10 | 04 | 2020

ΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 90/2007

Θέμα: Διεκπεραίωση κατ’ άμεση προτεραιότητα του διακανονισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μας από συντάξεις που χορηγήθηκαν με το Ν.Δ.4202/61 (Διαδοχικής Ασφάλισης).

 

Σχετ: Η με αρ. 11/2005 Εγκύκλιος.


Με την ανωτέρω σχετική σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3232/04 που ορίζουν τον τρόπο απόδοσης των οφειλομένων ποσών από τους υπόχρεους οργανισμούς όταν το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Επειδή κατά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών παρατηρήθηκαν σοβαρές αποκλίσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις που ελοχεύουν κινδύνους για πιθανές αποκλίσεις δαπανών κατά τον διακανονισμό των αλληλόχρεων λογαριασμών με τους άλλους οργανισμούς αλλά και επιβάρυνση του ιδρύματος με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση καθυστερήσεων των διαδικασιών του διακανονισμού αλλά και αποσκοπώντας στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τόσο των Υποκ/των μας όσο και της Οικονομικής Υποδ/νσης του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών, που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση του διακανονισμού, εντέλλεσθε όπως κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεκπεραιώσετε τον διακανονισμό και διαβιβάσετε τα απαραίτητα στοιχεία για τον διακανονισμό του έτους 2006 μέχρι 31/08/2007.
Για όλους τους παραπάνω λόγους επανερχόμαστε με την παρούσα εγκύκλιό μας και σας γνωρίζουμε τις ενέργειες στις οποίες θα προβαίνετε κατά τον διακανονισμό.
I) Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 και 3 του Ν.3232/04.
Α) Υποχρεώσεις μας προς άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Για τον καθορισμό των υποχρεώσεων μας οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα στέλνουν:

α) Στην Υποδ/νση Οικονομική του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων όλης της χώρας στη σύνταξη των οποίων το ΙΚΑ συμμετέχει .
β) Σε κάθε Υποκ/μα Απονομής (Συμμετοχής) Συντάξεων ονομαστική κατάσταση των συνταξιούχων της περιοχής του.
γ) Επίσης θα κοινοποιούν στα Υποκαταστήματα Απονομής (Συμμετοχής) Συντάξεων τις συνταξιοδοτικές τους αποφάσεις με συνημμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων δικών μας αποφάσεων συμμετοχής ή τον αριθμό της απόφασης και τον Α.Μ. του συνταξιούχου, προκειμένου να γίνεται έλεγχος τόσο του χρόνου ασφάλισής μας που συνυπολογίσθηκε από τον άλλο οργανισμό, όσο και του ποσού της επιβάρυνσής μας.

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά, τα Υποκ/τα Απονομής (Συμμετοχής) Συντάξεων θα ενημερώνουν την Οικονομική Υποδ/νση του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών με ονομαστικές καταστάσεις, προκειμένου αυτό να διευθετήσει την διαφορά με τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Όσον αφορά την τακτοποίηση των Π.Α.Η.Ε. τα Υποκ/τα Απονομής (Συμμετοχής) Συντάξεων θα στέλνουν στα Υποκ/τα Απογραφής των ασφαλισμένων σχετικό έγγραφο (μηνιαία κατάσταση), για ακύρωση του χρόνου που συνυπολογίσθηκε από τον άλλο οργανισμό.

Β) Απαιτήσεις του Ιδρύματος.

Για της απαιτήσεις του Ιδρύματος που απένειμε σύνταξη με προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης άλλων ασφαλιστικών οργανισμών, θα στέλνονται από τη μηχανογράφηση προς τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκ/των μας ονομαστικές καταστάσεις των συντ/χων κατά οργανισμό, προκειμένου να γίνεται έλεγχος τόσο του χρόνου ασφ/σης (ΙΚΑ και συμμετεχόντων Οργανισμών) όσο και του ποσού επιβάρυνσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
Στη συνέχεια το κάθε Υποκ/μα θα διαβιβάζει τις τυχόν διορθωμένες καταστάσεις (οι διορθώσεις θα γίνονται πάνω στο σώμα των καταστάσεων) για λόγους συντόμευσης της όλης διαδικασίας όχι στο Περ/κό Υποκ/μα που ανήκει αλλά στο Περ/κό Υποκ/μα Αθηνών- Υποδ/νση Οικονομική.
Η Οικονομική Υποδ/νση του Περ/κού Υποκ/ματος Αθηνών θα στέλνει αντίγραφα των καταστάσεων αυτών στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στην συνέχεια θα ενεργεί το διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεών μας.
Εφιστούμε την προσοχή στους υπαλλήλους των Τμημάτων Απονομής Συντάξεων κατά την έκδοση των συν/κών αποφάσεων, θα πρέπει να κοινοποιούν στους συμμετέχοντες οργανισμούς τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις τους με συνημμένα φωτ/φα των αντίστοιχων συνταξιοδοτικών αποφάσεων των συμμετεχόντων Οργανισμών, προκειμένου να γίνεται έλεγχος, τόσο του χρόνου ασφάλισης που συνυπολογίστηκε από το Ίδρυμα όσο και του ποσού επιβάρυνσης, από τον συμμετέχοντα.
Επίσης οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις δεν θα κοινοποιούνται πλέον στην Οικονομική Υποδ/νση του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών.

II) Ο διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων μέχρι 11/02/2004 θα γίνεται όπως και τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 9 του Ν.1405/83. Με τις ίδιες διατάξεις θα γίνεται και ο διακανονισμός των Οργανισμών Επικουρικής Ασφάλισης.
Επίσης, κατά τη συμπλήρωση του Δ.Α.Ν.Σ. θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή:

α) κατά την εφαρμογή του άρθρου 69 Ν.2084/92, διότι στις περιπτώσεις αυτές ο διακανονισμός
γίνεται το Μάρτιο του επόμενου έτους από το έτος κατά το οποίο συμμετέχει ο άλλος
οργανισμός.
β) στην ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.
γ) στην συμπλήρωση των κωδικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών και
δ) μέχρις ότου εκδοθούν τα νέα έντυπα Δ.Α.Ν.Σ., Δ.Α.Μ., το ποσό της επιβάρυνσης του συμμετέχοντα οργανισμού, θα αναγράφεται στο πεδίο 04 (Διαδοχική Ασφάλιση) στη στήλη Α.Ο., ή ΠΟΣΟ.

Επίσης στο ίδιο πεδίο θα αναγράφεται και το ποσό της «βασικής σύνταξης» του Ο.Γ.Α. στις περιπτώσεις που μας το γνωρίζει ο Ο.Γ.Α.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm