04 | 06 | 2020

ΙΚΑ 24/05/2007

Αριθμ. Πρωτ.:Α20/255/12/24-5-2007

Εγκύκλιος 78


Θέμα: Εξαίρεση από την ασφ/ση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφ/νων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. που απασχολήθηκαν μέχρι 12/9/2002, με σύμβαση έργου, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς, για δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς.

 

ΣΧΕΤ. : Οι υπ΄ αριθμ. : 81/02 & 56/03 Εγκύκλιοι Διοίκησης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3518/06 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272 Α΄/21-12-06) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:


Α. ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3050/02 (214 Α΄) που σας κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 81/02, καθορίστηκε ο Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) ως ο φορέας υποχρεωτικής υπαγωγής, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (13/9/02), των προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση έργου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (101 Α΄) όπως ισχύει, σε Επιχ/σεις των Ο.Τ.Α. και σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς του ν.1514/85 (13 Α΄) για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την ίδια εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν και οι διατάξεις των άρθρων 51 του ν. 1892/90, 8 και 31 του ν. 1514/85.
Οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3050/02, αντικαταστάθηκαν ακολούθως από 8/5/03 με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3144/03 (111 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες, στους φορείς χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης των δράσεων, περιλαμβάνονται, πλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι Διεθνείς Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς (εγκ. 56/03).
Με τις ίδιες διατάξεις παρείχετο το δικαίωμα στα ανωτέρω πρόσωπα, στην περίπτωση που για την απασχόλησή τους αυτή (δηλ. για απασχόληση που έφερε τα ίδια χαρακτηριστικά) μέχρι 12/9/02, είχαν ασφαλιστεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), παράλληλα, να επιλέξουν την συνέχιση της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντί την υπαγωγής τους στον Ο.Α.Ε.Ε., (ΤΕΒΕ) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την δημοσίευση του ν. 3144/03 (8/5/03), ενώ σε περίπτωση που δεν επιλέγετο η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η χωρήσασα μέχρι 12/9/02 ασφ/ση έπρεπε να
ακυρωθεί και οι καταβληθείσες εισφορές αναζητούντο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τον εργοδότη και τον ασφ/νο.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες προστίθενται ως εδάφιο στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3050/02, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3144/03, ρυθμίζεται η εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφ/νων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. που απασχολήθηκαν μέχρι 12/9/02 με σύμβαση έργου στους κατά τα ανωτέρω φορείς και επιχ/σεις, για δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ένωση, ή άλλους Διεθνείς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και ασφαλίστηκαν για την απασχόλησή τους αυτή στον Ο.Γ.Α. και παράλληλα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη - ασφαλισμένου που καταβλήθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την ασφ/ση των υπόψη προσώπων, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και αναζητούνται από τους δικαιούχους, με αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί εντός εξαμήνου από την ισχύ του ν. 3518/06.


Β. ΠΕΔΙΟ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν ασφαλισμένους του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. που απασχολήθηκαν μέχρι 12/9/02 με σύμβαση έργου για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου Τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/90 και ισχύει, επιχ/σεων των Ο.Τ.Α., Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων του ν.1514/85, για χρηματοδοτούμενες ή συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς δράσεις («προγράμματα»), που υλοποίησαν οι φορείς αυτοί, οι οποίοι παράλληλα με την ασφάλισή τους στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών στον Ο.Γ.Α., ασφαλίστηκαν για την απασχόληση αυτή και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Σύμφωνα με την σχετική εισηγητική έκθεση, πρόκειται για τα πρόσωπα που παρείχαν την απασχόλησή τους με σύμβαση έργου σε περιοχές όπου με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο δεν ήταν υποχρεωτική η ασφ/σή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.), επειδή η ασφάλιση στον Οργανισμό αυτόν δεν είναι υποχρεωτική σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων.
Δεδομένου ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις αναφέρονται σε περιόδους απασχόλησης μέχρι και 12/9/02, πριν δηλαδή την ισχύ του ν.3050/02, είναι ευνόητο ότι η ασφ/ση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εν λόγω προσώπων εχώρησε βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1305/82 (εγκ. 86/83).
Σημειώνεται ότι εν προκειμένω δεν παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής ασφ/κού φορέα (σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν.3144/03) και συνεπώς η χωρήσασα μέχρι 12/9/02, ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θεωρείται μη ισχυρή.


Γ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφ/νου και εργοδότη που καταβλήθηκαν υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την ασφ/ση των εν λόγω προσώπων μέχρι 12/9/02, καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις ή πρόστιμα, θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν αχρεώστητα και αναζητούνται από τους δικαιούχους.
Πράξεις καταλογισμού εισφορών, προσαυξήσεων εισφορών και προστίμων που συντάχθηκαν για την ίδια αιτία θεωρούνται αυτοδικαίως καταργηθείσες.
Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εισφορών, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του ν. 3518/06, ήτοι μέχρι 21/6/07.


Δ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αρμόδιο Υποκ/μα για την εφαρμογή των διατάξεων ορίζεται το Υποκ/μα της έδρας του φορέα που υλοποίησε το χρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Για την απόδειξη της απασχόλησης των ανωτέρω προσώπων με σύμβαση έργου στα προγράμματα αυτά θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο 81/02.
Θα πρέπει δηλαδή να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες μας :

α) Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης στην οποία θα περιλαμβάνονται οι απασχοληθέντες μέχρι 12/9/02 με σύμβαση έργου και η χρονική περίοδος απασχόλησής τους και
β) Αντίγραφο του προγράμματος που καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε, από το οποίο να προκύπτει ότι πρόκειται για χρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Για την απόδειξη της παράλληλης ασφ/σης στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. κατά την ίδια χρονική περίοδο, των απασχοληθέντων στα εν λόγω προγράμματα, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ή άλλο επίσημο στοιχείο του Οργανισμού αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους είχαν την ιδιότητα των ενεργά ασφαλισμένων του κλάδου κύριας Ασφάλισης Αγροτών και ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες υπέρ του κλάδου αυτού, εισφορές.
Για την εξαίρεση από την ασφ/ση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και την ακύρωση της χωρήσασας μέχρι 12/9/02 ασφάλισης, απαιτείται η έκδοση απόφασης Δ/ντή του αρμόδιου Υποκ/τος.
Για την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/51. Θα επιστρέφονται δηλαδή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εντόκως προς 5% ετησίως.
Δεν επιστρέφονται οι εισφορές του κλάδου Παροχών Ασθενείας σε είδος και χρήμα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm