Εκτύπωση

ΙΚΑ 12/01/2007

Αριθ. Πρωτ.: Σ40/8/12-1-2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθ.61 του Ν.3518/06. Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθ.5 του Ν.3232/04 (συνταξιοδότηση μητέρων με ανάπηρα τέκνα) .

 

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 87/04 εγκύκλιος.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ.61 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/Α΄/21-12-06) με τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθ.5 του Ν.3232/04 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με την εγκ.87/04 σας παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, μητέρων που έχουν ανάπηρα τέκνα τα οποία έχουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και σε συζύγους αναπήρων με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και ύπαρξη έγγαμου βίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7500 ημέρες εργασίας.
2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη και στα πλαίσια προστασίας της μητρότητας και των αναπήρων καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας ασφάλισης των μητέρων αναπήρων τέκνων, με την τροποποίηση της διάταξης της παρ.4 του άρθ.5 του Ν.3232/04, καθοριζόμενου του απαιτούμενου ποσοστού αναπηρίας για τα τέκνα σε 67% και άνω.
Έτσι, « Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».
3. Η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, δηλ. από 21/12/2006 και μετά.

Εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες οι Υγειονομικές επιτροπές έχουν καθορίσει ποσοστό αναπηρίας για τα τέκνα 67% και άνω και όχι 80% δε θα απορριφθούν, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίσουν από την ισχύ του Ν. 3518/06 δηλ. από 21/12/2006.
Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί γιατί το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων δεν ήταν 80% αλλά 67% και άνω θα αναθεωρηθούν οίκοθεν – όπου αυτό είναι εφικτό – ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η οποία θα έχει το χαρακτήρα όχλησης. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, ως ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης θα καθοριστεί η 21/12/2006. Ευνόητο είναι ότι θα ληφθεί υπόψη η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που ήδη υπάρχει στο συνταξιοδοτικό φάκελλο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκ.87/04.

 Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/Α΄/21-12-06)
ΑΡΘΡΟ 61 ΠΑΡ.6


6. Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθ.5 του Ν.3232/04 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση».

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ του 2007
Εμφανίσεις: 3103