21 | 08 | 2019

ΙΚΑ 20/04/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή, από 1/1/2006 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά.

 

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4α του άρθρου 3 του Ν.3029/02 και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις από 1/1/2006,όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ.Φ11321/5532/427/2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα όρια συντάξεων των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ 1/1/2006

Κατώτατο όριο:

2005: 436,26 €

Αύξηση από 1.1.2006: 4%

 

Κατηγορία ΣύνταξηςΒασικό Κ.Ο.

Κ.Ο. με 1 παιδί

Κ.Ο. με 2 παιδιά

Κ.Ο. με 3 παιδιά

Κ.Ο. με 4 παιδιά

Αναπηρίας 453,71 €476,38 € 503,61 € 535,37 €567,13 €

Μελών Οικογενείας

362,96 €     

 

Επισημαίνουμε ότι επειδή το ποσοστό της προσαύξησης για κάθε παιδί πέραν των 3 είναι σταθερό (7%), για να προσδιορίζετε το ποσό που αντιστοιχεί στην προσαύξηση για κάθε παιδί μετά το 4ο θα πρέπει να βρίσκετε τη διαφορά του ποσού που προκύπτει ανάμεσα στο Κ.Ο. με 4 παιδιά και Κ.Ο. με 3 παιδιά. Έτσι για το 2005 αυτή η σταθερή διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 31,76 €.

π.χ.

Κ.Ο. 4ου παιδιού=   567,13 €
- Κ.Ο. 3ου παιδιού=- 535,37 €

ΔΙΑΦΟΡΑ

=31,76 €

      

¶ρα Κ.Ο. 2006 με 5 παιδιά = 598,89 € (567,13 + 31,76)

Σχετικά άρθρα