Open menu
17 | 01 | 2021

ΙΚΑ 04/04/2007

Γ.Ε.: T01/639/154/4-4-2007
Εγκύκλιος 44


Θέμα: Οδηγίες για την απονομή σύνταξης στους ασφαλισμένους του ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδου σύνταξης του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής–Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ-ΙΛΤ).


ΣΧΕΤ : Εγκ.89/04 & 42/06 της Δ/νσής μας & 111/04 της Δ/νσης Ασφ/σης-Εσόδων.


Με την εγκύκλιο 89/04 σας δόθηκαν οι βασικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Με την παρούσα , σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες , σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας του τ.Ταμείου, σε ότι αφορά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, που όπως γνωρίζετε εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξη. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι, για ευνόητους λόγους δεν θα περιληφθεί στην εγκύκλιο αυτή λεπτομερής ανάλυση του καταστατικού του ΤΑΠ-ΙΛΤ αλλά οι βασικές του διατάξεις .
Ως εκ τούτου, προκειμένου οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Συντάξεων να κατανοήσουν την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και ταυτόχρονα να αποκτήσουν ευχέρεια στην αντιμετώπιση της νομοθεσίας αυτής - η οποία διαφέρει από εκείνη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσομοιάζει όμως με αυτή των δημοσιοϋπαλληλικών διατάξεων - θα πρέπει σε κάθε περίπτωση , να ανατρέχουν στο Καταστατικό του ταμείου και τις διατάξεις των νόμων που τροποποιούν τα όρια ηλικίας και τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυτού , όπως σημειώνονται παρακάτω κατά περίπτωση.


ΓΕΝΙΚΑ

Το πλαίσιο των διατάξεων που εφαρμόζονται για τη συνταξιοδότηση των ασφ/νων του ανωτέρω Ταμείου ορίζονται από τα άρθρα 40 έως και 56 του Καταστατικού , όπως τροποποιήθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύουν , σε συνδυασμό με τις διατάξεις των νόμων 1902/90 (άρθρ. 10 ) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 1976/91 (άρθρ. 9 ) , 2084/92 (άρθρ. 47 , 48 , 49 , 51 , 58 για τους μέχρι 31-12-1992 ασφ/νους) & (άρθρ. 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 για τους από 1-1-1993 ασφ/νους) , 2676/99 (άρθρ.62) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 3385/05 , 2676/99 (άρθρ.63) , 3029/02 (άρθρ. 2 , 3 & 5) , 3232/04 (άρθρ. 1 , 2 , 3 , 4 & 5) & 3518/06 (άρθρ.61).
Επίσης ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των νόμων 612/77 , 1140/81(άρθρ.42 ) , 1902/90 (άρθρ.40 παρ.8 ) , 2227/94 (άρθρ.16 παρ.3 ) , 3075/02 (άρθρ.2 παρ.2 ) , 3232/04 (άρθρ.5 παρ.1 ) & 3518/06 (άρθρ.61 παρ. 4 , 5 & 6 ) που αναφέρονται στη συνταξιοδότηση των τυφλών , παραπληγικών και λοιπών ευπαθών ομάδων ασφ/νων .

 

2. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Καταστατικού του Ταμείου ο χρόνος ασφάλισης με βάση τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα διακρίνεται σε χρόνο πραγματικής ασφάλισης & χρόνο από αναγνώριση , ως ακολούθως :

α] χρόνος ασφάλισης ΤΑΠ-ΙΛΤ (πραγματικός)
β]χρόνος ασφάλισης ΤΑΠΙΤ &ΤΣΥΛΤ (πραγματικός)
γ] χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε (αναγνωρισθείς)
δ] χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ν.4202/61 , όπως ισχύει (πραγματικός)
ε] χρόνος ασφάλισης στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ν. 1405/83 , όπως ισχύει (πραγματικός) στ] χρόνος υπηρεσίας σε Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών & αναγνωρισμένες Τράπεζες (αναγνωρισθείς)
ζ] χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ν.1358/83 (είτε πραγματικός είτε αναγνωρισθείς –
αναλόγως των διατάξεων βάσει των οποίων έγινε η αναγνώριση )
η] χρόνος φυλάκισης , αιχμαλωσίας , ομηρίας ή εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και συμμετοχής στην εθνική αντίσταση ν.1543/85 (είτε πραγματικός είτε αναγνωρισθείς)
θ] χρόνος αδείας άνευ αποδοχών και χρόνος προσωρινής παύσης με στέρηση αποδοχών όχι μεγαλύτερος από 1 έτος για κάθε περίπτωση (αναγνωρισθείς )
ι] χρόνος υπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (είτε πραγματικός είτε αναγνωρισθείς αναλόγως των διατάξεων που προέβλεπαν την αναγνώριση )
ια] χρόνος σπουδών πριν από την πρόσληψη στην Τράπεζα για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και ενός μόνο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισθείς).
Σημ: Ο χρόνος σπουδών είναι ίσος με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής , της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει πτυχίο ή σχετική βεβαίωση σπουδών . Ο αναγνωρισθείς χρόνος μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) ακέραια χρόνια , εκτός αν πρόκειται για διδακτορικό τίτλο αναγνωρίζεται χρόνος τριών (3) ακέραιων ετών . Δικαίωμα αναγνώρισης έχουν μόνο οι εν ενεργεία ασφ/νοι & μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης .
Ο χρόνος ασφάλισης των περιπτώσεων γ, στ, θ, ι και ια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη συνολικά .
Οι ανωτέρω χρόνοι ως 31-5-04 θα αναγράφονται αναλυτικά στις αποφάσεις μετατροπής χρόνου , οπότε θα διευκολύνεται ο σχετικός έλεγχός σας .
Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι , για λόγους διευκόλυνσης καταβολής του εφάπαξ Κλάδου Πρόνοιας από τις υπηρεσίες του ΤΑΠΙΛΤ , για τις περιπτώσεις ασφ/νων που εκτός από το χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προκύπτει από την ένταξη ήτοι , 1-6-04 και μετά , υπάρχει και χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ανάγεται σε παλαιότερα χρονικά διαστήματα δηλ. πριν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΤΑΠΙΛΤ , θα πρέπει στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις απονομής σύνταξης να γίνεται διαχωρισμός του χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .
Περαιτέρω τονίζουμε ότι με το ν.2084/92 ( άρθρο 47 παρ.12 και άρθρο 40 ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθορίζεται εφεξής και ποιος χρόνος πλην του χρόνου πραγματικής ασφάλισης λογίζεται υπόψη είτε για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και είναι :

α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας & εθνικής αντίστασης,

β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,

γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας,

δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και ε) ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας .

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους ασφάλισης θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα Επαγγελματικών Κατηγοριών & Ειδικών Θεμάτων της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων .


3 . ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ι. Για τους μέχρι 31-12-1982 ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μέχρι 31-12-1997 τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο .
ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 32 έτη ασφάλισης (από τα οποία 25 έτη πραγματική ασφάλιση που έχει συμπληρωθεί ως 31-12-97) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(ε) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.2 & 5 εδαφ. δ΄ ν. 1976/91)
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης ως 31-12-97 (από τα οποία 20 πραγματικά ) και ηλικία 55 ετών (άρθρο 42 περ.(β) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 2 & 5 εδαφ. γγ΄ ν. 1976/91)
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο , από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 20 έτη ασφάλισης ως 31-12-97 (από τα οποία 15 πραγματικά ) και ηλικία 62 ετών (άρθρο 42 περ.(α) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1976/91)
δ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.6 εδαφ. γ΄του ν.1976/91 ).

ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 32 έτη ασφάλισης (από τα οποία 25 έτη πραγματική ασφάλιση που έχει συμπληρωθεί ως 31-12-97 ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(γ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 2 & 5 εδαφ.δ΄ ν.1976/91 )
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματικά) ως 31-12-97 και ηλικία 53 ετών (άρθρο 42 περ.(γ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 5 εδαφ.α΄ περ. ββ΄ ν.1976/91 )
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 20 έτη ασφάλισης ως 31-12-97 (από τα οποία 15 πραγματικά )και ηλικία 57 ετών (άρθρο 42 περ (α) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.2 του ν.1976/91)
δ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.6 εδαφ. γ΄ ν.1976/91 ) .

ΟΙ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ή ΧΗΡΕΣ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 27 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 έτη πραγματική ασφάλιση που έχει συμπληρωθεί ως 31-12-97) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.δ΄ ν. 1976/91)
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά ) ως 31-12-97 και ηλικία 53 ετών ( άρθρο 42 του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.5 εδαφ. α ΄περ.ββ ΄ ν.1976/91 )
γ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ. (δ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 6 εδαφ. γ΄ ν.1976/91 ) .

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 27 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 έτη πραγματική ασφάλιση που έχει συμπληρωθεί ως 31-12-97 και ανήλικο τέκνο) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.5 εδαφ. δ΄ ν.1976/91 )
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά) και ανήλικο τέκνο ως 31-12-97 και συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας ( άρθρο 42 του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 5 εδαφ. α΄περ. αα΄ ν.1976/91 )
γ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ. (δ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 6 εδαφ. γ ΄του ν. 1976/91) .

Ι Ι . Για τους μέχρι 31-12-1982 ασφ/νους που συμπληρώνουν συντάξιμο
χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-1998 .

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) κατά το έτος συμπλήρωσης του συντάξιμου χρόνου δηλ. την 25ετία. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ή το όριο ηλικίας δεν μεταβάλλονται άσχετα αν συμπληρώνονται αργότερα , ως εξής :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη πραγματική ασφάλιση που συμπληρώνεται από 1-1-98 και μετά τα 32 έτη που απαιτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνονται από 1-1-1998 και μετά κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τα 35 έτη , ήτοι :

25ετία από 1-1-1998 απαιτούνται 32,5 έτη
» 1-1-1999 » 33 »
» 1-1-2000 » 33,5 »
» 1-1-2001 » 34 »
» 1-1-2002 » 34,5 »
» 1-1-2003 » 35 »
(άρθρο 42 του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.2 & 5 εδαφ.δ΄ ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.γ΄ ν.2084/92 )
παράδειγμα: ασφ/νος συμπληρώνει την 25ετία το 2001 . Γι’ αυτόν απαιτούνται 34
έτη. Τα απαιτούμενα έτη (34) δεν μεταβάλλονται , άσχετα αν τα συμπληρώσει
αργότερα , π.χ το έτος 2009.
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-98 και μετά (από τα οποία 20 πραγματικά ) το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά 6 μήνες από 1-1-1998 και μετά και μέχρι τα 65 έτη , ήτοι :

25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 60,5 ετών
» 1-1-1999 » 61 »
» 1-1-2000 » 61,5 »
» 1-1-2001 » 62 »
» 1-1-2002 » 62,5 »
» 1-1-2003 » 63 »
» 1-1-2004 » 63,5 »
» 1-1-2005 » 64 »
» 1-1-2006 » 64,5 »
» 1-1-2007 » 65 »
(άρθρο 42 περ.β΄ του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.5 εδαφ. β΄ περ. ββ΄ και άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.α΄περ.2 ν.2084/92 )
παράδειγμα: ασφ/νος συμπληρώνει την 25ετία το έτος 2000 . Γι’ αυτόν απαιτείται το όριο ηλικίας των 61,5 ετών . Το όριο ηλικίας αυτό δεν μεταβάλλεται , άσχετα αν το συμπληρώνει πολύ αργότερα π.χ το 2005
* Οι ασφ/νοι που έχουν τον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη ) από τον οποίο 2,5 έτη την τελευταία , πριν την υποβολή της αίτησής τους , 5ετία και έχουν συμπληρώσει ηλικία 60 ετών δικαιούνται σύνταξη μειωμένη κατά το 1/267 της συντάξεως για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι το πολύ 60 μήνες (άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.γ΄ ν.2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 ν.3029/02 )
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.3 εδαφ.α ΄ ν.3029/02 )
δ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης ( από τα οποία τα 15 πραγματικά ) το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 62 ετών (Καταστατικό του Ταμείου) αυξάνεται κατά 6 μήνες από 1-1-2002 και μετά και μέχρι τα 65 έτη , ήτοι :
25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 62 έτη
» 1-1-1999 » 62 »
» 1-1-2000 » 62 »
» 1-1-2001 » 62 »
» 1-1-2002 » 62,5 »
» 1-1-2003 » 63 »
» 1-1-2004 » 63,5 »
» 1-1-2005 » 64 »
» 1-1-2006 » 64,5 »
» 1-1-2007 » 65 »
(άρθρο 42 περ.(α) του Καταστατικού ,άρθρο 9 παρ. 2 ν.1976/91 , άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.α΄ περ.2 & παρ.6 εδαφ.α΄ ν.2084/92 )
* Οι ασφ/νοι που έχουν τον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) από τον οποίο 2,5 έτη την τελευταία , πριν την υποβολή της αίτησής τους , 5ετία και έχουν συμπληρώσει ηλικία 60 ετών δικαιούνται σύνταξη μειωμένη κατά το 1/267 της μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση (άρθρο 48 παρ. 6 εδαφ.γ΄ ν.2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 ν.3029/02 )
ε) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματική ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.6 περ.γ΄ ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.ε΄ ν.2084/92 ).

ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας ) κατά το έτος συμπλήρωσης του συντάξιμου χρόνου δηλ. την 20ετία.Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ή το όριο ηλικίας δεν μεταβάλλονται, άσχετα αν συμπληρώνονται αργότερα , ως εξής :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη πραγματική υπηρεσία που συμπληρώνεται από 1-1-98 και μετά τα 32 έτη ασφάλισης που απαιτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνονται από 1-1-1998 και μετά κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τα 35 έτη , ήτοι:
25ετία από 1-1-1998 απαιτούνται 32,5 έτη
» 1-1-1999 » 33 »
» 1-1-2000 » 33,5 »
» 1-1-2001 » 34 »
» 1-1-2002 » 34,5 »
» 1-1-2003 » 35 »
(άρθρο 42 περ. (γ) του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ. 2 και 5 εδαφ.δ΄ του ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.γ΄ ν.2084/92)
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας τα απαιτούμενα 20 έτη ασφάλισης ( από τα οποία τα 15 πραγματικά) και το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνονται , από 1-1-1998 και μετά κατά 6 μήνες για κάθε έτος και μέχρι τα 25 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος ηλικίας , ήτοι :

20ετία από 1-1-1998 απαιτούνται 20,5 έτη & ηλικία 58,5 ετών
» 1-1-1999 » 21 » 59 »
» 1-1-2000 » 21,5 » 59,5 »
» 1-1-2001 » 22 » 60 »
» 1-1-2002 » 22,5 » 60 »
» 1-1-2003 » 23 » 60 »
» 1-1-2004 » 23,5 » 60 »
» 1-1-2005 » 24 » 60 »
» 1-1-2006 » 24,5 » 60 »
» 1-1-2007 » 25 » 60 »
(άρθρο 42 περ.(α) του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.2 ν.1976/91 , άρθρο 47 παρ.4 και άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.α΄ περ.2 ν.2084/92 )
παράδειγμα : ασφ/νη συμπληρώνει την 20ετία το έτος 2002 . Γι’ αυτήν απαιτούνται 22,5 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών . Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (22,5) και η ηλικία (60 ετών) δεν μεταβάλλονται άσχετα αν τα συμπληρώνει αργότερα , π.χ το 2005 (η συγκεκριμένη ασφαλισμένη συμπληρώνει τα απαιτούμενα έτη το 2005 οπότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα εφόσον βέβαια έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της άλλως με αναστολή ως τη συμπλήρωση του ανωτέρω απαιτούμενου ορίου ηλικίας )
* Οι ασφ/νες που έχουν τον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης από τον οποίο 2,5 έτη την τελευταία , πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης , 5ετία και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας δικαιούνται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά το 1/267 της μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση (άρθρο 48 παρ. 6 περ.γ΄ ν.2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 του ν. 3029/02 )
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματική) από 1-1-1998 και μετά , το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 58 ετών από 1-1-1998 αυξάνεται κατά 6 μήνες για κάθε έτος και μέχρι το 60ο έτος,ήτοι :
25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 58,5 ετών .
» 1-1-1999 » 59 »
» 1-1-2000 » 59,5 »
» 1-1-2001 » 60 »
(άρθρο 42 περ.(γ) του Καταστατικού ,άρθρο 9 παρ. 5 εδαφ. β΄περ.ββ΄ ν.1976/91 και
άρθρο 48 παρ.4 εδαφ α ΄περ.2 ν.2084/92 )
* Μειωμένη ως ανωτέρω περίπτωση ( άρθρο 48 παρ. 6 εδαφ.γ΄ ν. 2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 του ν. 3029/02 )
δ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματική ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ. (δ) του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ.6 εδαφ. γ΄ ν.1976/91 )
ε) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.3 εδαφ.α΄ ν.3029/02 ).

ΟΙ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ή ΧΗΡΕΣ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας ) κατά το έτος συμπλήρωσης του συνταξίμου χρόνου , δηλ. την 20ετία. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ή το όριο ηλικίας δεν μεταβάλλονται , άσχετα αν συμπληρώνονται αργότερα , ως εξής :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας τα 27 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 έτη πραγματική ασφάλιση που συμπληρώνεται από 1-1-1998 και μετά ) που απαιτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυξάνονται κατά 6 μήνες για κάθε έτος και μέχρι τα 30 έτη , ως ακολούθως :
20ετία από 1-1-1998 απαιτούνται 27,5 έτη
» 1-1-1999 » 28 »
» 1-1-2000 » 28,5 »
» 1-1-2001 » 29 »
» 1-1-2002 » 29,5 »
» 1-1-2003 » 30 »
( άρθρο 42 του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.δ΄ ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.4 εδαφ.γ΄ ν.2084/92 )
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας τα 20 έτη ασφάλισης και το 58 έτος ηλικίας αυξάνονται από 1-1-1998 και μετά κατά 6 μήνες για κάθε έτος και μέχρι τα 25 έτη ασφάλισης και το 60ο έτος ηλικίας αντίστοιχα , ως ακολούθως :
20ετία από 1-1-1998 απαιτούνται 20,5 έτη και ηλικία 58,5 ετών
» 1-1-1999 » 21 » 59 »
» 1-1-2000 » 21,5 » 59,5 »
» 1-1-2001 » 22 » 60 »
» 1-1-2002 » 22,5 » 60 »
» 1-1-2003 » 23 » 60 »
» 1-1-2004 » 23,5 » 60 »
» 1-1-2005 » 24 » 60 »
» 1-1-2006 » 24,5 » 60 »
» 1-1-2007 » 25 » 60 »
(άρθρο 42 του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.β΄περ. ββ΄ ν.1976/91 , άρθρο 47 παρ.4 και 48 παρ.4 περ. γ΄ ν.2084/92)
παράδειγμα : ασφ/νη συμπληρώνει την 20ετία το 2004 . Για την συνταξιοδότησή της απαιτούνται 23,5 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών .Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας δεν μεταβάλλονται άσχετα αν τα συμπληρώσει αργότερα (η συγκεκριμένη ασφ/νη συμπληρώνει τα απαιτούμενα έτη το έτος 2008 οπότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα εφόσον συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της άλλως με αναστολή ως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας )
* Μειωμένη εφόσον έχουν τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης από τον οποίο 2,5 έτη την τελευταία, πριν την υποβολή της αίτησης, 5ετία δικαιούνται μειωμένη σύνταξη κατά 1/267 της μηνιαίας συντάξεως για κάθε μήνα που λείπει από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας (άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.γ΄ ν.2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 του ν.3029/02 )
γ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματική ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.6 περ.γ΄ ν. 1976/91 και άρθρο 48 παρ.6 περ.ε΄ν.2084/92)
δ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.3 εδαφ.α΄ ν.3029/02 ).

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Δικαιούνται σύνταξης , εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας ) κατά το έτος συμπλήρωσης του συνταξίμου χρόνου , δηλ. την 20ετία. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ή το όριο ηλικίας δεν μεταβάλλονται , άσχετα αν συμπληρώνονται αργότερα , ως εξής :
α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 27 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 πραγματικά ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(β) του Καταστατικού, άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.δ ΄ ν.1976/91 και άρθρο 47 παρ.4 εδαφ β΄ ν.2084/92)
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης (πραγματικά) από 1-1-2003 και μετά , έχουν ανήλικο τέκνο και ηλικία 50 ετών τα 20 έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά 6 μήνες για κάθε έτος από 1-1-2003 και μετά και μέχρι 25 έτη , ήτοι :
20ετία από 1-1-2003 απαιτούνται 20,5 έτη
» 1-1-2004 » 21 »
» 1-1-2005 » 21,5 »
» 1-1-2006 » 22 »
» 1-1-2007 » 22,5 »
» 1-1-2008 » 23 »
» 1-1-2009 » 23,5 »
1 1
» 1-1-2010 » 24 »
» 1-1-2011 » 24,5 »
» 1-1-2012 » 25 »
(άρθρο 42 περ. β΄ του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ. 5 περ.β΄εδαφ.αα΄ ν.1976/91 , άρθρο 47 παρ.4 εδαφ.β΄και άρθρο 48 παρ.4 α περ.β΄ ν. 2084/92 )
γ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού, άρθρο 9 παρ. 6 περ. γ΄ ν.1976/91 και άρθρ. 48 παρ.6 περ.ε΄ ν.2084/92).

I I I . Για τους από 1-1-1983 έως 31-12-1992 ασφ/νους .

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 πραγματικά ) το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά 6 μήνες για κάθε έτος και μέχρι το 65 έτος , ήτοι :
25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 60,5 ετών
» 1-1-1999 » 61 »
» 1-1-2000 » 61,5 »
» 1-1-2001 » 62 »
» 1-1-2002 » 62,5 »
» 1-1-2003 » 63 »
» 1-1-2004 » 63,5 »
» 1-1-2005 » 64 »
» 1-1-2006 » 64,5 »
» 1-1-2007 » 65 »
(άρθρο 42 ( β ) του Καταστατικού ,άρθρο 9 παρ.2 ν.1976/91 και άρθρο 47 παρ. 3 & άρθρο 48 παρ. 4 εδαφ. α ΄ περ. 2 ν. 2084/92 )
Διευκρινίζουμε ότι το όριο ηλικίας που απαιτείται για κάθε ασφ/νο είναι αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του συνταξίμου χρόνου (βλέπε ανωτέρω παραδείγματα)
* Μειωμένη εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το 60ο έτος , όπως οι προηγούμενες περιπτώσεις (άρθρο 48 παρ. 6 εδαφ.γ΄ ν. 2084/92)
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης (από τα οποία 15 πραγματικά ) το απαιτούμενο όριο ηλικίας των 62 ετών (Καταστατικό του Ταμείου) αυξάνεται κατά 6 μήνες για κάθε έτος από 1-1-2002 και μέχρι το 65ο έτος , ήτοι :
25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 62 ετών
» 1-1-1999 » 62 »
» 1-1-2000 » 62 »
» 1-1-2001 » 62 »
» 1-1-2002 » 62,5 »
» 1-1-2003 » 63 »
» 1-1-2004 » 63,5 »
» 1-1-2005 » 64 »
» 1-1-2006 » 64,5 »
» 1-1-2007 » 65 »
(άρθρο 42 περ.(α ) του Καταστατικού ,άρθρο 9 παρ. 2 ν.1976/91 ,άρθρο 48 παρ. 4 α΄περ.2 & άρθρο 48 παρ.6 α΄ ν.2084/92)
Επισημαίνουμε και πάλι ότι το όριο ηλικίας που απαιτείται για κάθε ασφ/νο είναι αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του συνταξίμου χρόνου , δηλ.25ετία (βλέπε ανωτέρω παραδείγματα )
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 37 έτη ασφάλισης (βλέπε Κεφάλαιο Β ποιοι χρόνοι ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.2 ν.3029/02 )
δ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (άρθρο 48 παρ. 6 β΄περ.2 ν.2084/92)
ε) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (άρθρο 2 παρ. 3 περ.2 ν.3029/02 )
στ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη πραγματική υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του καταστατικού, άρθρο 9 παρ.6 περ.γ΄ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.ε΄ ν.2084/92).

ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη πραγματικής ασφάλισης από 1-1-1998 και μετά το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται κατά 6 μήνες και ως το 60ο έτος της ηλικίας τους , ήτοι :
25ετία από 1-1-1998 απαιτούμενο όριο ηλικίας 58,5 ετών
» 1-1-1999 » 59 »
» 1-1-2000 » 59,5 »
» 1-1-2001 » 60 »
(άρθρο 42 περ.γ΄ του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.β΄ περ. ββ΄ ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ 4α περ.2 ν.2084/92 )
Διευκρινίζουμε ότι το όριο ηλικίας που απαιτείται για κάθε ασφ/νη είναι αυτό που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του συνταξίμου χρόνου (βλέπε ανωτέρω παραδείγματα)
* Μειωμένη , όπως ανωτέρω αναφέρεται , εφόσον συμπληρωθεί ο παραπάνω χρόνος και η ηλικία των 55 ετών (άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.γ ν.2084/92 )
β) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.β΄ περ.2 ν.2084/92 & άρθρ.2 παρ.3 εδαφ.β΄ ν. 3029/02 )
γ) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 37 έτη ασφάλισης (βλέπε Κεφάλαιο Β ποιοι χρόνοι ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.2 ν.3029/02 )
δ) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ )του Καταστατικού, άρθρο 9 παρ.6 εδαφ.γ΄ ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.6 εδαφ.ε΄ ν.2084/92 ).

ΟΙ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ή ΧΗΡΕΣ Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ Ή ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται σύνταξης με τις ίδιες προϋποθέσεις , όπως προαναφέρονται , των αγάμων γυναικών .
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις :

α) Εάν αποχωρήσουν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία της Τράπεζας και έχουν 25 έτη ασφάλισης (από τα οποία 20 πραγματικά ) , ανήλικο τέκνο και ηλικία 50 ετών (άρθρο 42 περ.β΄ του Καταστατικού και άρθρο 9 παρ. 5β εδαφ. αα΄ ν.1976/91 και άρθρο 47 παρ.4 εδαφ.β΄ & άρθρο 48 παρ.4α περ. 2 ν.2084/92 )
β) Εάν απολυθούν από την Τράπεζα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και έχουν 25 έτη πραγματική ασφάλιση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 42 περ.(δ) του Καταστατικού , άρθρο 9 παρ.6 περ.γ΄ ν.1976/91 & άρθρο 48 παρ.6 εδαφ. ε΄ ν.2084/92)

ΙV. Για τους νεοασφαλιζόμενους από 1-1-1993 και μετά.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (λόγω γήρατος) είναι αυτές που ορίζονται κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις του ν.2084/92 , οδηγίες για την εφαρμογή των οποίων θα σας δοθούν στο μέλλον .
Για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου ισχύουν οι οδηγίες που κατά καιρούς έχουν δοθεί από το Τμήμα Συντάξεων της Δ/νσής μας για τους ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που αναφέρονται ανωτέρω επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

α) Εφόσον ο δικαιούχος παραμείνει στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου το δικαίωμα σύνταξης που θεμελιώνεται δεν θίγεται από την παραμονή ή από ενδεχόμενες μεταβολές , που επέρχονται κατά τη διάρκεια της παραμονής αυτής (άρθρο 9 παρ.5 εδαφ.ε΄ ν.1976/91)
β) Η καταβολή της σύνταξης των υπαλλήλων που παραιτούνται ή απολύονται με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου ασφάλισης, αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης . Με τη λήξη της αναστολής αρχίζει η καταβολή της σύνταξης η οποία θα αναπροσαρμοσθεί με τις αυξήσεις που μεσολάβησαν στο μεταξύ. Εάν όμως κατά την περίοδο που διαρκεί η αναστολή ο συντ/χος καταστεί ανίκανος κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%, η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που κατέστη ανίκανος ( άρθρ.9 παρ. 5 εδαφ.στ΄ ν. 1976/91 ) .Το ποσοστό της ανικανότητας και η ημερομηνία που επήλθε αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ . Σε περίπτωση θανάτου του συντ/χου δικαιούνται σύνταξη τα από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου οριζόμενα μέλη οικογένειας αυτού .
Eπισημαίνουμε ότι για τους ασφαλισμένους ως 31-12-92 του ΤΑΠ-ΙΛΤ δεν ισχύει
η ασφαλιστική αναπηρία .
Προσοχή: Οι ανωτέρω διατάξεις περί αναστολής της σύνταξης δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης βάσει γενικών διατάξεων που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό του ΤΑΠ-ΙΛΤ ( π.χ. όπως 15 έτη και 65ο έτος ηλικίας άνδρες & 60ο γυναίκες ή μειωμένη σύνταξη )
γ) Ο χρόνος που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να είναι πλήρης και δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπολογισμού του πλέον του 6μήνου χρόνου ως πλήρες έτος (άρθρο 47 παρ.11 ν. 2084/92 ).

Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Δικαιούνται σύνταξης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι γυναίκες ασφ/νες στα ειδικά Ταμεία οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι άνδρες , οι οποίοι έχουν τρία (3) παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανικάνων παιδιών με δικαστική απόφαση εφόσον έχουν 20 έτη συντάξιμο χρόνο ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης και ορίου ηλικίας (άρθρο 9 παρ.8 ν.1976/91 και άρθρο 48 παρ.4 α΄εδαφ.3 ν.2084/92 )
β) Ασφ/νοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο έτος οι γυναίκες και έχουν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 15 έτη (άρθρο 2 παρ. 4 ν.3029/02)
* Εάν έχουν τα παραπάνω απαιτούμενα έτη ασφάλισης από τα οποία τα 2,5 έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία η σύνταξη μειώνεται κατά το 1/200 της μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το ανωτέρω οριζόμενο όριο ηλικίας και μέχρι 60 το πολύ μήνες κατά περίπτωση εφόσον έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος (άρθρο 48 παρ.6 γ΄ ν.2084/92 και άρθρο 2 παρ.12 ν.3029/02 )
γ) Οι ασφ/νοι που έχουν συμπληρώσει 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (άρθρο 2 παρ.2 ν.3029/02 )
* Ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της 37ετίας είναι ο χρόνος της υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας , που πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης , ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.4202/61 όπως ισχύει , ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α α΄και β΄ βαθμίδας και σε Ν.Π.Δ.Δ . Επίσης δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση της 37ετίας χρόνος ασφάλισης πέραν των 300 ημερών εργασίας ανά ημερολογιακό έτος , καθώς και κάθε άλλος χρόνος πραγματικός ή πλασματικός (άρθρο 2 παρ. 2 ν.3029/02 )
δ) Οι ασφ/νοι τυφλοί (ν.612/77), οι ασφ/νοι που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (άρθρο 16 ν.2227/94 ), οι ασφ/νοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (άρθρο 2 παρ.2 ν.3075/02 και άρθρο 5 παρ.3 ν.3232/04 ), οι ασφ/νοι που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ καθώς και αυτοί που έχουν υποστεί μεταμόσχευση συμπαγών όργανων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (άρθρο 5 παρ.1 ν.3232/04 ) , οι ασφ/νοι που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία (άρθρο 40 παρ.8 ν.1902/90 ), οι ασφ/νοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή ,οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία καθώς και οι ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω ή κάτω άκρο και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% για τις παθήσεις αυτές (άρθρο 61 παρ.4 ν.3518/06) εφόσον έχουν 15έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Το ποσό της σύνταξης αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης
ε) Οι μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό 67% και άνω καθώς και οι σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω εφόσον έχουν 10ετή έγγαμο βίο και συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (άρθρο 5 παρ.4 ν.3232/02 και άρθρο 61 παρ.6 ν.3518/06 )
στ) Οι ασφ/νοι που λαμβάνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και έχουν 20 έτη ασφάλισης (6000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 65 ετών (άρθρο 47 παρ.9 & 10 ν.2084/92 )
* Εάν έχουν πραγματοποιήσει 16 έτη ασφάλισης (4800 ημέρες εργασίας) και ηλικία 65 ετών λαμβάνουν σύνταξη μειωμένη κατά 50% της πλήρους .

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι ασφ/νοι δικαιούνται σύνταξης λόγω αναπηρίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Καταστατικού του Ταμείου , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχουν ως εξής :

α) Αν απομακρυνθούν από την Τράπεζα διότι κατέστησαν ανάπηροι κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 43 του Καταστατικού και έχουν 10 έτη πραγματικό χρόνο ασφάλισης (άρθρο 43 περ. α΄ του Καταστατικού )
β) Αν απομακρυνθούν από την Τράπεζα ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης , εφόσον η ανικανότητά τους οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας της εργασίας (εργατικό ατύχημα ).
Αν η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που δεν επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας της εργασίας (ατύχημα εκτός εργασίας ) εφόσον έχουν 3 έτη ασφάλισης (άρθρο 43 περ.β΄ του καταστατικού) .
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ο ασφ/νος θεωρείται ανάπηρος αν λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής είναι ανίκανος για την εκτέλεση της εργασίας του με ποσοστό 50% και άνω (άρθρο 43 παρ.2 και άρθρο 49 ν.2084/92 ).
Η διαπίστωση της αναπηρίας γίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου με την αριθ.Φ 48/3217/24-12-1992 (ΦΕΚ 16/τ β΄/22-1-93) Υπουργική Απόφαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 & 4 και άρθρου 49 του Καταστατικού όπως ισχύει .
Η οριστικοποίηση της αναπηρίας αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 43 παρ. 3 & 4 του Καταστατικού .

Δ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

Οι ασφ/νοι και συντ/χοι ή μέλη οικογένειας τους που κρίνονται ανάπηροι από ειδική υγειονομική επιτροπή ως πάσχοντες από τετραπληγία - παραπληγία δικαιούνται εξωϊδρυματικού επιδόματος ίσου με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (άρθρο 42 ν.1140/81).
Το εξωϊδρυματικό επίδομα επεκτάθηκε και σε ασφ/νους και συντ/χους και μέλη οικογένειας τους που:

α) πάσχουν από μυασθένεια – μυοπάθεια …

β) έχουν ακρωτηριασμό ….

γ) έχουν φωκομέλεια …..

δ) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ……

ε) έχουν πλήρη ακρωτηριασμό ……..το ύψος του ποσού του οποίου για τις ανωτέρω α , β , γ και δ περιπτώσεις είναι ίσο με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά , ενώ στην περίπτωση ε΄ καθορίζεται στο 10πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (άρθρο 5 παρ.2 του ν.3232/04 ) , επεκτάθηκε επίσης και στους πάσχοντες από α) σύνδρομο κλάματος γαλής β) ατελή οστεογένεση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω & γ) οστεοψαθύρωση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και είναι ίσο με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (άρθρο 61 παρ. 5 ν. 3518/06) .

Ε) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου συν/χου ή ασφ/νου του Ταμείου στα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειάς του ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Καταστατικού του, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/99, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3385/05 και έχουν ως εξής :

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση θανάτου συν/χου του Ταμείου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ασφ/νου του Ταμείου , ο οποίος έχει χρόνο πραγματικής ασφάλισης 10ετών ή χρόνο ασφάλισης 3 ετών αν ο θάνατος προήλθε από βίαιο συμβάν, το οποίο δεν επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (εκτός εργασίας ατύχημα) ή ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης αν ο θάνατος προήλθε από βίαιο συμβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (εργατικό ατύχημα ) δικαιούνται σύνταξη τα εξής μέλη οικογένειας :

α) χήρος – χήρα
β) τέκνα νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή υιοθετηθέντα …..
γ) ορφανοί και από τους δύο γονείς, κατά το θάνατο του ασφ/νου ή συν/χου ,εγγονοί , προγονοί, αδέλφια εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα (άρθρο 19 του ν.997/79 , άρθρο 20 ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/ τ α΄ /24-12-97) & άρθρο 6 παρ. 3 & 4 ν.2335/95)
δ) οι γονείς αν η συντήρησή τους βάρυνε το θανόντα ή τη θανούσα
Η χήρα – χήρος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν από τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την τέλεση του γάμου εκτός :

αα) αν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα εργατικό ή μη εργατικό ή σε οξεία λοιμώδη νόσο
ββ) αν υφισταμένου του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο
γγ) αν η χήρα κατά το χρόνο θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
Αν ο θανών (θανούσα ) έπαιρνε κατά την τέλεση του γάμου σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος και ο θάνατος επήλθε πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την τέλεση του γάμου εκτός αν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι των περιπτώσεων αα), ββ) και  γγ) .

Τα τέκνα , εγγονοί , προγονοί , αδέλφια δικαιούνται σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το Κράτος …............. μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους εφόσον δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία .
Τα όρια ηλικίας αυτά δεν ισχύουν προκειμένου για τέκνα , εγγονούς , προγονούς και αδέλφια ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία , εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων ορίων ηλικίας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στο θέμα αυτό αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του καταστατικού του Ταμείου σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.5 του ν. 3232/04 (αμφοτεροπλεύρως ορφανά ), οι οποίες ορίζουν ότι :

α) Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται η χήρα (χήρος ) ισούται με το 60% του ποσού της σύνταξης του θανόντα (θανούσης) συν/χου ή ασφ/νου αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων ή του Ε.Α.Α., το οποίο όμως , δεν δύναται να υπερβαίνει μαζί με τα τέκνα το ανώτατο όριο σύνταξης του θανόντα (θανούσης), δηλ. το 100% .
β) Το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται τα τέκνα ισούται με το 20% του ποσού της σύνταξης του θανόντα -θανούσης (ανώτατο ποσοστό 40% εφόσον δικαιοδόχο μέλος είναι και η χήρα (χήρος ) . Εάν τα τέκνα είναι από τρία και άνω μοιράζονται ισομερώς το 40%
* Αν το τέκνο είναι ορφανό και από τους δύο γονείς δικαιούται ποσό ίσο με το 60% του ποσού της σύνταξης του θανόντα (θανούσης)
** Αν τα τέκνα είναι ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς καθώς και ορφανά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία δικαιούνται ποσό ίσο με το 60% του ποσού της σύνταξης του θανόντα (θανούσης) με περιορισμό εννοείται στο 100% της σύνταξης θανόντα (θανούσης) .
γ) οι ορφανοί και από τους δύο γονείς εγγονοί , προγονοί , αδέλφια και γονείς . Τα πρόσωπα των παρ.γ΄ και δ΄ του άρθρου 44 του Καταστατικού δικαιούνται σύνταξη αν δεν υπάρχουν χήρα – χήρος ή τέκνα που δικαιούνται σύνταξη ή αν υπάρχουν με την ικανοποίηση του αιτήματος δεν εξαντλείται το ποσό.
Επισημαίνουμε πάντως ότι: α )το σύνολο της σύνταξης χήρας – χήρου και τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του ποσού της σύνταξης του θανόντα (θανούσης) και β)όταν δεν υπάρχει χήρα – χήρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο θέμα αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες ορίζουν ότι συντάξιμες αποδοχές νοούνται αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω:

α) ο βασικός μισθός(κλιμακίου).
Ως βασικός μισθός νοείται το ποσό στο οποίο υπολογίζονται κάθε μήνα τα ποσοστιαία επιδόματα του ασφ/νου .Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη βασικός μισθός ανώτερος κατά ποσό του αντίστοιχου βασικού μισθού του Δ/ντή που καθορίζεται κάθε φορά από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας .
β) το επίδομα Εθνικής Αντίστασης
γ) η προσαύξηση της ΣΣΕ /81………και ΣΣΕ/88………
δ) το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
ε) το επιστημονικό επίδομα
στ) το επίδομα βαθμού
ζ) η προσαύξηση που χορηγείται στους νυχτοφύλακες

* Ειδικά για τις καθαρίστριες ο βασικός μισθός και ο υπολογισμός της σύνταξης ορίζεται από την παρ. η) περ.αα) , ββ) & γγ) του ίδιου άρθρου του Καταστατικού .
*Τα παραπάνω ποσά και ποσοστά προσαυξήσεων και επιδομάτων υπολογίζονται σύμφωνα με αυτά που καταβάλλονται κάθε φορά από την Τράπεζα σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού χωρίς υπολογισμό δώρων εορτών , επιδόματος αδείας και επιδόματος ισολογισμού και τα οποία θα προκύπτουν από το προσκομιζόμενο κατά την υποβολή της αίτησης για την απονομή της σύνταξης μισθολογικό δελτίο-βεβαίωση του εργοδότη.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Α) Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου μέχρι 31-12-1982 και συνταξιοδοτούνται μέχρι 31-12-2007

Ο προσδιορισμός της σύνταξης γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές ,όπως ορίζονται ανωτέρω , του τελευταίου μισθοδοτικού μήνα προ της εξόδου του ασφ/νου από την υπηρεσία (άρθρο 45 παρ.5 του Καταστατικού ) .
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνταξίμων αποδοχών που ελάμβανε ο ασφ/νος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία .
Τα ποσοστά για τον καθορισμό της σύνταξης υπολογίζονται σε 2,2857% των συνταξίμων αποδοχών για κάθε έτος συμπεριλαμβανομένου και του 35ου έτους.
Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συνταξίμου χρόνου αυξάνεται κατά 1/50 (1,6% ) για κάθε έτος . Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και πέραν του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 ανώτατου ορίου σύνταξης (βλέπε πίνακα 1).
(άρθρο 45 του Καταστατικού καθώς και άρθρο 10 παρ.4 του ν. 1902/90 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1976/91 ) .
Το ποσό της σύνταξης από ίδιο δικαίωμα προσαυξάνεται με επίδομα συζύγου (ανεξαρτήτως εργασίας ή συνταξιοδότησης) σε ποσοστό 10% το οποίο διακόπτεται σε περίπτωση λύσης του γάμου ή θανάτου του συζύγου και επίδομα τέκνων (άγαμα) σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο .Το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης με επίδομα τέκνων παύει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και για όσα σπουδάζουν με τη συμπλήρωση του 24ου έτους , εφόσον δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη . Τα όρια αυτά δεν ισχύουν προκειμένου περί αναπήρων τέκνων .
Ειδικά στους χήρους , άγαμους ή διαζευγμένους γονείς χορηγείται επιπλέον 10% επίδομα τέκνου (ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων - ένα ή και περισσότερα τέκνα ) κατά τα οριζόμενα ρητά στο άρθρ.45 παρ.4 περ.β΄ του Καταστατικού ) .
Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν καταβαλλομένων οικογενειακών επιδομάτων) προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη , περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτος αναπηρία ) .
Με τις ίδιες προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% και το ποσό της σύνταξης των μελών οικογένειας αποβιώσαντος ασφ/νου ή συν/χου χωρίς μείωση των ποσοστών των άλλων συνδικαιούχων μελών οικογένειας .
Η προσαύξηση χορηγείται κατ’ εξαίρεση και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος εφόσον ο δικαιούχος της σύνταξης κατέστη τυφλός .
Το ποσό της προσαύξησης λόγω απολύτου αναπηρίας δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη , όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (σχετική η διάταξη του άρθρου 42 παρ.3 του ν.1140/81 ) .

Β) Για όσους έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Ταμείου από 1-1-1983 μέχρι 31-12-1992 και συνταξιοδοτούνται από 1-1-2003 μέχρι 31-12-2007.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού που παραπάνω αναλύεται για τους μέχρι 31-12-1982 ασφ/νους (άρθρο 9 παρ.4 εδαφ.β΄ ν. 1976/91 &άρθρο 2 παρ. 10 ν.3029/02 ) .
Γ) Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου μέχρι 31-12-1992 και συνταξιοδοτούνται από 1-1-2008 και μετά.
Το ποσό της σύνταξης καθορίζεται σε 1/35 για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τα 35 έτη και υπολογίζεται:

α) Για το μέχρι 31-12-2007 χρονικό διάστημα επί των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά καταστατικές ή γενικές διατάξεις , χωρίς υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας (άρθρο 2 παρ.11 α΄ περ. ι΄ ν.3029/02 ) .
Επομένως η σύνταξη των ασφ/νων θα υπολογίζεται επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης και του ποσοστού που αναφέρεται ανωτέρω .
β) Για το από 1-1-2008 και εφεξής χρονικό διάστημα , επί του ποσοστού , - όπως ορίζεται παρακάτω με βάση το έτος συνταξιοδότησης – του μέσου όρου των αποδοχών τις οποίες έλαβαν κατά τα πέντε (5) πλήρη έτη ασφάλισης που προηγούνται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση (άρθρο 2 παρ. 11 εδαφ. α΄ περ. ιι΄& εδαφ. β΄ γ΄και ε΄ ν.3029/02 ).
Συνεπώς από το μέσο όρο των αποδοχών της 5ετίας λαμβάνεται ένα ποσοστό και όχι ολόκληρο ή το 80% αυτών.
Έτσι το ποσοστό 80% για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2008 μειώνεται κατά 1% για κάθε έτος και μέχρι ποσοστού 70% , ως εξής :
Για το έτος 2008 το 79% των συνταξίμων αποδοχών
» 2009 » 78% »
» 2010 » 77% »
» 2011 » 76% »
» 2012 » 75% »
» 2013 » 74% »
» 2014 » 73% »
» 2015 » 72% »
» 2016 » 71% »
» 2017 » 70% »

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το ανώτερο μηνιαίο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οριζόμενα ποσά στον πίνακα 2 ούτε μικρότερο από το μισό του ποσού του 11ου κλιμακίου του κύριου προσωπικού της Τράπεζας χωρίς κανένα επίδομα, ούτε και μικρότερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 45 παρ.6 του Καταστατικού ).

5. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Το δικαίωμα στη σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνο που επήλθε η αναπηρία ή ο θάνατος ή κατά τον οποίο αποχώρησε ο ασφ/νος από την υπηρεσία και εφόσον έχουν παύσει να καταβάλλονται αποδοχές εν ενεργεία υπαλλήλου .
Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λήγει :

α) προκειμένου για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας εφόσον πάψει η ανικανότητα για εργασία
β) με το θάνατο του συν/χου γήρατος
γ) για τα τέκνα , εγγονούς , αδέλφια και προγονούς με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες – ανώτατες σχολές με τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους , εκτός των περιπτώσεων αα΄ ββ΄ του άρθρου 52 του Καταστατικού του Ταμείου
δ) για τη σύνταξη χήρας (χήρου ) ή με την τέλεση γάμου ή με τον θάνατο
ε) για τη σύνταξη γονέων με το θάνατό τους (άρθρο 52 του Καταστατικού ).

6. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Όπως ήδη γνωρίζετε οι συντάξεις των συνταξιούχων του τ. Ταμείου ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων και τα εκάστοτε καταβαλλόμενα Κατώτατα Όρια συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Επισημαίνουμε ότι οι αυξήσεις των συντάξεων ( τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ ) χορηγούνται κάθε φορά στο βασικό ποσό της καθοριζόμενης με την απόφαση απονομής σύνταξης και επί του νέου ποσού που προκύπτει επανυπολογίζονται τα τυχόν χορηγούμενα οικογενειακά βάρη , ήτοι συζύγου και τέκνων (κατά τα ποσοστά τους ).

7. ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι συντ/χοι τ.ΤΑΠ –ΙΛΤ καλύπτονται για τον Κλάδο Ασθένειας από το Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως - Γενικής - Αμέρικαν Εξπρές ( Τ.Α.Α-Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε ) με κράτηση 4% επί του ακαθάριστου ποσού σύνταξης και μέχρι του 100πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη . Συνεπώς θα πρέπει , στις αποφάσεις απονομής σύνταξης , να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο - ένδειξη του εντύπου της απόφασης , ώστε να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η σχετική παρακράτηση και η απόδοση του ποσού στο εν λόγω Ταμείο .

8 .ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κλείνοντας την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι , υπάρχουν ζητήματα τα οποία προέκυψαν από την ένταξη του Ταμείου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , που αφορούν κυρίως περιπτώσεις εφαρμογής ή μη των διατάξεων της διαδοχικής μεταξύ νομοθεσίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νομοθεσίας ΤΑΠ-ΙΛΤ , για την επίλυση των οποίων έχουμε απευθυνθεί στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με έγγραφά μας, οπότε θα επανέλθουμε για τα θέματα αυτά με οδηγίες αμέσως μόλις διευκρινιστούν.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ήδη , έχουν δρομολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι διεργασίες για τη δημιουργία νέου μηχανογραφικού προγράμματος ώστε να υπάρχει στο εξής η δυνατότητα πλήρους ένταξης των συνταξιούχων του ΤΑΠ –ΙΛΤ στο σύστημα πληρωμών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ .


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τ.ΤΑΠΙΛΤ

 

Από 1/1/2003

Παλαιοί ασφαλισμένοι οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2007

¶ρθρο 45 του Καταστατικού.

Παραγρ.10,11 άρθρο 2 Ν.3029/2002

(2,2857% κατ΄έτος)

10

22,85

11

25,14

12

27,4

13

29,7

14

32

15

34,3

16

36,6

17

38,9

18

41,1

19

43,4

20

45,7

21

48

22

50,3

23

52,6

24

54,9

25

57,1

26

59,4

27

61,7

28

64

29

66,3

30

68,6

31

70,9

32

73,1

33

75,4

34

77,7

35

80

36

81,6

37

83,2

38

84,8

39

86,4

40

88

41

89,6

42

91,2

43

92,8

44

94,4

45

96

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΠΙΛΤ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΧ.

1/1/1976

46,08

15.701

1/7/1976

51,06

17.398

1/9/1976

54,14

18.448

1/5/1977

80,32

27.370

1/4/1978

83,49

28.450

1/9/1978

84,90

28.930

1/5/1979

105,40

35.916

1/11/1979

108,27

36.893

1/3/1980

123,56

42.103

1/3/1981

143,01

48.731

1/9/1981

152,32

51.902

1/1/1982

201,65

68.712

1/9/1983

228,97

78.022

1/5/1984

264,12

90.000

1/5/1985

308,14

105.000

1/1/1986

322,82

110.000

1/5/1987

343,36

117.000

1/1/1988

410,86

140.000

1/1/1989

498,90

170.000

1/1/1990

586,94

200.000

1/1/1991

851,06

290.000

1/8/1992

939,10

320.000

1/8/1993

974,32

332.000

1/11/1994

1.027,15

350.000

1/12/1995

1.071,17

365.000

1/1/1996

1.109,32

378.000

1/7/1996

1.132,80

386.000

1/1/1997

1.261,92

430.000

1/1/1998

1.593,54

543.000

1/1/1999

1.752,02

597.000

1/1/2001

1.857,67

633.000

1/1/2002

1.907,56

-

1/1/2003

ως

31/12/2005

1.937,56

-

1/1/2006

2015,06

-

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 1/50 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 35ΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.2084/92

ΑΠΟ 1/1/1998

ΕΤΗ

  1. 36 553.860

  2. 37 564.720

  3. 38 575.580

  4. 39 586.440

  5. 40 597.300

  6. 41 608.160

  7. 42 619.020

  8. 43 629.880

  9. 44 640.740

  10. 45 651.600

 

 

 

35 543.000

35 597.000

35 633.000

2 7

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ 1/50 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 35ΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.2084/92

ΑΠΟ 1/1/2002

ΕΤΗ

  1. 36 1.945,71

  2. 37 1.983,86

  3. 38 2.022,01

  4. 39 2.060,16

  5. 40 2.098,31

  6. 41 2.136,46

  7. 42 2.174,61

  8. 43 2.212,76

  9. 44 2.250,91

  10. 45 2.289,06

 

 

 

35 1.907,56

35 1.937,56

ΒΛΕΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 42/06

ΑΠΟ 1/1/2006

ΑΠΟ 1/1/2003

ΕΤΗ

  1. 36 1.976,31

  2. 37 2.015,06

  3. 38 2.053,81

  4. 39 2.092,56

  5. 40 2.131,31

  6. 41 2.170,06

  7. 42 2.208,81

  8. 43 2.247,56

  9. 44 2.286,31

  10. 45 2.325,06

 

ΑΠΟ 1/1/2001

ΕΤΗ

  1. 36 645.660

  2. 37 658.320

  3. 38 670.980

  4. 39 683.640

  5. 40 696.300

  6. 41 708.960

  7. 42 721.620

  8. 43 734.280

  9. 44 746.940

  10. 45 759.600

 

ΑΠΟ 1/1/1999

ΕΤΗ

  1. 36 608.940

  2. 37 620.880

  3. 38 632.820

  4. 39 644.760

  5. 40 656.700

  6. 41 668.640

  7. 42 680.580

  8. 43 692.520

  9. 44 704.460

  10. 45 716.400

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm