10 | 04 | 2020

ΙΚΑ 30/05/2007

Αριθμ. Πρωτ.:Τ01/550/30-5-2007

Εγκύκλιος 80


Θέμα: Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σε α) Τεχνικούς Θεάτρου, Κινηματογράφου & Τηλεόρασης & β) Σεναριογράφους Κινηματογράφου & Τηλεόρασης.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2α του ν.3518/06 με τίτλο «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τ. Α΄ και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Με τις ως άνω διατάξεις τα αναφερόμενα στον τίτλο πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992 και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητα αυτή, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με καταβολή εισφορών κλάδου σύνταξης χρόνο αποδεδειγμένης απασχόλησής τους στο επάγγελμα και μέχρι 3000 ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο, για τον οποίο δεν ασφαλίσθηκαν ούτε στο τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. ούτε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Από τις ανωτέρω διατάξεις καλύπτονται

α) οι τεχνικοί θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης δηλ. τα πρόσωπα που ασχολούνται με την από τεχνικής απόψεως προετοιμασία και εκτέλεση θεατρικών παραστάσεων ή με την παραγωγή, επεξεργασία και προβολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και

β) οι σεναριογράφοι κινηματογράφου και τηλεόρασης, δηλ. τα πρόσωπα που ασχολούνται είτε με την συγγραφή κειμένων, που θα αποτελέσουν το σενάριο σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές ταινίες μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης δραματοποιημένης ή μη (documentaires), είτε με την προσαρμογή και διασκευή ξενόγλωσσων σεναρίων, εφ΄ όσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά μέχρι 31/12/92, δηλ. είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι.
2. Ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με αυτή την ιδιότητα, δηλ. του τεχνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης ή σεναριογράφου.
3. Δεν έχουν ασφαλισθεί ούτε στο τ. Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου (ΤΣΗΣ & ΤΘ) το οποίο συγχωνεύθηκε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από 1/10/81, ούτε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για το διάστημα για το οποίο ζητείται η αναγνώριση.
4. Δεν είναι συνταξιούχοι, διότι κατά ρητή επιταγή των διατάξεων του άρθρ. 48 παρ. 4 του ν.1539/85 στις οποίες παραπέμπουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στους κάθε φύσεως συνταξιούχους.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να αναγνωρισθεί είναι μέχρι 3000 ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο και μπορεί να αφορά απασχόληση μέχρι και την 20/12/06.
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, για να είναι δυνατή η αναγνώριση κάποιου χρονικού διαστήματος, δεν πρέπει να υπάρχει ασφάλιση για το διάστημα αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ζητούμενου για αναγνώριση χρονικού διαστήματος.
Εάν μέσα στο ζητούμενο διάστημα περιλαμβάνεται και χρονική περίοδος μέχρι την 1/10/81 (ημερομηνία συγχώνευσης του τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), το Υποκ/μα θα ερωτά εγγράφως την Υποδ/νση Συγχωνευθέντων Ταμείων του Περιφερειακού Υποκ/τος Αθηνών, για τυχόν ύπαρξη ασφάλισης στο τ. ΤΣΗΣ και Τ.Θ.
Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλ. μέχρι και 20/12/08.
Αρμόδιο για την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης είναι το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας του αιτούντος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών είναι:

1. Ασφαλιστικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών ασφαλίσθηκε για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι τις 31/12/92, δηλ. είναι «παλαιός» ασφαλισμένος.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 άρθ.8, στην οποία θα αναφέρεται:

α) ότι για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει ασφαλισθεί στο τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. (αν ζητείται χρονική περίοδος προ της συγχώνευσης) ή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η δήλωση δε αυτή θα πρέπει να ελέγχεται και να επαληθεύεται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία τόσο του τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. (τα οποία θα χορηγούνται, όπως προαναφέρθηκε, από την Υποδ/νση Συγχωνευθέντων Ταμείων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών) όσο και του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
β) ότι δεν είναι συνταξιούχος κάθε φύσεως από κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 άρθρ. 8, στην οποία θα αναφέρονται τα χρονικά διαστήματα τα οποία ζητούνται προς αναγνώριση.
4. Βεβαίωση της οικείας Ένωσης ή Σωματείου, που θα επιβεβαιώνει την πραγματοποιηθείσα απασχόληση της οποίας ζητείται η αναγνώριση, δηλ. της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (ΕΤΕΚΤ – ΟΤ) για τους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης και γενικότερα του οπτικοακουστικού τομέα, του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, όταν πρόκειται για τεχνικούς θεάτρου και της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος (ΕΣΕ), όταν πρόκειται για σεναριογράφους.
5. Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού (Δ/νση Κινηματογράφου ή Δ/νση Θεάτρου, αναλόγως) με την οποία, επίσης, θα επιβεβαιώνεται η ως άνω απασχόληση.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Με την τελευταία παράγραφο της κοινοποιούμενης διάταξης ορίζεται ότι ως προς τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 48 του ν.1539/85, με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, όπου επιβάλλονται τα ποσοστά των προσθέτων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, που ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης και καταβάλλονται είτε εφ΄ άπαξ εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, οι δε άλλες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα κάθε επόμενου μήνα, εφαρμοζομένων κατ΄ αναλογία των διατάξεων για τα πρόσθετα τέλη.
Όπως είναι γνωστό, με την παρ. 6 του άρθρ. 9 του ν.3232/2004 το ποσοστό του πρόσθετου τέλους ορίζεται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά.
Επίσης, με το ίδιο άρθρο (48 του ν.1539/85) είχε ορισθεί ότι το ποσό της εξαγοράς που παραμένει ανεξόφλητο, ανακαθορίζεται τον
Ιανουάριο κάθε επόμενου έτους, προσαρμοζόμενο στις νέες τιμές ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Για τον λόγο αυτόν, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσδιορίζει με την αίτησή του τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνει η καταβολή, δηλαδή εφ΄ άπαξ ή με δόσεις.
Αν ο αιτών ζητήσει να καταβάλει εφ΄ άπαξ, η απόφαση θα περιέχει το σύνολο του αναγνωριζόμενου χρόνου καθώς και το σύνολο του ποσού της εξαγοράς μειωμένο κατά 10%.
Αν ο αιτών ζητήσει την με δόσεις καταβολή, στην αναγνωριστική απόφαση θα περιέχεται ο συνολικά αναγνωριζόμενος χρόνος, καθώς επίσης και ο χρόνος ασφάλισης που αναλογεί σε κάθε μηνιαία δόση. Οι ημέρες ασφάλισης που αναλογούν σε κάθε δόση θα προκύπτουν από την διαίρεση του συνολικά αναγνωριζόμενου χρόνου και του συνολικού αριθμού των δόσεων (δηλαδή των 48).
Δεν θα αναφέρεται το συνολικό ποσό εξαγοράς ούτε το συγκεκριμένο ποσό κάθε δόσης, αφού, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνεται αναπροσαρμογή τον Ιανουάριο κάθε έτους με την νέα τιμή ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Επομένως, οι εισφορές των δόσεων που ανήκουν στο έτος υποβολής της αίτησης θα υπολογισθούν με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης.
Το επόμενο έτος και αφού γίνει γνωστό το νέο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, θα γίνει νέος υπολογισμός για τις εισφορές που θα αναλογούν σε κάθε δόση του έτους αυτού και ούτω καθ΄ εξής για τα επόμενα έτη.


Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται παράδειγμα καταβολής των εισφορών με δόσεις.
Έστω ότι στις 20/6/2007 υποβάλλεται αίτηση αναγνώρισης 1640 ημερών εργασίας και ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι θα καταβάλλει τις εισφορές με δόσεις.
Για να ευρεθούν οι αναγνωριζόμενες ημέρες που αντιστοιχούν σε κάθε μηνιαία δόση, διαιρούμε τις 1640 ημέρες με τον αριθμό 48. Επειδή 1640 : 48 = 34, 16666 ημέρες, θα γίνουν 47 δόσεις με 34 ημέρες (47 Χ 34 = 1598) και η 48η με 42 ημέρες.
Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη με το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης και με τις ημέρες που αναλογούν σε κάθε μηνιαία δόση, ευρίσκουμε τις μηνιαίες εισφορές.
Στο ίδιο παράδειγμα έστω ότι η απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο στις 17/7/2007. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του 8/2007 και οι επόμενες δόσεις μέχρι την αυτή ημέρα κάθε επόμενου μήνα.
Έτσι, στο τέλος του 1/2008 θα έχουν καταβληθεί 6 δόσεις και θα έχουν αναγνωρισθεί 204 ημέρες (6 Χ 34 = 204). Τον 1/2008 θα γίνει νέος υπολογισμός.
Νέος υπολογισμός θα γίνεται, επίσης, τον Ιανουάριο κάθε έτους, μέχρι να καταβληθούν όλες οι δόσεις.
Εννοείται ότι, εάν ο ασφαλισμένος ζητήσει π.χ. τον 11/2008 να καταβάλει και 4 μελλοντικές δόσεις, ο υπολογισμός αυτών των μελλοντικών δόσεων θα γίνει με το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη του 1/2008.
Όσον αφορά τον υπολογισμό των προσθέτων τελών, θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί .
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΗΑΕ

8ου /07

20/8/07

-

ΗΑΕ ισχύον κατά την αίτηση (20/6/07)

2 η

9ου /07

22/9/07

-

ΗΑΕ ισχύον κατά την αίτηση (20/6/07)

3 η

10ου /07

28/10/07

-

ΗΑΕ ισχύον κατά την αίτηση (20/6/07)

4 η

11ου /07

10/4/08

από 1/12/07

ΗΑΕ ισχύον από 1/1/08

5 η

12ου /07

10/4/08

από 1/1/08

ΗΑΕ ισχύον από 1/1/08

6 η

1ου /08

10/4/08

από 1/2/08

ΗΑΕ ισχύουν από 1/1/08

7 η

2ου /08

10/4/08

από 1/3/08

ΗΑΕ ισχύον από 1/1/08

8 η

3ου /08

10/4/08

από 1/4/08

ΗΑΕ ισχύον από 1/1/08

9 η

4ου /08

10/4/08

-

ΗΑΕ ισχύον από 1/1/08


Στο τέλος της απόφασης, αν η καταβολή γίνει με δόσεις, θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες ότι α) η αναγνώριση τελεί υπό την προϋπόθεση καταβολής των εισφορών β) η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου της κοινοποίησης μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την αυτή ημέρα κάθε επόμενου μήνα, σε περίπτωση δε εκπρόθεσμης καταβολής, θα επιβληθούν πρόσθετα τέλη ανερχόμενα σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά γ) το ποσό της εξαγοράς που παραμένει ανεξόφλητο θα ανακαθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε επόμενου έτους με βάση το ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Για την έναρξη των αποτελεσμάτων της αναγνώρισης, ρητά ορίζεται στο άρθρο 48 παρ.4 του ν.1539/85 ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπ΄ όψη για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού αυτής μόνο μετά την εξόφληση του ποσού της εξαγοράς.
Επειδή δε στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στους κάθε φύσεως συνταξιούχους, ως προσαύξηση του ποσού της σύνταξης νοείται μόνον η προσαύξηση του ποσού της προσδοκώμενης και όχι της απονεμηθείσας σύνταξης.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ


Επειδή στην Δ/νσή μας έχουν υποβληθεί διαμαρτυρίες από σωματεία τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης ότι πολλές εταιρίες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων δεν εφαρμόζουν με σωστό τρόπο τις διατάξεις που αφορούν την ασφάλιση των τεχνικών, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.1597/86, «Η σχέση των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό αυτού».
Επομένως, ως εξαρτημένης εργασίας, το ποσοστό ασφάλισής τους περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τον Ο.Α.Ε.Δ., Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία.
Όσον αφορά την συμπλήρωση της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 314150 με κωδικό πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) 101 δηλαδή ποσοστό 44,06% για τα πρόσωπα που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά ως τεχνικοί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/10/81 και εντεύθεν, δηλαδή δεν είχαν ασφαλισθεί στο τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. πριν αυτό καταργηθεί (1/10/81).
Αντίθετα, για τα πρόσωπα που είχαν ασφαλισθεί στο τ. ΤΣΗΣ και Τ.Θ. πριν αυτό καταργηθεί (δηλαδή πριν την 1/10/81), θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 314160 με κωδικό πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) 461 δηλαδή ποσοστό 49,66% (άρθρο 2 παρ.3 του ν.1210/81).
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο τύπος αποδοχών είναι ο 16 αφού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.1597/86, οι ημέρες ασφάλισης ευρίσκονται με την διαίρεση του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών τους με το εκάστοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α.Π.Δ. ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ


Οι σεναριογράφοι είναι πρόσωπα που συνήθως απασχολούνται με σύμβαση μη εξαρτημένης εργασίας. Σ΄ αυτή την περίπτωση, ο κωδικός ειδικότητας θα είναι 273090, ο κωδικός πακέτου κάλυψης 154 και ο τύπος αποδοχών 16, για να ευρεθούν οι ημέρες ασφάλισης από την διαίρεση της αμοιβής με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
Αν, όμως, κάποιος σεναριογράφος απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τότε ο κωδικός ειδικότητας θα είναι 419000, ο
κωδικός πακέτου κάλυψης 101 και για τις τακτικές αποδοχές ο τύπος αποδοχών 01.


ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Για όλους τους τεχνικούς, οι ημέρες ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.1597/86, προκύπτουν από την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών τους με το εκάστοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Όσον αφορά τους σεναριογράφους, όταν δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται με την διαίρεση αμοιβής και Τ.Η. της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.
Όταν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως εν γένει για τους εξαρτημένης εργασίας.
Όσον αφορά το ανώτατο όριο των ημερών ασφάλισης, ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1β του ν.3518/06, σύμφωνα με τις οποίες οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ημερών με την διαίρεση τις αμοιβές διά του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και εκείνες που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο, είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300 αλλά όχι και τις 500 κατ΄ έτος και, πάντως, για κάθε 15ετία από την έναρξη ισχύος του ν.1210/81 ή από την έναρξη της ασφάλισης, δεν μπορούν να υπερβούν τις 4.500.

 


 


ΝΟΜΟΣ 3518/06


ΑΡΘΡΟ 31


2 α) Τεχνικοί Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, καθώς και σεναριογράφοι Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992 και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητά τους αυτή, μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να αναγνωρίσουν με εξαγορά στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χρόνο αποδεδειγμένης απασχόλησής τους στο επάγγελμα και μέχρι τρείς χιλιάδες ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο, για τον οποίο δεν ασφαλίστηκαν είτε στο τέως Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου (ΤΣΗΣ – ΤΘ) είτε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς, τον τρόπο καταβολής του και την αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 48 του ν.1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α΄) με εξαίρεση την περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, όπου επιβάλλονται τα ποσοστά πρόσθετων τελών που κάθε φορά ισχύουν για τις καθυστερούμενες εισφορές.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm