24 | 08 | 2019

ΙΚΑ 28/12/2007

Γ.Ε.: Γ99/1/141


Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2007 και Α΄ τριμ. 2008 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)

 

ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφο Γ99/1/89/4-9-07 και Γ99/1/126/30-10-07 έγγραφά μας.


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την ένταξη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του κλάδου κύριας Σύνταξης (από 1/8/07) και του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (από 1/12/07) του προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. γ΄, δ΄ τριμήνων 2007 και α΄ τριμήνου 2008 έως 30/4/2008 και 31/7/2008 αντίστοιχα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο Υποκ/μα της έδρας του εργοδότη.
Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Σχετικά άρθρα