21 | 08 | 2019

ΙΚΑ 14/02/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

 

Θέμα: Διοικητικές διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. . Κοινοποίηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων

 

Με τις ΔΙΑΔΠ/Ε/15689/10-8-05 (ΦΕΚ 1171/Β΄/24-8-05) Κ.Υ.Α. και 26402/23-12-05 (ΦΕΚ 1966/Β΄/30-12-05) τροποποιητική αυτής ) Αποφάσεις καθορίζονται νέες διοικητικές διαδικασίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. κατά την γνωστή διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 3013/02.
Οι διαδικασίες αυτές είναι:

 

1. Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β.).
2. Βεβαιώσεις Χρόνου Ασφάλισης (για χρήση στον Ο.Ε.Κ. και Α.Σ.Ε.Π.).
3. Δήλωση απώλειας Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας.
4. Δήλωση απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου.
5. Δήλωση απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων.
6. Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων Καταγγελία.

Επισημαίνουμε ότι επειδή στην πρώτη Κ.Υ.Α. δεν περιλαμβάνονταν όλα τα απαραίτητα έντυπα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 (Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου – Υ.Δ.Α.Α.Β.) και 6 ( Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων – Καταγγελία) εκδόθηκε η δεύτερη κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιεί την πρώτη μόνο ως προς τις δύο αυτές περιπτώσεις.
___________________________________________________________________________
 

Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/15689/10-8-08 ( ΦΕΚ 1171/ Β΄ )
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -1 ΚΑ ΕΤΑΜ και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
…………………………………………………………………………………………….
Οι πιο κάτω διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -1 ΚΑ ΕΤΑΜ μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν.3013/2002 διαδικασία:

1. Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (Υ.Δ.Α.Α.Β)
2.Βεβαιώσεις Χρόνου Ασφάλισης
3.Δήλωση απώλειας Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας
4.Δήλωση απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου
5. Δήλωση απώλειας Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων
6. Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων-Καταγγελία

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Κ.Ε.Π. και των πολιτών σε κάθε διοικητική διαδικασία αντιστοιχεί ιδιαίτερο έντυπο αίτησης. Τα έντυπα αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις πιο πάνω διαδικασίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση τους.

 

Πατήστε για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο μαζί με τα Έντυπα.

Σχετικά άρθρα