21 | 08 | 2019
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2003

ΘΕΜΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με την υπ΄. αρ. 81/2003 εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., που ρυθμίζει θέματα βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, τροποποιείται (διπλασιάζεται) η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων που χορηγούνται στις επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Ι.Κ.Α..
 
 Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ι.Κ.Α., θα διευκολυνθούν σημαντικά στις συναλλαγές που απαιτούν προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

  Πληροφορίες καθώς και έντυπα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες «Οδηγός Εργοδότη» (επιλογή
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας) και Έντυπα.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
(Εγκ. 45/01)
ΙΣΧΥΟΥΣΑ
(Εγκ. 81/03)
Για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων).12 μήνες12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Ι.Κ.Α. και δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζόμενους (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικές).6 μήνες12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Ι.Κ.Α. και απασχολούν από 6 εργαζόμενους και άνω (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικές).3 μήνες6 μήνες
Σε συμβεβλημένα με το Ι.Κ.Α. φαρμακεία (μόνο για είσπραξη χρημάτων από το Ι.Κ.Α.).6 μήνες12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων).1 μήνας1 μήνας
Σε επιχειρήσεις που οφείλουν (χωρίς ρύθμιση ή απώλεια ρύθμισης).Μέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσηςΜέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσης
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) ) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ι.Κ.Α..3 μήνες6 μήνες
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές προς το Ι.Κ.Α. και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.1 μήνας1 μήνας
Σχετικά άρθρα