10 | 02 | 2016

Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

Εγκύκλιοι - ΠΟΛ Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)

Περιέχει Εγκυκλίους - ΠΟΛ, του Υπουργείου Οικονομικών 2013

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΠΟΛ. 1160/13 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. 28 June 2013
ΠΟΛ. 1157/13. Συμπλήρωση της Εγκυκλίου ΠΟΛ. 1086/23.04.2013 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 40 27 June 2013
ΠΟΛ. 1153/13.Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική πε 27 June 2013
ΠΟΛ. 1154/13.Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013. 27 June 2013
ΠΟΛ. 1155/13.Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάρισ 27 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1103009/2013. Φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 26 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1103200/2013. Καταβολή δαπανών νοσηλείας από ασφαλιστικό οργανισμό. 26 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1103349/2013. Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων. 26 June 2013
ΠΟΛ. 1161/13.Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 26 June 2013
ΠΟΛ. 1152/13.Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 26 June 2013
ΠΟΛ. 1151/13. Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011. 26 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1102081/2013. Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στην αμοιβή ψυχοθεραπευτή. 21 June 2013
ΠΟΛ. 1147/13. Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012. 21 June 2013
ΠΟΛ. 1164/13. Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims). 20 June 2013
ΠΟΛ. 1146/13. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1176/10.8.2012 (ΦΕΚ 2462/Β΄/10.09.2012) Συμπλήρωση Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών. 20 June 2013
ΠΟΛ.1149/13. Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013. 20 June 2013
ΠΟΛ. 1150/13. Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). 20 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1100687/13. Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία. 20 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1100120/13. Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1143/13. Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1144/13. Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1145/13. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής. 19 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099578/13.Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο. 18 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099635/13.Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές επί αυτοκινήτων. 18 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099578/13. Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο. 18 June 2013
ΠΟΛ. 1141/13. Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994. 17 June 2013
ΠΟΛ. 1142/13. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) κα 17 June 2013
ΠΟΛ. 1148/13. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ. 17 June 2013
ΠΟΛ. 1140/13. Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013). 14 June 2013
ΠΟΛ. 1136/13. Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 13 June 2013
Σχετικά άρθρα
Λίστα Ενημέρωσης
Λίστα Ενημέρωσης


Λάβετε το HTML;