03 | 04 | 2020

ΙΚΑ 01/08//2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50

 

Θέμα: Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3227/04

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-4 του άρθρου 1 (Κεφάλαιο Α΄ ) του Ν.3227/9-2-2004 (ΦΕΚ 31-τεύχος Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» και της υπ΄ αριθμ. 30874/23-6-2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1023 – τεύχος Β΄/8-7-04) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται, ότι, οι επιδοτούμενοι (από τον Ο.Α.Ε.Δ.) άνεργοι, που προσλαμβάνονται ή τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας (με πλήρη ή μερική απασχόληση), κατά τη διάρκεια της επιδότησης, δεν ασφαλίζονται στον κλάδο ανεργίας.
Η αμοιβή των ανωτέρω προσώπων βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας, που τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και κατά τα λοιπά τον εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της ασφαλιστικής κάλυψης του απασχολούμενου (επιδοτούμενου ανέργου).
Επιπλέον με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 678/1977 (Εγκ. 122/77), τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση της εργατικής εστίας.
Συνεπώς η εξαίρεση των επιδοτούμενων ανέργων από τον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., συνεπάγεται την εξαίρεσή τους και από την ασφάλιση του κλάδου Εργατικής Εστίας.
Οι ανωτέρω διατάξεις είναι σε ισχύ από 8/7/04 ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι εργοδότες, οι οποίοι εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να τύχουν των μειωμένων εισφορών κλάδων ανεργίας και εργατικής εστίας (προφανώς στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού τους στους κλάδους αυτούς) οφείλουν (κατά την πρόσληψη του επιδοτούμενου ανέργου) να προσκομίσουν, στο αρμόδιο για τον έλεγχο της επιχείρησής τους Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία, εκτός από τα στοιχεία της επιχείρησής τους (επωνυμία, ταχυδρομική Δ/νση, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Ε.) να αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του επιδοτούμενου ανέργου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α., Α.Φ.Μ.) καθώς και η χρονική περίοδος της επιδότησης.
Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό ενταγμένο στο πρόγραμμα οφείλουν να ενημερώνουν το Υποκ/μα ελέγχου και κατά τη λήξη ή διακοπή του προγράμματος (από τυχόν αποχώρηση του εργαζόμενου πριν την λήξη αυτού).
Επίσης οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. παρακαλούνται να ενημερώνουν εγγράφως την Δ/νσή μας σε περίπτωση κατά την οποία σταμάτησε η επιδότηση εργοδότη πριν από την λήξη του προγράμματος.
Απαιτήσεις εργοδοτών για επιστροφή των επιπλέον καταβληθεισών εισφορών που κατέβαλλαν, επειδή ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ η υπηρεσία μας καθυστέρησε την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες με απόφαση Δ/ντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1846/51, εφόσον για την ίδια χρονική περίοδο προσκομιστούν μαζί με την αίτηση επιστροφής και η σχετική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. (ως ανωτέρω).

Τέλος, για τους εν λόγω εργαζόμενους πρέπει να συμπληρώνεται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και το πεδίο «ειδική περίπτωση ασφάλισης» με την ένδειξη 39, ενώ, τα αντίστοιχα πακέτα κάλυψης, μετά την κοινοποίηση της παρούσας, αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 095/82/22-5-06 έγγραφο της Διοίκησης Έργων Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματός μας, το οποίο σας κοινοποιούμε ομοίως.

 


 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3227/9-2-2004
Μέτρο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


¶ρθρο 1
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης -Μέτρα για τους επιδοτούμενους ανέργους


1. Επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσλαμβάνεται ή τοποθετείται σε θέση εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α') εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή, εφόσον η τοποθέτηση γίνεται για πλήρη απασχόληση.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζόμενους στον εργοδότη, ανάλογα με την ειδικότητα που απασχολείται και τις ώρες απασχόλησης του. Οι αποδοχές του σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το επίδομα ανεργίας που δικαιούται ως άνεργος.
2. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετούμενου βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται, και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος δεν ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή για ανεργία. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί, ή προσληφθεί.
3. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να μην έχει προβεί ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησης του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα ή τοποθετηθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση εργαζομένων από την επιχείρηση του, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, άλλως χάνει το δικαίωμα της μείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόματος που ο άνεργος εδικαιούτο από τον Ο.Α.Ε.Δ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

 


 

Υπουργική Απόφαση Αριθ.: 30874/23-6-2004


Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1-4 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις».


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..αποφασίζουμε:


- Καθορίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας, ως εξής:

1.- ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

2.- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) Εργοδοτών

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Β) Ανέργων

Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας.
Να έχουν βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης (εφόσον προταθούν από την Υπηρεσία).

3.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος στον εργοδότη και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου.

4.- ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που έχει εγκριθεί στον άνεργο.

5.-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) Για τους επιδοτούμενους άνεργους

Προηγείται ο επιδοτούμενος του οποίου η διάρκεια της επιδότησης, κατά την ημερομηνία αίτησης του εργοδότη, ταυτίζεται με τη διάρκεια της αιτούμενης απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση προηγείται ο επιδοτούμενος με τη μεγαλύτερη, στο κρίσιμο χρονικό σημείο, διάρκεια επιδότησης.

Β) Για τους εργοδότες

Στην περίπτωση όπου οι αιτήσεις των εργοδοτών υπερβαίνουν τους επιδοτούμενους άνεργους που έχουν τις προϋποθέσεις για απασχόληση, η επιλογή γίνεται επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα καθορισθούν με εγκύκλιο μας.

6.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις κατά τόπους, με βάση την έδρα της επιχείρησης, αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Υ. - ΚΠΑ ή όπου δεν έχουν συσταθεί στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης).
Η αίτηση του εργοδότη θα περιέχει την επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο εργασιών, τον αριθμό των ατόμων που επιθυμεί να προσλάβει, το χρόνο που προτίθεται να τα απασχολήσει και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά το εξάμηνο πού προηγείται της αίτησης δεν έχουν απολύσει προσωπικό παρά μόνο για σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόμενο και ότι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μειώσουν το προσωπικό θα στερούνται της επιχορήγησης.

7.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) Αν η υπόδειξη των επιδοτούμενων ανέργων γίνεται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. απαιτείται:

Αίτηση της επιχείρησης,
Συστατικό σημείωμα της Υπηρεσίας και
Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργου.
Η τελική επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν θα γίνεται από τον εργοδότη.

Β) Αν ο εργοδότης έχει προβεί σε πρόσληψη επιδοτούμενου ανέργου, απαιτείται:

Αίτηση της επιχείρησης,
Αναγγελία πρόσληψης και
εγκριτική απόφαση επιδότησης ανεργίας.

Την απόφαση για την υπαγωγή των εργοδοτών στο οικείο πρόγραμμα εκδίδουν οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η επιχείρηση υποχρεούται να αμείβει το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για λοιπούς εργαζόμενους, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης του.
Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση του προσωπικού της χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου.

9.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:

- το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος,
- την ειδικότητα,.
- την ημερομηνία πρόσληψης,
- το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης,
- το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά μήνα ο εργαζόμενος και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

Β) Αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων ή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, από όπου θα προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να αποδώσουν στον ασφαλιστικό φορέα. Οι μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) (που μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή) θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
Γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες για τους οποίους ζητείται επιχορήγηση.
Δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ε) Αριθμός λογαριασμού τραπέζης με την οποία συναλλάσσεται ο εργοδότης.
Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερώνει την οικεία Τ.Υ. ώστε να προβεί στην καταβολή της επιχορήγησης με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εργοδότη.

10.- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η αξίωση των εργοδοτών για την είσπραξη της επιχορήγησης ασκείται εντός τριμήνου από τότε που καθίσταται απαιτητή.

11.-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στον ενδιαφερόμενο εργοδότη και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τα απαραίτητα για την εξέταση της στοιχεία.

12.-ΕΛΕΓΧΟΣ

'Ελεγχος στις επιχειρήσεις για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, πραγματοποιείται από υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 2/34255/0022/6.6.2001, όπως ισχύει.


 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Αθήνα 22/5/2006

Αριθ.Πρωτ.095/82


ΘΕΜΑ: «Απόδοση νέων Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (3101-3108, 3821-3824 και 1511)»


Σας αποστέλλουμε:

α) Τον «ΠΙΝΑΚΑ I», όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη των Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 3101-3108 που αποδίδονται για την ασφάλιση ανέργων που προσλαμβάνονται σε θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ.
β) Τον «ΠΙΝΑΚΑ VIII» όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη των Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 3821-3824 που αποδίδονται για την ασφάλιση ανέργων που προσλαμβάνονται ως συντηρητές κτιρίων κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ.

Όλα τα πρόσωπα που ασφαλίζονται με τους παραπάνω κωδικούς, εξαιρούνται από τον κλάδο ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α΄31/9-2-2004) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 30874/23-6-2004 (ΦΕΚ Β' 1023/8.7.2004) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Κατ’ εφαρμογή του ν.678/77, τα παραπάνω πρόσωπα, ως εξαιρούμενα από την ασφάλιση στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, εξαιρούνται και από την ασφάλιση στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Επίσης σας αποστέλλουμε τον «ΠΙΝΑΚΑ VI» όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του ΚΠΚ 1511, που αποδίδεται για την ασφάλιση μόνιμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ, νέων ασφαλισμένων, που λόγω της ιδιότητάς τους έχουν βελτιωμένη θέση, αλλά υπάγονται στο κοινό καθεστώς ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι αποδιδόμενοι ΚΠΚ 3101-3108 & 3821-3824 έχουν εφαρμογή από 8-7-2004, ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του ν. 3227/2004.
Ο ΚΠΚ 1511 έχει εφαρμογή από 1-1-2002.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm