27 | 02 | 2020

ΙΚΑ 31/03//2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

 

Θέμα: Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1-31/12/2006

 

1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων

Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4%, που ισχύει από 1-1-2006 (Υ.Α. Φ11321/5532/427/21-3-06, ΦΕΚ380/τ.Β′/28-3-06), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΑΠΟ 1/1 - 31/12/2006

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗΤ.Η

ΑΠΟ  0 - 10,75

10,76 - 12,79

12,80 - 15,22

15,23 - 17,88

17,89 - 20,45

20,46 - 23,10

23,11 - 25,56

25,57 - 27,80

27,81 - 30,39

30,40 - 32,61

32,62 - 35,84

35,85 - 38,85

38,86 - 42,26

42,27 - 45,55

45,56 - 48,65

48,66 - 51,76

51,77 - 54,67

54,68 - 57,68

57,69 - 60,81

60,82 - 63,60

63,61 - 66,30

66,31 - 69,27

69,28 - 72,54

72,55 - 75,88

75,89 - 79,18

79,19 - 82,47

82,48 - 85,63

85,64 - 89,04

10η

11η

12η

13η

14η

15η

16η

17η

18η

19η

20η

21η

22η

23η

24η

25η

26η

27η

28η

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

61,81

64,65

67,37

70,54

73,89

77,19

80,48

83,78

86,89

0 - 7,351η ΕΙΔΙΚΗ7,35

   

2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών

α) Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισμένους έως 31-12-92 (εγκ.ΙΚΑ –ΕΤΑΜ 73/93) μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαμορφώνεται από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006, για 1 ημέρα ασφάλισης σε 89,04 ευρώ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 178,08 ευρώ (2×89,04) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2226,00 ευρώ (25×89,04).

β) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους, από 1/1/93 και εφεξής, καθορίζεται για το έτος 2006 σε 5076,51 ευρώ, δεδομένου ότι, το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/2006 ανέρχεται σε 4%, όπως μας γνωστοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26038/0092/3-3-06 έγγραφό του. Το ανωτέρω ποσό ισχύει και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

γ) Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ.2 του ΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) προσαυξημένο κατά 20%. Το ανώτατο αυτό όριο διαμορφώνεται από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006, για μεν τους ασφαλισμένους έως 31-12-92 σε 106,85 ευρώ (89,04×120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, για δε τους ασφαλισμένους από 1-1-93 σε 5076,51 ευρώ μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές.

δ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κλπ), οι οποίοι αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ.14/2006).

ε) Οι εισφορές για τα μέλη των Σωματείων Φορτοεκφορτωτών κεφ.Η´,  Εκδοροσφαγέων κεφ. Θ´, Σωματείων, Συνεταιρισμών και Συνεργατικών κεφ.Ι´, Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών κεφ. ΙΑ´, Πωλητών Λαϊκών Λαχείων κεφ. ΙΓ´ και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, από 1-1-2006, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί με απόφαση των ΤΔΕ των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2006 (εγκ.7/99).

στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ και ΤΣΑ, θα υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2006, στο νέο Τ.Η. της 11ης ασφαλιστικής κλάσης, που ανέρχεται σε 33,98 ευρώ (εγκ. 106/85, 117/85). Επίσης, στα ίδια ως άνω Τ.Η. και για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους αντίστοιχα, θα υπολογίζονται και οι εισφορές Κλάδου Παροχών Ασθενείας σε χρήμα των ασφ/νων του ΤΣΑ : i. ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Ν.1073/80 και ii. επαγγελματιών εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων (εγκ. 162/85 και 148/88).

ζ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται για τη χρονική περίοδο από 1/1-31/12/2006 στο νέο τεκμαρτό της 4ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/1999), που ανέρχεται σε 16,82 ευρώ.

η) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1-1-2006 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί με τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί με βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

θ) Για τους ασφαλιζόμενους προαιρετικά (άρθρο 41 ΑΝ 1846/51), από 1-1-2006, οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα νέα Τ.Η. των κλάσεων στα οποία έχουν καταταχθεί.

ι) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1-1-2006 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης ( εγκ. 69/94).

ια) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1-31/12/2006, θα γίνεται στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.

3. Καταχώριση αναδρομικών

α)

β)

του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.

Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη

Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.Δ. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου 2006.

 

4. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου και Τ.Η.

Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2006 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2006 που θα προκύψουν αφ΄ ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ΄ ετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 31-7-2006. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).

5. Αρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α′/12-2-04),  οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π.  δεν θα καθορίζονται πλέον με βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

6. Αρμοδιότητες Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (Εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται, από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006, σε 222.600,00 ευρώ (2226,00×100) για την πρώτη περίπτωση και 1.780.800,00 ευρώ (2226,00×800) για τη δεύτερη περίπτωση.

Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.Δ., με τύπο αποδοχών «17» , χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.
Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορφώσεις των τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες:
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm