04 | 06 | 2020

ΙΚΑ 24/05/2007

Αριθμ. Πρωτ.:Α22/407/26/24-5-2007

Εγκύκλιος 79


Θέμα: Τρόπος υπολογισμού ημερών εργασίας των ρητινοσυλλεκτών.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/51, που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4504/1966, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 14 του άρθρου 1 του ν.δ. 4577/1966, τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.825/1978 και την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.1469/1984 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Όπως είναι γνωστό οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης (ρητινοσυλλέκτες), εφόσον εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης ή είναι : α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και τη διάθεση ρητίνης, β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες, υπάγονται στην ασφ/ση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και για όλους τους κλάδους αυτού.
Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι στους οποίους παραδίδουν τη ρητίνη.
Ο αριθμός των ημερών εργασίας του ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ΄ έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης.
Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του α.ν. 1846/51 όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματος του ρητινοσυλλέκτη από την πώληση της ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια του κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή.
Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης της ρητίνης. Με τις κοινοποιημένες διατάξεις ορίζεται ότι σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα στους πρώτους πέντε μήνες (αντί των τριών που όριζαν οι αντικατασταθείσες διατάξεις) κάθε ημερολογιακού έτους, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο της παράδοσης της ρητίνης ημερολογιακό έτος.
Για τα υπόλοιπα θέματα, τα σχετικά με τη διαδικασία ασφάλισης των ρητινοσυλλεκτών εξακολουθούν να ισχύουν οι παρασχεθείσες με τις εγκύκλιες 30/76, 65/79 και 133/84 οδηγίες

 ΝΟΜΟΣ 3518
(ΦΕΚ 272 Α΄/21.12.06)


ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 4


4. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/51, που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4504/1966, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 14 του άρθρου 1 του ν.δ. 4577/1966, τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.825/1978 και την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.1469/1984, αντικαθίστανται ως εξής :
«στ) οι απασχολούμενοι κατά κύριο επάγγελμα στη συλλογή ρητίνης, εφόσον :

1. εργάζονται για λογαριασμό των βιομηχάνων ρητίνης.
2. είναι: α) μέλη συνεταιρισμών που έχουν ως σκοπό τη συλλογή και διάθεση της ρητίνης, β) μικροϊδιοκτήτες πευκώνων, γ) ελεύθεροι ρητινοσυλλέκτες.

Ο αριθμός των ημερών εργασίας του ρητινοσυλλέκτη που αναγνωρίζεται κατ΄ έτος στην ασφάλιση ανέρχεται σε 35 ημέρες ανά χίλια κιλά ρητίνης που παραδίδεται σε εμπόρους, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές βιομηχανίες ρητίνης. Ο υπολογισμός των παροχών που χορηγούνται στα ανωτέρω πρόσωπα γίνεται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης του άρθρου 37 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει, στην οποία αντιστοιχεί κατά την περίοδο υπολογισμού το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου εισοδήματος του ρητινοσυλλέκτη από την πώληση της ρητίνης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των εμπόρων και βιομηχανιών ρητίνης, δια του κατά τα παραπάνω αναγνωριζόμενου αριθμού ημερών εργασίας κατά την περίοδο αυτή.
Οι ημέρες εργασίας ανάγονται στο ημερολογιακό έτος παράδοσης της ρητίνης. Σε περίπτωση παράδοσης ρητίνης μέσα στους πρώτους πέντε μήνες κάθε ημερολογιακού έτους, οι αναλογούσες, κατά τα ανωτέρω, ημέρες εργασίας θεωρούνται ότι ανάγονται στο προηγούμενο της παράδοσης της ρητίνης ημερολογιακό έτος.
Εργοδότες των ανωτέρω ασφαλισμένων θεωρούνται οι βιομήχανοι και έμποροι στους οποίους παραδίδουν τη ρητίνη.
Με Κανονισμό καθορίζεται η έννοια του κύριου επαγγέλματος του ρητινοσυλλέκτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής».

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm