10 | 04 | 2020

ΙΚΑ 07/06/2007

Αριθμ. Πρωτ.:Α23/266/12/7-6-2007

Εγκύκλιος 85


Θέμα: Σχετικά με τη συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/9-2-07) με τις οποίες ρυθμίστηκαν θέματα κοινωνικής προστασίας των μισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ένταξη στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης για τους μισθωτούς της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» των οποίων οι συμβάσεις εργασίας καταγγέλθηκαν από 4/12/2006 και μέχρι τις 31/1/2007, εφόσον κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους απασχολούνται ήδη στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» τουλάχιστον επί δύο (2) χρόνια.
Επίσης στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί με την Β.Φ.Λ. Α.Ε. εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κλάδοι ασφάλισης – χρονική διάρκεια – υπολογισμός των εισφορών.

Όπως ορίζεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί.
Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της απασχόλησής τους, κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), καθώς και τον Κανονισμό Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων, λόγω της εργασίας τους ή της ειδικότητάς τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις των ανωτέρω Κανονισμών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας ορίζεται μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για θεμελίωση πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72) μήνες. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το ανώτατο χρονικό όριο ειδικής επιδότησης εβδομήντα δύο (72) μηνών μπορεί να παραταθεί.
Η ασφάλιση χωρεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ειδική επιδότηση και για 25 ημέρες κατά μήνα επιδότησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των υψηλοτέρων αποδοχών που τους χορηγήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο της εργασίας τους.
Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και καταβάλλονται εντός διμήνου από τη λήξη του μήνα καταβολής της επιδότησης. Εισφορές που θα καταβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υπόχρεος Εργοδότης για την καταβολή των εισφορών, που αφορούν την ασφάλιση των προσώπων που έχουν επιλέξει το πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας αλλά και την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) θεωρείται ο Ο.Α.Ε.Δ., ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση αφορά περίοδο για την οποία έχουν παρέλθει οι προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ., θα υποβάλλονται αντίστοιχες Συμπληρωματικές (κωδ. 04), με μαγνητικό μέσο (δισκέτα, CD) στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Δάφνης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Συμπληρωματικών Α.Π.Δ. και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (για περίοδο ασφάλισης μέχρι 4/07), χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και προσθέτων τελών, ορίζεται η 31/7/07.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.


ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αρμόδιο Υποκ/μα για την χορήγηση βεβαίωσης ή άλλου πρόσφορου μέσου (Α.Α.Λ.Α) από το οποίο να προκύπτει ο ΚΑΔ, ειδικότητα, το πακέτο κάλυψης και η ασφαλιστική κλάση του κάθε επιδοτουμένου ορίζεται το τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ευόσμου ως κατάστημα απογραφής του εργοδότη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.».
Στην με αριθ. Β109514/9-3-07 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν για την ένταξη στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, αναφέρεται και βεβαίωση του φορέα ασφάλισης, η οποία μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει το σύνολο των ημερών ασφάλισής τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα Τμήματα Μητρώου των Υποκ/των του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων θα χορηγούν την βεβαίωση που προβλέπεται από το Γεν. Έγγραφο Α12/908/20-3-01, με το οποίο μάλιστα είχε συμφωνήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. σε ανάλογη περίπτωση των προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων.
Θα ανακεφαλαιώνεται δηλαδή όλος ο χρόνος ασφάλισης και το σύνολο των ημερομισθίων θα αναγράφεται στο τελευταίο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή στο Αντίγραφο του Λογαριασμού Ασφαλισμένου, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν εκδοθεί τα Α.Α.Λ.Α..
Όσον αφορά τη βεβαίωση του φορέα κύριας ασφάλισης περί της πιθανής ημερομηνίας πλήρους συνταξιοδότησης των ανέργων, σας γνωρίζουμε ότι αυτή η πληροφορία δε θα αναγράφεται σε έγγραφο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, αφού σύμφωνα με τη με αριθ. Β109514/9-3-07 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν οι ασφ/νοι να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση – το περιεχόμενο της οποίας θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα - με την οποία θα δηλώνουν την υποχρέωσή τους για ενημέρωση της Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. περί της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

ΑΣΦ/ΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας καθώς και η καταβολή των επιδομάτων λόγω ασθένειας θα γίνεται από τα Υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας των ασφ/νων, κατά τα γνωστά, ανεξάρτητα από την καταβολή ή μη των εισφορών, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και αναζητηθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
 Ν. 3526/2007

 

¶ρθρο 23

Ρύθμιση θεμάτων της «Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης


1. Οι μισθωτοί της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» που απασχολούνται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007, και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):

α) Αυτοαπασχόλησης
β) Νέων θέσεων εργασίας
γ) Επανακατάρτισης
δ) Τακτικής επιδότησης ανεργίας
ε) Ειδικής επιδότησης ανεργίας.

Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί
με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπεύθυνη δήλωση . αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα της επανακατάρτισης, δικαιούνται να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση της μη ταυτόχρονης με το πρόγραμμα κατάρτισης υπαγωγής τους και σε άλλο πρόγραμμα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους απασχολούνται ήδη στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. τουλάχιστον επί δύο (2) χρόνια. Επίσης στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει συμφωνηθεί με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
4. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως
γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72) μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εβδομήντα δύο (72) μηνών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το ανώτατο χρονικό όριο ειδικής επιδότησης εβδομήντα δύο (72) μηνών μπορεί να παραταθεί.
Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε. αρχής γενομένης από 1.1.2007.
5. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών
εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους.
Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.
Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης.
Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι. Κ. Α. λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
6. Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.
8. Στους μισθωτούς των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας ή θα παραιτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας, καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., πέραν από την αποζημίωση απολύσεως που έλαβαν ήδη από τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., ένα επιπλέον βοήθημα το οποίο υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης μέχρι 15.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 100% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 15.001 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 80% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 20.001 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 70% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 30.001 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 60% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 40.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 50.001 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 45% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 60.001 ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 40% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 70.001 ευρώ μέχρι 80.000 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 35% της νόμιμης αποζημίωσης.
. Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης πάνω από 80.001 ευρώ το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 20% της νόμιμης αποζημίωσης.

Από το άνω βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. αφαιρείται το ποσό εκείνο πέραν της νόμιμης αποζημίωσης το οποίο έχει ήδη καταβάλει η Β.Φ.Λ. Α.Ε. κατά την καταγγελία της
συμβάσεως εργασίας.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την καταβολή του επιπλέον βοηθήματος.
9. Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως, δεν υπάγονται στις
διατάξεις αυτού.
10. Για το σύνολο των εργαζομένων από την ημερομηνία απόλυσής τους από τη Β.Φ.Λ. Α.Ε. ή από την ημερομηνία παραίτησής τους κατά τους ορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 3% η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης βάσει προκηρύξεων οι οποίες θα εκδοθούν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
11. Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε ή παραιτήθηκαν στα πλαίσια της εξυγίανσης της
εταιρείας από 4.12.2006 μέχρι 31.1.2007, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3448/2006.
12. Εργαζόμενοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., καθώς και εκείνοι που θα μετακινηθούν στο εργοστάσιο Καβάλας και απολυθούν για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, ή παραιτηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm