28 | 02 | 2020

ΙΚΑ 10/03/2006

Γ.Ε. Σ40/27/10-3-2006

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05 – Συμπληρωματικές οδηγίες

 

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. 91/05 εγκύκλιος.

 

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/19-8-05 και σας δώσαμε οδηγίες για τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε σύνταξη λόγω γήρατος αναπηρίας και θανάτου, επιφυλαχθήκαμε δε για δύο επιμέρους σημεία της εν λόγω διάταξης, για τα οποία χρειαζόταν να δοθούν διευκρινήσεις.

Μετά το με αριθμ. πρωτ. Φ80000/1323/69/24-2-06 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα :

  1. Η προϋπόθεση να μην παίρνουν και να μη δικαιούνται σύνταξη οι ασφ/νοι που αναγνωρίζουν τον υπολειπόμενο χρόνο με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05 προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για σύνταξη πρέπει να συντρέχει τόσο κατά την υποβολή της αίτησης, όσο και οποτεδήποτε στο μέλλον. Συνεπώς, η σύνταξη που χορηγείται με την ανωτέρω διάταξη θα διακόπτεται ακόμα και στην περίπτωση που σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα χορηγηθεί στο συντ/χο και άλλη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α. ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεδομένου ότι η διάταξη είχε ως σκοπό την παροχή δυνατότητας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος, αναπηρίας και θανάτου σε πρόσωπα που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε σύνταξη. Για τη γνωστοποίηση αυτής της προϋπόθεσης στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη, θα πρέπει :

α. Στη συνταξιοδοτική απόφαση να αναγράφεται ο όρος ότι η σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στο δικαιούχο, εφόσον αυτός δεν αποκτήσει δικαίωμα συνταξιοδότησης οποτεδήποτε στο μέλλον.

β. Στην υπεύθυνη δήλωση με την οποία αυτοί θα βεβαιώνουν ότι δεν παίρνουν άλλη σύνταξη, θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν και την υποχρέωση να ενημερώσουν το Ίδρυμα στην περίπτωση που αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από τους προαναφερομένους φορείς.

  1. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ακόμα και πολύ προγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου 3385/05, ούτως ώστε να συμπληρωθεί η ειδική προϋπόθεση των 600 ή 300 ημερών που απαιτείται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, δεδομένου ότι σκοπός θέσπισης της διάταξης ήταν να υποβοηθήσει ασφαλισμένους να δικαιωθούν σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ευνόητο είναι βέβαια ότι αν το δικαίωμα για σύνταξη λόγω αναπηρίας θεμελιωθεί με προχρονολόγηση της αναπηρίας, απαιτείται κρίση από τις Υγειονομικές Επιτροπές με συντάξιμο ποσοστό κατά την ημερομηνία της προχρονολόγησης, το ενδιάμεσο διάστημα και από την αίτηση και μετά, καθώς επίσης και έλεγχος για την ύπαρξη ασφαλιστικής αναπηρίας.

  1. Τέλος στην περίπτωση που με την εν λόγω αναγνώριση θεμελιώσουν δικαίωμα για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου δικαιοδόχα μέλη (όπως σύζυγοι κάτω των 60 ετών που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων), ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται με βάση την ασφαλιστική κλάση, με την οποία χορηγήθηκε ήδη σύνταξη στα υπόλοιπα δικαιοδόχα μέλη.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm