26 | 11 | 2015

Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

Εγκύκλιοι - ΠΟΛ Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2013)

Περιέχει Εγκυκλίους - ΠΟΛ, του Υπουργείου Οικονομικών 2013

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΠΟΛ.1149/13. Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013. 20 June 2013
ΠΟΛ. 1150/13. Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007). 20 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1100687/13. Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία. 20 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1100120/13. Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1143/13. Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1144/13. Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο. 19 June 2013
ΠΟΛ. 1145/13. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής. 19 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099578/13.Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο. 18 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099635/13.Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές επί αυτοκινήτων. 18 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1099578/13. Φορολογική αντιμετώπιση υπηρεσιών επισκευής οργάνων υψηλής τεχνολογίας σε πλοίο. 18 June 2013
ΠΟΛ. 1141/13. Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994. 17 June 2013
ΠΟΛ. 1142/13. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) κα 17 June 2013
ΠΟΛ. 1148/13. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ. 17 June 2013
ΠΟΛ. 1140/13. Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013). 14 June 2013
ΠΟΛ. 1136/13. Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 13 June 2013
ΠΟΛ. 1139/13. Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανιών προϊόντων. 13 June 2013
ΠΟΛ. 1135/13. Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012. 12 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1095320/13. Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού φακέλου. 11 June 2013
ΠΟΛ. 1137/13. Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων. 11 June 2013
ΠΟΛ. 1134/13. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. 06 June 2013
ΠΟΛ. 1131/14. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων. 05 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1091972/2013. «Δυνατότητα χορήγησης επικυρωμένου φωτ/φου ανακληθείσας ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου». 05 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1091609/13. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. 05 June 2013
ΠΟΛ. 1133/13. Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν. 05 June 2013
ΠΟΛ. 1130/13. Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 05 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1090415/13.Παροχή υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). 04 June 2013
ΠΟΛ. 1122/13. Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του N .2238/1994. 03 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1090121/13. Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων. 03 June 2013
ΥΠΟΙΚ. 1089785/13. Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο. 03 June 2013
ΠΟΛ. 1128/13. Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107A΄) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 03 June 2013
Σχετικά άρθρα
Λίστα Ενημέρωσης
Λίστα Ενημέρωσης


Λάβετε το HTML;