Εκτύπωση

ΙΚΑ 13/07/2006

Σ40/75/13 .7.2006

 

ΘΕΜΑ: Ο χρόνος επίσχεσης εργασίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002. Δεν συνυπολογίζεται ο αναγνωρισθείς με εξαγορά εκτός υπηρεσίας χρόνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94.

 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 66/2002 και τα Γενικά έγγραφα Σ40/276/12.5.2003 και Σ40/62/25.6.2004.


Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και ειδικά όσον αφορά τους χρόνους που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, σας κοινοποιούμε προς εφαρμογή τις αποδεκτές από τη Διοίκηση σχετικές θέσεις του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας:

Α. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όσα έχουν γίνει ερμηνευτικώς αποδεκτά, για τη συμπλήρωση των 10500 πραγματικών ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο 58ο έτος της ηλικίας (άρθρο 10 Ν. 825/78) συνυπολογίζεται μεταξύ άλλων ο χρόνος επίσχεσης εργασίας (Γνωμοδ. 591/89, έγγραφο Σ40/46/1989).
Με τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 2 του Ν. 3029 παρασχέθηκε στους μέχρι 31.12.1992 υπαχθέντες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας, με τη συμπλήρωση 11.100 πραγματικών ημερών εργασίας. Η φιλοσοφία και ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι ανάλογος με εκείνη του άρθρου 10 του Ν. 825/78, αφού και στις δύο διατάξεις απαιτείται χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ο χρόνος επίσχεσης εργασίας, εφόσον αυτή η επίσχεση γίνεται ύστερα από νόμιμη δήλωση του μισθωτή και ασκείται από αυτόν κατά τρόπο που δεν προσκρούει στο άρθρο 281ΑΚ, δηλαδή καταχρηστικά, και επιπλέον εφόσον κατά το διάστημα της επίσχεσης δεν χορηγείται επιδότηση λόγω ανεργίας,
μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 (σχετ. το με αρ. πρωτ. Φ80000/13243/1044/3.7.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας).
Β. Αντίθετα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ80000/26852/1535/20.12.2004 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου, δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου αναγνώρισης βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/94 για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, επειδή οι διατάξεις αυτές είναι εξαιρετικού δικαίου και απαιτούν κατ’ αποκλειστικότητα πραγματικό χρόνο ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας – αποκλειομένου του συνυπολογισμού οποιουδήποτε άλλου χρόνου, είτε είναι πραγματικός είτε εξομοιώνεται με πραγματικό είτε είναι πλασματικός.

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Εγκύκλιοι - Διαταγές
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - Διαταγές ΙΚΑ (2006)
Εμφανίσεις: 2931