Open menu
24 | 10 | 2020

ΙΚΑ 01/09//2006

ΤΟΟ/ΦΓ/34/1-9-2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α/18-04-06) περί υπαγωγής ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Α.Τ.

 

Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν. 3455/2006, με τις οποίες προβλέπεται η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, από 18/4/06 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:


ΓΕΝΙΚΑ


Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η άμεση υπαγωγή των προσώπων αυτών, από 18/4/06, στο ΕΤΕΑΜ και στο ΕΤΑΤ έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ενώ πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3371/05 (διάλυση επικουρικού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία), κατά τα λοιπά διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Η΄ του Ν. 3371/05 (ΦΕΚ 178/Α), εκτός των ρητά εξαιρουμένων διατάξεων των παρ. 6 (εδαφ. πρώτο,τέταρτο ,πέμπτο, έκτο και έβδομο), 7 και 8 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου, που σας έχει κοινοποιηθεί με την εγκ. 62/05 της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.
Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και ειδικότερα από τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3371/05 που ρυθμίζουν θέματα παροχών συντάξεων προκύπτει - όσον αφορά τους ασφ/νους-συν/χους τουΤΕΑΠΕΤΕ - ότι:

1.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΕΑΠΕΤΕ

Από την ημερομηνία διάλυσης των Επικουρικών Ταμείων του προσωπικού των πιστωτικών Ιδρυμάτων οι συν/χοι των ταμείων αυτών καθίστανται συν/χοι του ΕΤΕΑΜ,το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους (άρθρο 58 παρ. 6 Ν.3371/05).
Στην προκειμένη περίπτωση, της υπαγωγής των συν/χων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ, οι μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής συν/χοι ΤΕΑΠΕΤΕ καθίστανται συν/χοι του ΕΤΕΑΜ και τούτο βαρύνεται πλέον με την καταβολή της σύνταξής τους. Δηλαδή στο εξής, το ΕΤΕΑΜ υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό σύνταξης που κατέβαλε το ΤΕΑΠΕΤΕ στα ανωτέρω πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία του, είτε αυτό αντιστοιχεί σε προσυνταξιοδοτικό σύστημα του Ταμείου αυτού είτε σε Επικουρική σύνταξη.
Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι, επειδή η υπαγωγή τους πραγματοποιείται με ειδικό νόμο, ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ για συγχώνευση Επικουρικών Ταμείων, στη σύνταξη τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στον ανακαθορισμό των ποσών των συντάξεων των συν/χων των συγχωνευομένων στο ΕΤΕΑΜ φορέων, κλάδων ή λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης (άρθρο 11 του Π.Δ. 995/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Περαιτέρω, οποιαδήποτε μεταβολή συμβαίνει στα ασφαλιστικά δεδομένα με βάση τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, όπως η επανάκριση του ποσοστού αναπηρίας στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας – θανάτου αναπήρου τέκνου, η επαναχορήγηση επιδομάτων (οικογενειακών, παιδικής μέριμνας, απολύτου αναπηρίας, ειδικό επίδομα T.B.C. κ.λ.π.) και η απασχόληση συν/χων θα κρίνεται με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ.
Τούτο σημαίνει ότι:

α) οι συντάξεις λόγω αναπηρίας, που χορηγήθηκαν από το ΤΕΑΠΕΤΕ- μετά από παραπομπή και κρίση ποσοστού αναπηρίας από τις Υγεινομικές επιτροπές του Ταμείου – χωρίς προηγούμενη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα και καταβάλλονται πλέον από το ΕΤΕΑΜ, θα διακόπτονται μετά τη λήξη της οριζόμενης από τη συνταξιοδοτική απόφαση ΤΕΑΠΕΤΕ διάρκειάς τους.
Μετά τη διακοπή τους και δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθέσια του ΕΤΕΑΜ,η κρίση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας απ’ αυτό εξαρτάται από την αναγνώριση αντιστοίχου δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης και κατά συνέπεια η κρίση του αρμόδιου οργάνου του κύριου φορέα ως προς το βαθμό και τη διάρκεια αναπηρίας είναι υποχρεωτική και για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από το ΕΤΕΑΜ,θα είναι δυνατή η επαναχορήγηση της σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ μόνο
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δικαιωθούν σύνταξης αναπηρίας από τον κύριο φορέα με το ίδιο ποσοστό.
Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπισθεί και η επανάκριση ποσοστού αναπηρίας στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου αναπήρου τέκνου.
Εφόσον συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου (ανάπηρο τέκνο) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα συνταξιοδοτηθούν και από το ΕΤΕΑΜ εάν βέβαια πληρούν τις απαιτούμενες χρονικές προυποθέσεις.Το δε ποσό της σύνταξής τους θα διαμορφωθεί βάσει της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ.
β) τα επιδόματα που χορηγούσε στους συνταξιούχους του σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του, το ΤΕΑΠΕΤΕ ,όπως οικογενειακό επίδομα, επίδομα παιδιών, επίδομα απολύτου αναπηρίας , επίδομα παιδικής μέριμνας, ειδικό επίδομα, θα χορηγούνται για όσο χρονικό διάστημα έχει οριστεί η διάρκεια καταβολής τους με τη συνταξιοδοτική απόφαση απονομής ΤΕΑΠΕΤΕ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, επισημαίνουμε ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ χορηγούσε στους συν/χους του οικογενειακά επιδόματα λόγω τέλεσης γάμου και διέκοπτε την καταβολή τους λόγω λύσης του, εκτός εάν υπήρχε άγαμο παιδί, αγόρι ή κορίτσι που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας ή το 25ο έτος ηλικίας του εάν σπουδάζει.
Επίσης χορηγούσε επίδομα παιδιών στους συν/χους του εάν είχαν ή αποκτούσαν παιδιά και διέκοπτε την καταβολή του με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή πριν από αυτό, εφόσον εργάζονταν, εκτός εάν επρόκειτο για άγαμη και μη εργαζόμενη θυγατέρα το επίδομα συνέχιζε καταβαλλόμενο και μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας της.
Συνοψίζοντας λοιπόν επισημαίνουμε ότι, μετά την ένταξη των συν/χων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ, επειδή η συνταξιοδότησή τους διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ στα πλαίσια της οποίας δεν προβλέπεται χορήγηση αντιστοίχων παροχών, δεν υπάρχει δυνατότητα επαναχορήγησης των προαναφερόμενων επιδομάτων από το ΕΤΕΑΜ.
γ) Οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ που συνεχίζουν εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται μετά τη 18/4/06 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99 που ισχύει και στο ΕΤΕΑΜ κατά ρητή αναφορά του άρθρου 12 του καταστατικού του. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων έχουν δοθεί με την εγκ. 3/01 & Γ.Ε. Σ81/35/18-9-01, Σ60/21/20-6-02 Τμήματος Συντάξεων της Δ/νσής μας.

2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η πληρωμή των συντάξεων των υπαχθέντων στο ΕΤΕΑΜ συν/χων του ΤΕΑΠΕΤΕ πραγματοποιείται με το μηχανογραφικό σύστημα που ίσχυε στο ΤΕΑΠΕΤΕ για την καταβολή τους (πληρωμή συντάξεων μέσω Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος).
Το μηχανογραφικό αυτό σύστημα πληρωμής θα συνεχιστεί εώς ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μεταβολές στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα του ΕΤΕΑΜ για την ένταξη των συν/χων σ’ αυτό και την παρακολούθηση πλέον των πληρωμών συντάξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκ/των του Ιδρύματος.

3. ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Οι καταβαλλόμενες συντάξεις στα πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξάνονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ και με τον τρόπο που αυξάνονται οι συντάξεις των λοιπών συνταξιούχων αυτού.
Παράλληλα τονίζουμε ότι, κατά ρητή διάταξη του νόμου, καμία σύνταξη δεν θα είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια συντάξεων που καταβάλλονται κάθε φορά από το ΕΤΕΑΜ.

4.ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΑΠΕΤΕ

Από το συνολικό αριθμό των 5800 περίπου συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ που μεταφέρονται στο ΕΤΕΑΜ, μέρος αυτών- 2500 περίπου συνταξιούχοι – λαμβάνουν ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί σε προσυνταξιοδοτικό σύστημα απονομής συντάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, ανάλογο των ετών ασφάλισης του κύριου φορέα, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 10 του
καταστατικού) αφαιρείται από το συνολικό ποσό σύνταξης, από την ημερομηνία που ο συνταξιούχος θεμελιώνει δικαίωμα σε κύρια σύνταξη.
Κατά συνέπεια το ΕΤΕΑΜ υποχρεούται να προβαίνει, μετά τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης, σε αφαίρεση από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης του τμήματος αυτής που έχει ληφθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης.
Μετά τη μηχανογραφική ένταξη των συν/χων στο ΕΤΕΑΜ θα σας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές για την αφαίρεση του ποσού.

5.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ

Επισυνάπτουμε το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ προκειμένου να ενημερωθείτε για τις παροχές που χορηγούσε το Ταμείο στους ασφ/νους του σύμφωνα με τις διατάξεις του.

6.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΤΕΑΠΕΤΕ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ

Από τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 58 του Ν. 3371/05 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ.
Συνεπώς, μετά τη 18/4/06, για όλα τα σχετικά με τη συνταξιοδότηση θέματα των προσώπων αυτών θα ισχύει πλήρως η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ.
Τονίζουμε ότι, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους απαιτούνται σε κάθε περίπτωση οι πλήρεις γενικές χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ.

7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΕΑΠΕΤΕ ΣΤΟ ΕΤΑΤ.

Οι συνέπειες από την άμεση υπαγωγή των ασφ/νων και συν/χων του ΤΕΑΠΕΤΕ- κατ΄ εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης - στο ΕΤΑΤ αναλυτικά περιγράφονται στην εγκ. Φ.20203/οικ.12708/593/17-7-06 του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ,απόσπασμα της οποίας σας επισυνάπτουμε.
8. Τέλος, σημειώνουμε ότι, όπου απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις – οδηγίες για την εν λόγω υπαγωγή θα σας δωθούν με νεότερη εγκύκλιο.

 

 


 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3455
ΦΕΚ 84 / Α΄


Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


¶ρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός του νόμου αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ (L 35/11.2.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «σχετικό με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ.»
Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι κανόνες συμπληρωματικής εποπτείας των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α'), το άρθρο 6 της Οδηγίας 73/239/ ΕΟΚ {L 228/16.6.1973}, τα άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ (L 345/19.12.2000), την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α '), την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ (L145/ 30.4.2004), το άρθρο 5 του ν. 2076/1992(ΦΕΚ 130 Α') ή το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ (L126/ 26.5.2000) και οι οποίες ανήκουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Χ.Δ.), Με το νόμο αυτόν τροποποιούνται, επίσης, οι σχετικοί τομεακοί κανόνες για τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις.

 


¶ρθρο 2

Ορισμοί


Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

1. «Πιστωτικό ίδρυμα»: η επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό ΄Ιδρυμα με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ (L 126/26.5.2000).
2. «Ασφαλιστική επιχείρηση-: η επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων α' και 3' του άρθρου 2α του ν.δ, 400/1970 ή, εφόσον πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 6 της Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή κατά την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 2002/83/ΕΚ.
3. « Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών »: η επιχείρηση κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 17 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 ή, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση επενδύσεων με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ.
4.«Ρυθμιζόμενη επιχείρηση»: το πιστωτικό ίδρυμα, η ασφαλιστική επιχείρηση ή η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
5.«Εταιρεία διαχείρισης»: η εταιρεία διαχείρισης κατά' την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α') ή, εφόσον πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 τού άρθρου Ια της Οδηγίας 8S/611/EOK (L375/31.12,1985), συμπεριλαμβανομένης της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποίο έχει την καταστατική της έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου S της Οδηγίας 8Ξ/611/ΕΟΚ, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Κοινότητας.
β. της λογιστικής αξίας των συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Στην περίπτωση μη ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα, υπολογίζεται θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας. Τα ίδια κεφάλαια και οι απαιτήσεις φερεγγυότητας λαμ-βάνονται υπόψη αναλογικά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, σύμφωνα με το τμήμα Ι του παρόντος.
Η διαφορά που προκύπτει δεν πρέπει να είναι αρνητική.


Μέθοδος 3: «Μέθοδος Λογιστικής Αξίας/ Αφαίρεση Απαιτήσεων»
Ο υπολογισμός των συμπληρωματικών απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων ενός Ο.Ε.Χ.Δ. πραγματοποιείται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης του ομίλου.
Οι συμπληρωματικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ:

1. των ιδίων κεφαλαίων της μητρικής επιχείρησης ή της επιχείρησης που είναι επικεφαλής του Ο.Ε.Χ.Δ.. Τα οικονομικά στοιχεία που επιλέγονται για τον υπολογισμό είναι αυτά που είναι αποδεκτά βάσει των σχετικών τομεακών κανόνων και
2.του αθροίσματος:

α. της απαίτησης φερεγγυότητας της μητρικής επιχείρησης ή της επιχείρησης που είναι επικεφαλής του Ο.Ε.Χ.Δ. και
β. της υψηλότερης λογιστικής αξίας μεταξύ, αφ1 ενός, της λογιστικής αξίας των συμμετοχών που κατέχει αυτή στις άλλες επιχειρήσεις του ομίλου και, αφ' ετέρου, των απαιτήσεων φερεγγυότητας αυτών των επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις φερεγγυότητας των τελευταίων λαμβάνονται υπόψη αναλογικά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 και σύμφωνα με το τμήμα Ι του παρόντος.

Στην περίπτωση μη ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα, υπολογίζεται θεωρητική απαίτηση φερεγγυότητας. Κατά την αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων που επιλέγονται για τον υπολογισμό των συμπληρωματικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι συμμετοχές μπορούν να αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, βάσει της εναλλακτικής δυνατότητας που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 59 της Οδηγίας 78/660/ ΕΟΚ.
Η διαφορά που προκύπτει δεν πρέπει να είναι αρνητική.

 

Μέθοδος 4: "Συνδυασμός των μεθόδων 1, 2 και 3»

Οι Αρμόδιες Αρχές μπορούν να επιτρέπουν το συνδυασμό των Μεθόδων 1, 2 και 3 ή το συνδυασμό δύο εξ αυτών.

 

¶ρθρο 26


1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Α.Τ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') εκτός των διατάξεων των παραγράφων 6, εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο, 7 και 8 του άρθρου 62.
Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καλύπτεται πέραν των προβλεπόμενων εισφορών εργαζομένου και εργοδότη ως εξής:
Για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 59 του ν. 3371/2005:

α. εισφορά από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 778,6 εκατομμυρίων ευρώ,
β. εισφορά από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 9,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 63 του ν. 3371/2005 σε δέκα ετήσιες δόσεις:

α. εισφορά από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 377,32 εκατομμυρίων ευρώ,
β. εισφορά από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 49,9 εκατομμυρίων ευρώ.

2. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 {ΦΕΚ 178Α') προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

« ζ) Η παροχή ποσών συντάξεων που προκύπτουν από καταστατικές διατάξεις δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου ή κλάδου, σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ένωσης προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό του πιστωτικού ιδρύματος υπάγεται στο Ε.Τ.Α.Τ. για την ανωτέρω δευτερεύουσα επικουρική ασφάλιση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και εξαιρείται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..»

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, αναριθμουμένης της παραγράφου 7 σε 9, ως εξής:

"7. Εάν το αρμόδιο όργανο ενός από τα μέρη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει υποβάλει ή υποβάλει μονομερώς αίτημα για υπαγωγή του προσωπικού του πιστωτικού ιδρύματος στο Ε.Τ.Α.Τ, το Ταμείο ζητά εγγράφως τη γνώμη του αρμόδιου οργάνου και του ετέρου μέρους. Σε περίπτωση υποβολής αρνητικής γνώμης ή γνώμης υπό επιφύλαξη, καθώς και μη υποβολής αυτής εντός μηνός από την κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή ή της υποβολής σύμφωνης γνώμης και εφόσον το αίτημα υποβληθεί έως την 30.4.2006, πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 57, της άνω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβανομένης υπόψη μόνο για την υποβολή του αιτήματος στο Ι.Κ.Α. και στο Ε.Τ.Α.Τ.
8. Εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι ειδικές οικονομικές μελέτες των παραγράφων 2 και 6 καταρτίζονται πριν από την εξέταση του κατά περίπτωση αιτήματος υπαγωγής στο Ε.Τ.Α.Τ.»

 

 

¶ρθρο 27


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006

 

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006
Αριθ. Πρωτ.: Φ.20203/οικ.12708/593

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ.


Σας ανακοινώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/18.4.2006, τεύχος Α' προβλέπεται η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης ης Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.) στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) και προσδιορίζεται η οικονομική επιβάρυνση των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26, σε σχέση με τις ρυθμίσεις του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/14-7-2005, τεύχος Α'), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ. Η υπαγωγή των προσώπων αυτών, η οποία είναι άμεση από την έναρξη ισχύος του ν. 3455/2006, έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ενώ πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 (διάλυση επικουρικού Ταμείου σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία), διέπεται από τις λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 3371/2005, εκτός από τις ρητώς καθοριζόμενες διατάξεις των παρ. 6 (εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο), 7 και 8 του άρθρου 62 του νόμου αυτού.
Οι λοιπές διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που υπάγονται στο Ε.Τ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφέρονται στο τμήμα της παρούσης εγκυκλίου που αφορά στο Ε.Τ.Α,Τ.
Στη συνέχεια αναλύονται οι συνέπειες της υπαγωγής των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ,Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ,Ε.Α.Μ. και της αντίστοιχης ένταξης τους στο ΕΤΑΤ, εντός του πλαισίου των ρυθμίσεων του ν. 3371/2005.

Α2. Συνταξιούχοι
1. Με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 ορίζεται ότι από την ημερομηνία διάλυσης των επικουρικών ταμείων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων οι συνταξιούχοι των ταμείων αυτών καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο βαρύνεται πλέον με την καταβολή της σύνταξης τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών οικονομικών μελετών που έχουν καταρτισθεί βάσει του άρθρου 59 του ν. 3371/2005 (Δεκέμβριος 2005 και Φεβρουάριος 2006), οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. που προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και υπάγονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. έχουν υπολογισθεί σε 5659 και 132 αντιστοίχως (σύνολο 5791).
Στα πλαίσια της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006, από την 18-4-2006 και εξής ολόκληρο το ποσό των συντάξεων που κατέβαλλε το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στα ανωτέρω πρόσωπα θα καταβάλλεται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως νέου ασφαλιστικού φορέα τους.
Επειδή η υπαγωγή τους πραγματοποιείται με ειδικό νόμο, ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για συγχώνευση επικουρικών Ταμείων, στη σύνταξη τους αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τις συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από συγχωνευθέντα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στα δεδομένα τα οποία οδήγησαν στη συνταξιοδότηση τους, όπως επανάκριση ποσοστού αναπηρίας, εξέταση δικαιώματος δικαιοδόχων κ,λ.π. θα κρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ (θα ακολουθήσει σχετικό ειδικό έγγραφο μας).
5. Με την παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005 ορίζεται ότι οι καταβαλλόμενες συντάξεις στα πρόσωπα της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξάνονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Συνεπώς, οι ανωτέρω συντάξεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα αυξάνονται όπως και οι συντάξεις των λοιπών ασφαλισμένων αυτού.
Παράλληλα, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7, προβλέπεται ρητή δέσμευση ότι καμία σύνταξη δεν θα είναι κατώτερη από τα κατώτατα όρια συντάξεων που καταβάλλονται κάθε φορά από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
6. Στους ανωτέρω συνταξιούχους δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α' του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 (καταβολή διαφοράς ποσών σύνταξης από το Ε.Τ.Α.Τ.), επειδή τα πρόσωπα αυτά, ως συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη τους, που ελάμβαναν από το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Συνεπώς, είναι άνευ αντικείμενου εκ νέου υπολογισμός της σύνταξης τους με διατάξεις Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. (ήδη έχει υπολογισθεί και καταβάλλεται η σύνταξη) και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Τονίζεται όμως ότι, μετά.τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων του φορέα κύριας ασφάλισης, θα πρέπει να αφαιρείται από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης το τμήμα αυτής που έχει ληφθεί σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης, σε όσες βεβαίως περιπτώσεις συνταξιούχων αυτό έχει συμβεί.
ΣΤΟ σημείο αυτό σας υπενθυμίζουμε την απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ.20021/8228/372/27.4.2005 (ΦΕΚ 616/10.5.2005, τεύχος Β'), που ορίζει ότι η εκτέλεση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πραγματοποιείται από 1- 6-2003 από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., η οποία ισχύει πλήρως στις συνταξιοδοτικές και στις μετά τη συνταξιοδότηση περιπτώσεις των ανωτέρω ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Κατά τα λοιπά, στη συγκεκριμένη υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε,Α.Π.Ε.Τ.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα επαναληφθεί η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στις μέχρι τώρα εντάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τέως Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.).
 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.)


Β1. Ασφαλισμένοι
1. ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Τ., που έχει ιδρυθεί με το άρθρο 59 του ν. 3371/2005 και λειτουργεί από 1-9-2005, υπάγονται τα πρόσωπα που εργάζονται στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 και ασφαλίζονται για επικουρική σύνταξη στα οικεία ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους (επικουρικά ταμεία ή κλάδοι σύνταξης ταμείων που λειτουργούν ως ν.π,ι.δ., σωματειακής μορφής, ειδικοί λογαριασμοί ή ενώσεις προσώπων) μετά τη διάλυση των ταμείων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταμείων.
Η απαιτούμενη προϋπόθεση της διάλυσης των ανωτέρω ταμείων επικουρικής ασφάλισης δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., λόγω της άμεσης υπαγωγής τους στο Ε.Τ.Α.Τ. με το άρθρο 26 του ν. 3455/2006. Ανεξάρτητα από την άμεση υπαγωγή των ασφ/νων και συντ/χων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Τ. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 62 του ν.3371/2005, καθώς και οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 62 του νόμου αυτού.
2. Σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3371/2005, είναι μεταξύ άλλων:

α) Η καταβολή στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι σύμφωνα με τη γνωστή διάκριση του ν. 2084/1992) της διαφοράς μεταξύ των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και τις διατάξεις των καταστατικών των οικείων επικουρικών ταμείων (κλάδων, λογαριασμών, ενώσεων προσώπων) του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.
β) Η καταβολή των ποσών τα οποία αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης και χορηγούνται στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α' επικουρικά ταμεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισμών παροχών και μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων αυτών, προβλέπεται ρητώς ότι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων ταμείων, κλάδων, ειδικών λογαριασμών του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν θίγονται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.
γ) Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής στους από 1-1-1993 ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι) των ανωτέρω επικουρικών ταμείων προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 1-1-1993 μέχρι την υπαγωγή τους στο Ε.Τ.Α.Τ., για το οποίο έχουν καταβάλει πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές πέραν αυτών που προβλέπει η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (Οι προϋποθέσεις χορήγησης και ο τρόπος υπολογισμού της παροχής αυτής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης).

3. Με τις ανωτέρω διατάξεις διασφαλίζεται η δυνατότητα των σφαλισμένων μέχρι 31-12-1992 να συνταξιοδοτούνται από το Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των καταστατικών τους, που εξακολουθούν να ισχύουν και να λαμβάνουν σε σύνολο το ποσό της προκύπτουσας με τις διατάξεις αυτές σύνταξης,
Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. σχετικά με αναγνωρίσεις χρόνων συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση διαφόρων παροχών,
4. Με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 ορίζεται ότι για το Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 63 του Ν. 3371/2005 σε 10 ετήσιες δόσεις :

α) εισφορά της Εμπορικής Τράπεζας ύψους 377.320.000 € και της

β) εισφορά της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 49.900.000 €.

5. Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., παράλληλα με την υποχρεωτική υπαγωγή τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Τ. από 18- 4 - 2006, με βάση το άρθρο 26 του ν.3455/2006. Σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 61 του ν.3371/2005, όσοι ασφαλίσθηκαν μέχρι 31-12-1992 έχουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους με τις διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., που καθορίζουν σύστημα προσυνταξιοδότησης.
Εφόσον συνταξιοδοτηθούν με τον τρόπο αυτό, η σύνταξη τους θα συνεχίσει να καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (για τη συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. απαιτείται η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για την ίδια αιτία
συνταξιοδότησης και η συμπλήρωση συγκεκριμένων χρονικών προϋποθέσεων),
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις ασφαλισμένων που είχαν υποβληθεί στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. πριν από την 18/4/2006 και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα πρέπει να κριθούν για πρακτικούς λόγους από το Ε.Τ.Α.Τ., ως φορέα που αναλαμβάνει τη χορήγηση παροχών με τις διατάξεις του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., δεδομένου άλλωστε ότι η υπαγωγή των λοιπών ασφαλισμένων του ταμείου στο Ε.Τ.Α.Τ. πραγματοποιείται άμεσα.
ΣΤΟ πλαίσιο της περίπτωσης α' του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 και σε κάθε περίπτωση, εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος συνταξιοδότησης σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου αυτού, θα πρέπει ναυπολογισθεί ποσό σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ποσό σύνταξης σύμφωνα με τηννομοθεσία του οικείου επικουρικού ταμείου. Η διαφορά που θα προκύπτει κατά περίπτωση υπέρ του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται πλέον από το Ε.Τ.Α.Τ.
Η περίπτωση α' έχει βεβαίως άμεση εφαρμογή και στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατήπλέον η συνταξιοδότηση σύμφωνα με την περίπτωση β' λόγω συμπλήρωσης ορίων ηλικίας ή στιςπεριπτώσεις που έχει λήξει η συνταξιοδότηση κατ' εφαρμογή της.
Όσον αφορά τέλος στις ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων τουΕ.Τ.Α.Τ., αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου με αιτιολογημένη απόφαση του. Ως προς το θέμαπάντως των δικαστηρίων τα οποία θα έχουν αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών που αφορούν το Ε.Τ.Α.Τ., θα υποβληθεί σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεδομένης της ιδιομορφίας των διαφορών αυτών.
9. Η εκπλήρωση του ως άνω σκοπού του Ε.Τ.Α.Τ. όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 61 του ν.3371/05, επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Οι πάσης φύσεως αιτήσεις των ασφ/νων και συντ/χων προς Ε.Τ.Α.Τ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τα έντυπα (π.χ. αιτήσεων) και τα λοιπά έγγραφα με τα οποία διεξάγεται η έγγραφη επικοινωνία των ασφ/νων και συντ/χων με τους άνω φορείς εκδίδονται, διανέμονται και διακινούνται μέσω Ε.Τ.Α.Τ. και η πάσης φύσεως αλληλογραφία των ασφ/νων και συντ/χων με τους ως άνω φορείς υπογράφεται και διακινείται από το Ε.Τ.Α.Τ.
β) Η απογραφή των ασφαλισμένων ενεργείται στο Ε.Τ.Α.Τ.
γ) ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Τ. τηρείται πλήρες Μητρώο Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Βιβλίο Μητρώου, Ατομικοί Φάκελοι, Ατομικές Καρτέλες) που περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα στοιχεία των αμέσως και εμμέσως ασφ/νων και συντ/χων, προς απόδειξη της κτήσης εκ μέρους των ασφαλιστικού δικαιώματος και της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης σε αυτούς των ασφαλιστικών παροχών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ε.Τ.ΕΑΜ. και Ε.Τ.Α.Τ.
Για την ενημέρωση του Μητρώου του Ε.Τ.Α.Τ. οι ασφ/νοι και συντ/χοι υποχρεούνται όπως γνωστοποιήσουν στο Ε.Τ.Α.Τ. κάθε μεταβολή της
ατομικής και οικογενειακής τους κατάστασης,. Επίσης -στο Ε.Τ.Α.Τ. γνωστοποιούνται όλες οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των ασφ/νων.
Με τις ανωτέρω περιπτώσεις α,β,γ πραγματοποιείται κατ' αρχήν η κατά το άρθρο 61 περίπτ. στ του ν.3371/05, λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ, ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ ασφ/νων και συντ/χων αφενός και Ε.Τ.Α.Τ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αφετέρου.
δ) Για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με τις περίπτ. α,β,γ, και ε του άρθρου 61 του Ν.3371/05 το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του ασφ/νου από το Ε.Τ.ΑΤ., Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασκείται με αίτηση που υποβάλλεται στο Ε.Τ.Α.Τ. Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από το Ε.Τ.Α.Τ. με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων και διαβιβάζεται, εφόσον απαιτείται, στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Η σύνταξη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του ΕΤ,Ε.Α.Μ. υπολογίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των φορέων αυτών.

Οι συνταξιούχοι ή οι δικαιοδόχοι αυτών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη κάθε μεταβολή της οικογενειακής ή προσωπικής κατάστασης τους, που συνεπάγεται αύξηση, μείωση ή διακοπή της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Γ. Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής της ανωτέρω καθοριζόμενης εισφοράς της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος.

 


 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 

Ι. ΑΝΔΡΕΣ

*32 συντάξιμα χρόνια

25        “ “

20        “ “
15        “ “

15        “ “
20        “ “

 

Χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.)

ηλικία 55 ετών

       “ 60 "

        “ 62 "

Χ,Ο.Η. εφ’ όσον απολυθεί από την Τράπεζα
Χ.Ο.Η. εφ' όσον είναι χήροι ή διαζευγμένοι με τρία ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά και έχουν την επιμέλεια τους.


II. ΓΥΝΑΙΚΕΣ

25 συντάξιμα χρόνια

20 “ “

20 “ “

 

 

20 " "

15 συντάξιμα χρόνια

15 “ “

Χ.Ο.Η.

ηλικία 45 ετών

Χ.Ο.Η. τα 10 πραγματικά στην Τράπεζα, εφ" όσον είναι έγγαμες (με ή χωρίς παιδιά) ή χήρες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά και διαζευγμένες, άγαμες με ανήλικο ή ανάπηρο παιδί.

Χ.Ο.Η. με τρία τουλάχιστον παιδιά

ηλικία 57 ετών

Χ.Ο.Η., εφ' όσον απολυθεί από την Τράπεζα 
III. ΒΑΡΕΑ - ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ (ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
Οι περιπτώσεις αυτές θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ εφ' όσον έχουν τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όπου προβλέπεται, και τα αντίστοιχα για την περίπτωση τους συντάξιμα χρόνια μειωμένα κατά δύο και συνταξιοδοτούνται από τον Κύριο Φορέα τους με βάση τις διατάξεις για τα Β.Α.Ε., ή χωρίς όριο ηλικίας εφ' όσον συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα και από τον Κύριο Φορέα.

 

IV. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΑΝΙΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

**17 χρόνια και 6 μήνες ηλικία 42 ετών,τα 15 πραγματικά στην Τράπεζα, εφ'όσον είναι έγγαμες, άγαμες, χήρες, διαζευγμένες με ανήλικο ή ανάπηρο τέκνο ή έγγαμες με ανίκανο σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67%.


* Η σχετική διάταξη του Καταστατικού προβλέπει τη συνταξιοδότηση στα 30 χρόνια
**Η σχετική διάταξη του Καταστατικού προβλέπει τη συνταξιοδότηση στα 15 χρόνια Χ.Ο.Η

 

V. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οι περιπτώσεις αυτές δικαιούνται σύνταξη εφ' όσον συμπληρώσουν 10 συντάξιμα χρόνια, αττό τα οποία 7 τουλάχιστον από πραγματική εργασία στην Εμπορική με τις ιδιότητες αυτές.
νι. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου μας με ποσοστό αναπηρίας 33% και άνω δικαιούνται σύνταξη :

α) Χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου ασφάλισης εφ1 όσον τους χορηγείται σύνταξη ή θεμελιώνεται δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης ίδιου δικαιώματος από Κύριο ασφαλιστικό Φορέα, ή εφ' όσον η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξ' αφορμής της εργασίας ή από επαγγελματική ασθένεια.
β) Μετά τη συμπλήρωση 5 συντάξιμων χρόνων εφ' όσον η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που δεν επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξ' αφορμής της εργασίας και δεν χορηγείται ή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για τη χορήγηση σύνταξης ίδιου δικαιώματος από Κύριο ασφαλιστικό Φορέα.
γ) Μετά τη συμπλήρωση 10 συντάξιμων χρόνων, εφ' όσον η αναπηρία οφείλεται σε κοινή ασθένεια και δεν χορηγείται ή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για τη χορήγηση σύνταξης ίδιου δικαιώματος από Κύριο ασφαλιστικό Φορέα.

VII. ΤΥΦΛΟΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΠΚΟΙ Κ.ΛΠ,
Οι περιπτώσεις αυτές θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη γήρατος 35ετίας, εφ' όσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και έχουν συμπληρώσει 15 συντάξιμα χρόνια ανεξάρτητα από την ηλικία τους.


VIII. ΣΥΝΤΑΞΗ
Η καταβαλλόμενη σύνταξη με 35ετή ασφάλιση (πραγματική ή πλασματική) ανέρχεται στο 116% των αποδοχών, αναπροσαρμοζόμενη δε στο σύνολο της με τις αυξήσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm