Εκτύπωση
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ στα πλαίσια της κοινωνικής ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία του επιστημονικού της προσωπικού, αποκαλύπτει τις δυνατότητες αυτασφάλισης  για ανέργους και απολυμένους σύμφωνα με τις διατάξεις των τελευταίων νόμων 3863/2010 και 3996/2011.

 

Σε ένα περιβάλλον εργασιακής ανασφάλειας και κοινωνικού ολέθρου το Υπουργείο επιχειρεί να βάλλει φρένο στις απολύσεις εφαρμόζοντας ρυθμίσεις θεσπισμένες από τον Ιούλιο του 2010(Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3996/2011)!

 

Η …εργοδοτική πρακτική βέβαια έχει ήδη προχωρήσει από τότε  σε τέτοιο βαθμό που η διάταξη αφορά ελάχιστους ασφαλισμένους, και αυτό γιατί με το πρόσφατο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Λοβέρδου –Κουτρουμάνη, αφ’ ενός τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης…. εκτοξεύτηκαν,  αφ’ ετέρου η ανεργία πλήττει  κυρίως νεαρές ηλικίες (43% ανεργία στους νέους) που δεν βρίσκονται κοντά σε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Άρα ο κ. Κουτρουμάνης μάλλον λειτουργεί βάσει της λαϊκής θυμοσοφίας «να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».

 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 95 και 96 του ΙΚΑ δίνονται νέες δυνατότητες αυτασφάλισης σε απολυόμενους από 55 έως και 64 ετών.

 

Ειδικότερα, με τη διάταξη αυτή, οι ανωτέρω εργαζόμενοι ηλικίας 55

 

έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις μπορούν κατόπιν αιτήσεως, να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής και  εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να  διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς.

 

 

Οι προυποθέσεις υπαγωγής στην διάταξη είναι:

 

 

 

α) Να είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες  και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

 

β) Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης και να μην  έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

 

γ) Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση να μην  είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5

 

στοιχ. β΄ του Α.Ν 1846/51, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 1 περ. 5β του ν. 1902/90, δηλ. να μην  έχουν ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.

 

δ) Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).

 


 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων δηλ. από 5/8/2011 και έως 31/12/2012.

 

 

 

Αρμόδιο Υποκατάστημα είναι το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του απολυομένου - ανέργου.

 

 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 95 του ΙΚΑ δίνεται η δυνατότητα αυτασφάλισης , σε εργαζόμενους ηλικίας 55 έως 64 ετών, που απολύονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, παραμένουν άνεργοι και υποβάλλουν σχετικό αίτημα εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

 


 

Οι προυποθέσεις υπαγωγής στην διάταξη είναι:

 

α) Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

β) Να έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

 

γ) Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ..

 

δ) Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. –

 

Ε.Τ.Α.Μ. εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

 

ε) Ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών δεν μπορεί     να

 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10% ) του συνολικού αριθμού απολυομένων. Τυχόν πλάσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο.

 

Εξαιρούνται:

 

 

του δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

 

 

βαθμού.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Υπόχρεοι για καταβολή εισφορών είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

 

Με το άρθρο 2  Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι, οι εισφορές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αυτασφάλιση, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/12/2011 δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη. Όμως επειδή η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να ισχύσει δίνεται νέα προθεσμία μέχρι 31/3/2012.

 

 

 

Η διάρκεια της συγκεκριμένης αυτασφάλισης μπορεί να υπερβεί τα

 

τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σ΄ αυτήν με πόρους του

 

Λ.Α.Ε.Κ. εφόσον :

 

 

 

1. Υπολείπονται έως εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, για τη

 

συμπλήρωση προϋποθέσεων πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης του δικαιούχου.

 

2.Υπολείπονται έως έξι (6) μήνες ασφάλισης για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

 

 

Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρώην εργοδότης – καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά :

 

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο όριο.

 

β) Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου για ασφαλισμένους

 

που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ΄ ανώτατο όριο.

 

Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης των περιπτώσεων α΄ και   β΄ αναλαμβάνει ο κλάδος Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. για όσα χρόνια υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη.

 

 

 

 

 

Τεμπονέρας Διονύσης

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΝΥΠΕΚΚ

Authors: ΕΝΥΠΕΚΚ - ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γονική Κατηγορία: ΙΚΑ: Ασφαλιστικά - Νομοθεσία
Κατηγορία: Συντάξεις - Εισφορές - Ασφαλισμένων ΙΚΑ