισης να συνυπολογίζουν και κάθε άλλο χρόνο που θεωρείται συντάξιμος (ασθένεια ,ανεργία) και στη συνέχεια αφού προσδιοριστεί επακριβώς ο υπολειπόμενος προς αναγνώριση χρόνος, να διαβιβάσουν το αίτημα στο αρμόδιο τμήμα εσόδων.

Γ. Έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων

Όπως δέχτηκε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το Α.Π. Φ80000/οικ/27129/1727/15-10-07 έγγραφό του, δεδομένου ότι η έκδοση της πράξης για αναγνώριση του κατά περίπτωση υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης μπορεί να διαφοροποιείται χρονικά, για λόγους χρηστής διοίκησης, θα πρέπει η αφετηρία έναρξης καταβολής της σύνταξης να ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής εκ μέρους του ασφαλισμένου της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται στο νόμο για την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση , δεν θα είναι περιοριστική αλλά θα πρέπει να γίνονται δεκτές και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 16-6-07 και μέχρι ένα δίμηνο από την έκδοση της παρούσης εγκυκλίου.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το φ10321/οικ.29976/1956/15-11-07 έγγραφό του, δέχτηκε ότι οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν και για το προσωπικό της ΤΕΟ Α.Ε., το οποίο κατά την μετατροπή της σε Α.Ε. διατήρησε το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Τέλος, οδηγίες για τη διαδικασία αναγνώρισης του υπολοιπόμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης θα δοθούν από τη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm