21 | 08 | 2019

Αθήνα, 7/11/2003 

 

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/324

 

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και διαχείριση εντύπου «Βεβαίωση Ασφάλισης».

 

Προκειμένου να αντιμετώπισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εργαζόμενοι έχουν άμεση ανάγκη την απεικόνιση των στοιχείων απασχόλησής τους κι εφόσον οι Π.Ε.Ε. στις οποίες έχουν καταχωρηθεί, έχουν καταστεί οριστικές αλλά δεν έχουν επεξεργασθεί από το Κ.ΕΠ. ώστε να ενημερωθούν αντίστοιχα οι λογαριασμοί και να εκδοθούν τα Α.Α.Λ.Α. των ασφαλισμένων, σας διαβιβάζουμε σχέδιο εντύπου Βεβαίωσης Ασφάλισης, το οποίο θα εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Μονάδων μας και σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

 

Συμπλήρωση Βεβαιώσεων Ασφάλισης

Στο σώμα του εν λόγω εντύπου θα απεικονίζονται τα στοιχεία απασχόλησης του εργαζομένου (χρονική περίοδος, κωδ. τύπου αποδοχών, αποδοχές, ημέρες ασφάλισης κ.λ.π.) καθώς και τα στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη (επωνυμία, ταχ/κή δ/νση, Α.Μ.Ε. κ.λ.π.). Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας και θα καταχωρείται σε χωριστή κατάσταση με συνεχή αύξουσα αρίθμηση, ημερομηνία έκδοσης κ.λ.π. (συν/νο υπόδειγμα). Ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στον ασφ/νο, ένα αντίγραφο θα αποστέλλεται στο Κ.Ε.Π. για διασταύρωση του περιεχομένου του με αυτό της Π.Ε.Ε. και ένα τρίτο θα αρχειοθετείται σε ειδικό κλασέρ.

 

Διαχείριση Βεβαιώσεων Ασφάλισης

 

Όλες οι βεβαιώσεις, θα διαβιβάζονται στο Κ.ΕΠ. κάθε εξάμηνο με συν/να φωτοαντίγραφα των προαναφερομένων καταστάσεων χορηγηθέντων βεβαιώσεων. Το Κ.ΕΠ. αφού διασταυρώσει το περιεχόμενο των βεβαιώσεων με αυτό των αντίστοιχων ΠΕ.Ε. θα εκδίδει και θα αποστέλλει κατάσταση, ανά Υποκ/μα / Παρ/μα Ι.Κ.Α., στην οποία θα αναγράφονται οι Βεβαιώσεις Ασφάλισης στις οποίες θα υπάρχει ασυμφωνία με τα στοιχεία των οριστικών Π.Ε.Ε. και θα προσδιορίζεται αυτή.

 

Τα στοιχεία ασφάλισης των ανωτέρω Βεβαιώσεων θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι τη μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών Π.Ε.Ε. και την έκδοση των αντιστοίχων Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης.

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι για την απεικόνιση των στοιχείων απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων, στις περιπτώσεις που οι συνταχθείσες εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες έχουν καταχωρηθεί, έχουν καταστεί οριστικές αλλά δεν έχουν επεξεργασθεί από το ΚΕΠ, ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί και να εκδοθούν τα Α.Α.Λ.Α. τους, χορηγείται το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, σχέδιο του οποίου σας έχει αποσταλεί με το αριθ. Γ99/1/49/21-3-02 Γενικό Έγγραφο, με την περιγραφόμενη σ' αυτό και στο αριθ. Γ99/1/70/16-5-02 Γεν. Έγγραφο διαδικασία.

 

Σχετικά άρθρα