feed-image Ροή Ειδήσεων
22 | 03 | 2018

Ε1

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1036/20158. Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού. 09 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1017521/2018. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013. 02 Φεβρουαρίου 2018
Διαβούλευση εντύπου Ε3 11 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1178/2017. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 21 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1168277/2017. Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής. 13 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1168/2017. Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο. 10 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1157739/2017. Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του Ν.4484/2017 (άρθρο 75). 23 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1157677/2017. Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας. 23 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1152/2017. Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους. 04 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1135549/2017. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1139/2017. Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων 14 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1109/2017. Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες). 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1110513/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 17 του Ν. 4172/2013 στην περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα καταβολής της πολεμικής σύνταξης σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των αποβιωσάντων πολέμο 23 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1071/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.4467/2017. 05 Μαΐου 2017
ΠΟΛ. 1062/2017. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β΄145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος. 14 Απριλίου 2017
ΠΟΛ. 1043/2017. Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016. 24 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1034/2017. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 15 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1005/2017. Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. 25 Ιανουαρίου 2017
Η φορολογία εισοδήματος του 2016 σε σχέση με το 2015. Η επιβάρυνση μαζί με τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. 14 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1161/2016. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών. 22 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1144304/2016. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του Ν. 959/1979. 08 Οκτωβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1134898/2016. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών. 17 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1114/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 05 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1109/2016. Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ ( N . 4172/2013). 22 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1107/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94). 22 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1096/2016. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013. 06 Ιουλίου 2016
ΠΟΛ. 1088/2016. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του Ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών. 30 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1087/2016. Κοινοποίηση διατάξεων Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. 30 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1080/2016. Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 26 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095061/2016. Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος. 03 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1078/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του Ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών. 21 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1083185/2016. Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 02 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1064/2016. Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 30 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1082314/2016. Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007). 31 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1081630/2016. Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 31 Μαΐου 2016
Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής υποβολής δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ. έτους 2015 18 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1057/2016. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. 16 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068191/2016. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.». 28 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1049/2016. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρ 28 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1063718/2016. Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014 18 Μαΐου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1154669/2015. Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του Ν.4061/2012. 01 Δεκεμβρίου 2015
ΥΠΟΙΚ. 1148240/2015. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία. 12 Νοεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1223/15. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 08 Οκτωβρίου 2015
ΠΟΛ. 1179/15. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 13 Αυγούστου 2015
ΠΟΛ. 1072/15. Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 31 Μαρτίου 2015
ΠΟΛ. 1041/15. Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 04 Φεβρουαρίου 2015
ΥΠΟΙΚ. 1121586/14. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τέλος επιτηδεύματος. 04 Σεπτεμβρίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1109216/14. Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013) 25 Ιουλίου 2014
ΠΟΛ. 1166/14. Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014 26 Ιουνίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1085250/14. Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία. 04 Ιουνίου 2014