06 | 06 | 2020

ΙΚΑ 30/03//2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12

 

Θέμα: Αύξηση συντάξεων ΕΤΕΑΜ ( τ. ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ) και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2084/92,ορίζεται, ότι οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά και από την ίδια ημερομηνία, κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την αρ.Φ.11321/οικ.5532/427/21-3-06 απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2606/98,χορηγείται αύξηση στις συντάξεις και τα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του Ν.2084/92 (ΦΕΚ 165/Α΄) για το έτος 2006 κατά ποσοστό 4%.

Ύστερα από αυτά οι συντάξεις του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ θα αυξηθούν από 1-1-2006, με ποσοστό αύξησης 4% επί του ποσού των συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2005.

Η αύξηση θα χορηγηθεί σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31-12-2005 και σε εκείνους που η συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε μετά την 1-1-2006 με ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους πριν την 31-12-2005.

Για τις συντάξεις που η έναρξη συνταξιοδότησης εμπίπτει στο από 1-1-2006 και μετά χρονικό διάστημα δεν θα δοθεί αύξηση.

Επισημαίνουμε ότι η αύξηση θα δοθεί και στους συνταξιούχους συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων, καθώς και στους συνταξιούχους του τ.ΤΕΑΠΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 3232/04 και στο άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3371/05 αντίστοιχα (σχετ.εγκ.24/04,55/05 και 7/06). Μετά την παραπάνω αύξηση, τα νέα πλήρη κατώτατα όρια συντάξεων ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ (για παλαιούς και νέους συνταξιούχους) είναι :

Από 1-1-2006

α) Γήρατος – Αναπηρίας 111,25 €

β) Θανάτου 88,99

Τα παραπάνω κατώτατα όρια ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και ΙΚΑ –ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθώς επίσης και για τους συνταξιούχους προερχόμενους από συγχωνευθέντα ταμεία, πλην των συνταξιούχων του τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ.

Τα κατώτατα όρια της κατηγορίας συνταξιούχων (τ.ΤΕΑΕΥΕΕΟ) που απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα έως 31-12-1985 διαμορφώνονται ως εξής :

α) Γήρατος – Αναπηρίας 203,15

β) Θανάτου 185,43

Τέλος, οι αυξήσεις θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους που απασχολούνται ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι συνταξιούχοι αυτοί μπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές, όπως και στην κύρια σύνταξη.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm