Εκτύπωση

ΙΚΑ 15/06/2007

Αριθμ. Πρωτ.:30/472α/15-6-2007


Θέμα: Κατώτατο ποσό σύνταξης του έτους 2007 επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα.

 

ΣΧΕΤ. : Η εγκ. 31/2006


Με την Φ11321/7479/421/4-4-07 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίσθηκε ότι «Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.1976/91 αυξάνονται από 1/1/07 κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την 31/12/06…….».
Επίσης, με την Φ40021/15895/1110/22-2-06 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίσθηκε ότι «Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι του άρθρου 11 του ν.1276/82, ορίζεται σε 8,5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Το ποσό της παραπάνω εισφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 520 € αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α. ….».
Επομένως το ποσόν της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγήθηκε με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και στο οποίο θα υπολογίζονται οι εισφορές κλάδου ασθένειας σε είδος των Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα για το έτος 2007 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 540,8 €.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 3055