08 | 04 | 2020

ΙΚΑ 3/12/2007

Γ.Ε.: Π51/ 28/1406


Θέμα: Επίσπευση διαδικασιών επιστροφής συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Γραμματεία των Υγ. Επιτροπών στα αρμόδια ασφ/κά όργανα.

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του α.15 του Ν. 3607/1-11-07:

«Οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το αργότερο την 15η εργάσιμη ημέρα, από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, καταβάλλουν στον αιτούντα προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% της σύνταξης που προκύπτει με βάση τα ασφαλιστικά στοιχεία που αφορούν το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και τα οποία περιλαμβάνονται σε υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει, του αιτούντος που συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολογητικά”.
Κατόπιν των παραπάνω, οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι των περιπτώσεων ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη λόγω γήρατος (σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 1 του Ν. 612/77/(ΦΕΚ Α΄164, του α. 5 παράγρ.4 του Ν. 3232/04, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το α. 61 παρ. 6 του Ν. 3518/2006) όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κρίση των αρμοδίων Υγειον. Επιτροπών οι οποίες καθορίζουν το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία ποσοστό αναπηρίας, θα αποστέλλονται μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της ΑΥΕ (εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ασκήσει προσφυγή στη ΒΥΕ) ή της ΒΥΕ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ή το αργότερο την επόμενη ημέρα και κατά προτεραιότητα στο αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, ώστε να εκδίδεται η σχετική απόφαση συνταξιοδότησης μέσα στο καθορισμένο νομοθετικά χρονικό διάστημα των 15 ημερών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm